Krajowe sądy powszechne

Niderlandy

W tej części zawarto informacje na temat organizacji sądów powszechnych w Niderlandach.

Autor treści:
Niderlandy

Sądy okręgowe (rechtbanken)

W Niderlandach działa 11 sądów okręgowych.

Każdy sąd składa się z kilku wydziałów:

  • wydziału cywilnego (spory między osobami fizycznymi lub organizacjami);
  • wydziału administracyjnego (spory między osobami fizycznymi lub organizacjami a organami publicznymi);
  • wydziału karnego (przestępstwa).

W skład sądu wchodzi również wydział ds. lokalnych (kanton), w którym sędzia zajmujący się sprawami lokalnymi (kantonrechter) rozpoznaje m.in. drobne sprawy karne oraz sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 25 000 euro.

Środki zaskarżenia

Każdy, kto nie zgadza się z wyrokiem sądu okręgowego, może go zaskarżyć. Apelacje w sprawach karnych i cywilnych wnosi się do jednego z czterech sądów apelacyjnych (gerechtshoven). W sprawach administracyjnych środek zaskarżenia, w zależności od przedmiotu sprawy, mogą rozpoznać:

  • sądy apelacyjne (gerechtshoven);
  • Centralny Sąd Apelacyjny (Centrale Raad van Beroep);
  • Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych i Pracowniczych (College van Beroep voor het Bedrijfsleven);
  • Wydział Sądownictwa Administracyjnego (Afdeling bestuursrechtspraak) Rady Stanu (Raad van State).

Sąd Najwyższy (Hoge Raad)

Sąd Najwyższy Niderlandów to naczelny organ sądowy w Niderlandach, właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego i podatkowego. Sąd Najwyższy może uchylać wyroki, w szczególności wyroki sądów apelacyjnych (od których można wnieść do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną). Sąd Najwyższy odpowiada również za zapewnianie jedności prawa oraz rozwój niderlandzkiego prawodawstwa.

Dodatkowe informacje na temat organizacji systemu sądowego można znaleźć na stronie rechtspraak.nl.

Prawnicze bazy danych

W bazach orzecznictwa publikuje się jest wiele orzeczeń. Orzeczenia te udostępnia się publicznie poprzez ich umieszczenie w bazie danych na stronie internetowej rechtspraak.nl.

Czy dostęp do tej bazy danych jest nieodpłatny?

Tak, dostęp jest nieodpłatny.

Powiązane strony

Niderlandzki system sądowy i Sąd Najwyższy Niderlandów

Informacje na temat niderlandzkiego systemu sądowego (w języku angielskim)

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.