Krajowe sądy powszechne

Grecja

Autor treści:
Grecja

Sądy cywilne (Politiká dikastíria)

Wszystkie spory między osobami prywatnymi są kierowane do sądów cywilnych, co obejmuje też postępowania nieprocesowe powierzone tym sądom na mocy ustawy.

Do sądów cywilnych należą:

 1. Sąd Najwyższy (Áreios Págos),
 2. sądy apelacyjne (Efeteía),
 3. sądy pierwszej instancji orzekające w składzie wieloosobowym (Polymelí Protodikeía),
 4. sądy pierwszej instancji orzekające w składzie jednoosobowym (Monomelí Protodikeía),
 5. sądy rejonowe w sprawach cywilnych (Eirinodikeía).

Sądy karne (Poiniká dikastíria)

Sądy karne rozpoznają sprawy karne.

Do sądów karnych należą:

 1. Sąd Najwyższy (Áreios Págos),
 2. sądy apelacyjne orzekające w składzie pięcioosobowym (Pentamelí Efeteía),
 3. sądy mieszane składające się z sędziów orzekających i sędziów przysięgłych (meiktá orkotá dikastíria),
 4. sądy apelacyjne mieszane składające się z sędziów orzekających i sędziów przysięgłych (meiktá orkotá Efeteía),
 5. sądy apelacyjne orzekające w składzie trzyosobowym (Trimelí Efeteía),
 6. sądy pokoju orzekające w składzie trzyosobowym (Trimelí Plimmeleiodikeía),
 7. sądy pokoju orzekające w składzie jednoosobowym (Monomelí Plimmeleiodikeía),
 8. sądy rejonowe w sprawach karnych (Ptaismatodikeía),
 9. sądy ds. nieletnich (Dikastíria Anilíkon).

Na mocy przepisów szczególnych wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych sprawują również:

 • sądy wojskowe (Stratodikeía),
 • sądy marynarki wojennej (Naftodikeía),
 • sądy sił powietrznych (Aerodikeía).

Sądy te rozpoznają sprawy jako szczególne sądy karne.

Orzekają one w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych przez personel wojskowy odbywający służbę w wojskach lądowych, marynarce wojennej lub siłach powietrznych.

Sądy administracyjne (Dioikitiká dikastíria)

 • Rada Stanu (Symvoúlio tis Epikrateías) jest jednym z trzech sądów najwyższej instancji w Grecji [wraz z Sądem Najwyższym i Izbą Obrachunkową Grecji (Elegktikó Synédrio)].
 • Rada Stanu rozpoznaje między innymi sprawy dotyczące:

  • skarg o unieważnienie aktów administracyjnych ze względu na naruszenie prawa, nadużycie władzy, niekompetencję lub zaniedbanie o charakterze formalnym;
  • środków zaskarżenia wniesionych przez członków personelu cywilnego, wojskowego, rządowego oraz innych funkcjonariuszy przeciwko decyzjom rad pracowniczych (ypiresiaká symvoúlia) w sprawie awansów, zwolnień i przypadków obniżenia stopnia służbowego itp.;
  • skarg w sprawie kontroli orzeczeń wydanych przez sądy administracyjne. Sądy administracyjne orzekają w sporach z zakresu prawa administracyjnego pomiędzy organami administracji rządowej a obywatelami.
 • Izba Obrachunkowa ma uprawnienia zarówno sądowe, jak i administracyjne, co sprawia, że jest organem o dwojakiej funkcji. Jej zadaniem jest kontrola wydatków państwa – zarówno sektora publicznego, jak i władz lokalnych. Odpowiada również za nadzór nad organami administracji publicznej i wyznaczanie im zadań, a także ma uprawnienia do orzekania w niektórych sprawach dotyczących wynagrodzeń urzędników służby cywilnej.
 • Do zwyczajnych sądów administracyjnych (taktiká dioikitiká dikastíria) zaliczamy sądy administracyjne pierwszej instancji (Dioikitiká Protodikeía) oraz administracyjne sądy apelacyjne (Dioikitiká Efeteía).

 • Sądy administracyjne pierwszej instancji orzekają w składach jedno- lub trzyosobowych, w zależności od wartości pieniężnej przedmiotu sporu. Rozpoznają one sprawy podatkowe, spory między obywatelami a organami ubezpieczeń społecznych lub organami odpowiedzialnymi za politykę społeczną, jak również spory administracyjne między obywatelami a organami administracji krajowej lub samorządowej.
 • Sądy administracyjne pierwszej instancji orzekające w składzie trzyosobowym rozpoznają również środki odwoławcze od orzeczeń sądów administracyjnych pierwszej instancji orzekających w składzie jednoosobowym.

 • Administracyjne sądy apelacyjne rozpoznają środki odwoławcze od orzeczeń sądów pierwszej instancji orzekających w składzie trzyosobowym. W pierwszej instancji orzekają one także w przedmiocie skarg o unieważnienie aktów administracyjnych dotyczących zatrudnienia urzędników służby cywilnej (zwolnień, pominięć przy mianowaniach lub awansach itp.).
 • Prawnicze bazy danych

  1. Strona internetowa Rady Stanu. Dostęp do tej bazy danych jest nieodpłatny.
  2. Strona internetowa Sądu Najwyższego. Dostęp do tej bazy danych jest nieodpłatny.

  Powiązane strony

  Sąd Najwyższy

  Rada Stanu i Sądownictwo Administracyjne

  Izba Obrachunkowa Grecji

  Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

  Sąd Pierwszej Instancji w Salonikach

  Sąd Pierwszej Instancji w Pireusie

  Sąd Pierwszej Instancji w Patrasie

  Sąd Pierwszej Instancji w Tripoli

  Sąd Pierwszej Instancji w Amfisie

  Sąd Rejonowy w Sprawach Cywilnych w Patrasie

  Sąd Rejonowy w Sprawach Cywilnych w Nikiei

  Sąd Rejonowy w Sprawach Cywilnych w Koryncie

  Ostatnia aktualizacja: 14/06/2024

  Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.