Krajowe sądy powszechne

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Sądami powszechnymi są sądy rejonowe (općinski sud) i okręgowe (županijski sud).

Sądy rejonowe:

 1. prowadzą postępowania procesowe i nieprocesowe oraz egzekucyjne;
 2. rozpoznają sprawy spadkowe oraz sprawy dotyczące rejestru gruntów, a także prowadzą rejestr gruntów;
 3. rozpoznają sprawy karne, z wyjątkiem tych, dla których w przepisach zastrzeżono właściwość rzeczową innego sądu;
 4. rozpoznają sprawy o występki, z wyjątkiem tych, dla których w przepisach zastrzeżono właściwość rzeczową innego organu;
 5. decydują o uznaniu i wykonaniu orzeczeń sądów zagranicznych oraz decyzji innych organów, które są równoważne orzeczeniom sądowym w państwie, w którym je wydano;
 6. wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w toku postępowań, które wchodzą w zakres ich właściwości;
 7. prowadzą współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach, które wchodzą w zakres ich właściwości;
 8. wykonują inne przewidziane prawem zadania.

Sądy rejonowe w Republice Chorwacji

Sądy okręgowe:

 1. rozpoznają środki zaskarżenia od orzeczeń sądów rejonowych, chyba że przepisy stanowią inaczej;
 2. rozpoznają w pierwszej instancji sprawy, dla których w przepisach zastrzeżono ich właściwość;
 3. przeprowadzają czynności wyjaśniające i prowadzą postępowania dyscyplinarne w sprawie notariuszy, którzy dopuścili się przewinienia zawodowego, oraz rozpoznają takie sprawy w pierwszej instancji, jeżeli taki tryb postępowania przewidują przepisy prawa;
 4. rozpoznają środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w postępowaniach dyscyplinarnych w związku z uchybieniem w pełnieniu obowiązków notariusza, jeżeli taki tryb postępowania przewidują przepisy prawa;
 5. wykonują zadania związane z międzynarodową pomocą prawną w toku postępowań, które wchodzą w zakres ich właściwości;
 6. prowadzą międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi UE w sprawach, które wchodzą w zakres ich właściwości, z wyjątkiem spraw o występki;
 7. wykonują wyroki sądów zagranicznych w sprawach karnych;
 8. wykonują inne przewidziane prawem zadania.

Sądy okręgowe w Republice Chorwacji

Ostatnia aktualizacja: 15/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.