Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Cypr

Autor treści:
Cypr
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W Republice Cypryjskiej obowiązuje zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego. Wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd Najwyższy (Ανώτατο Δικαστήριο), który rozpoznaje w drugiej instancji wszystkie środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy pierwszej instancji, oraz następujące sądy pierwszej instancji:

  • Sąd Administracyjny ( Διοικητικό Δικαστήριο);
  • sądy rejonowe (Επαρχιακά Δικαστήρια);
  • sądy assize (Κακουργιοδικεία);
  • sądy rodzinne (Οικογενειακό Δικαστήριο);
  • trybunały ds. kontroli najmu (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων);
  • trybunały ds. sporów pracowniczych (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) oraz
  • Sąd Wojskowy (Στρατοδικείο).

Sądy powszechne – wprowadzenie

  • Sąd Najwyższy

W Sądzie Najwyższym zasiada 13 sędziów, w tym Prezes Sądu Najwyższego. Poniżej przedstawiono zakres właściwości Sądu Najwyższego.

Sąd apelacyjny (Εφετείο)

Sąd Najwyższy rozpoznaje wszystkie środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy pierwszej instancji właściwe w sprawach cywilnych i karnych. Co do zasady Sąd Najwyższy rozpoznaje środki zaskarżenia w składzie trzech sędziów na podstawie akt sprawy, która toczyła się przed sądem pierwszej instancji (z wyjątkiem szczególnych sytuacji, w których dopuszcza się przesłuchanie świadków). Orzekając w instancji apelacyjnej, Sąd Najwyższy może utrzymać w mocy, zmienić lub uchylić zaskarżone orzeczenie bądź przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sądowa kontrola decyzji administracyjnych

Sąd Najwyższy posiada właściwość wyłączną do rozpoznawania skarg na decyzje, czynności lub zaniechania osób lub organów sprawujących władzę administracyjną. Sąd Najwyższy może unieważnić dowolny administracyjny akt wykonawczy, którego wydanie nosi znamiona przekroczenia uprawnień lub nadużycia władzy bądź który jest sprzeczny z ustawą lub konstytucją.

Nakazy sądowe (Προνομιακά Εντάλματα)

Sąd Najwyższy ma wyłączną właściwość do wydawania nakazów sądowych habeas corpusmandamuscertiorariquo warrantoprohibition (nakaz doprowadzenia do sądu w celu sprawdzenia zgodności z prawem zatrzymania, polecenie spełnienia żądania pozwu, polecenie przekazania akt sprawy, polecenie wykazania tytułu prawnego do posiadanego uprawnienia i polecenie wstrzymania postępowania w sprawie).

Admiralicja (Ναυτοδικείου)

Sąd Najwyższy jest sądem pierwszej instancji i sądem apelacyjnym w sprawach morskich. W pierwszej instancji sprawy rozpoznaje jeden sędzia, natomiast w instancji apelacyjnej – pełny skład orzekający.

Skargi wyborcze (Εκλογοδικείου)

Jako sąd wyborczy Sąd Najwyższy posiada właściwość wyłączną do rozpoznawania skarg dotyczących wykładni i stosowania przepisów prawa wyborczego.

Sprawy konstytucyjne

Sąd Najwyższy jest właściwy do orzekania w przedmiocie zgodności z konstytucją dowolnej ustawy lub do rozstrzygania sporów dotyczących zakresu uprawnień lub sporów kompetencyjnych pomiędzy różnymi organami państwa. Sąd Najwyższy orzeka również o zgodności z konstytucją ustaw zaskarżonych przez Prezydenta Republiki na podstawie przysługującego mu konstytucyjnego prawa do skargi.

  • Sądy rejonowe (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Sądy rejonowe są właściwe do rozpoznawania w pierwszej instancji wszystkich rodzajów spraw cywilnych (z wyjątkiem spraw morskich) i wszystkich rodzajów spraw karnych o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu. W każdym okręgu administracyjnym Cypru funkcjonuje jeden sąd rejonowy. Sprawy rozpoznaje jeden sędzia, bez ławy przysięgłych.

  • Sądy assize (Κακουργιοδικεία)

Sądy assize rozpoznają wyłącznie sprawy karne. Zasadniczo sądy te rozpoznają wyłącznie sprawy o najcięższe przestępstwa zagrożone karą powyżej pięciu lat pozbawienia wolności. W skład każdego sądu assize wchodzi trzech sędziów. Orzeczenia zapadają większością głosów. W sądach tych nie ma ławy przysięgłych.

Prawnicze bazy danych

Nadal nie utworzono oficjalnej prawniczej bazy danych. Istnieje szereg prywatnych prawniczych baz danych. Z niektórych z nich można skorzystać po uiszczeniu opłaty abonenckiej, zaś dostęp do innych jest nieodpłatny.

Bazy te zawierają informacje na temat orzeczeń sądowych i prawa pierwotnego.

Powiązane strony

Sąd Najwyższy Republiki Cypryjskiej

Ostatnia aktualizacja: 11/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.