Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy powszechne

Niderlandy

W tej części zawarto informacje na temat organizacji sądów powszechnych w Niderlandach.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy okręgowe (rechtbanken)

Większość postępowań sądowych wszczyna sąd okręgowy (rechtbank). W Niderlandach działa 11 sądów okręgowych.

Każdy sąd składa się z kilku wydziałów:

  • wydziału cywilnego (spory między obywatelami);
  • wydziału administracyjnego (spory między obywatelami a organami publicznymi);
  • wydziału karnego (przestępstwa);
  • wydziału ds. lokalnych (kantonzaken, sprawy dotyczące m.in. opłat za wynajem, długów, wniosków o uchylenie mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym, spory pracownicze i wykroczenia).

Środki zaskarżenia

Każdy, kto nie zgadza się z wyrokiem sądu okręgowego, może go zaskarżyć. Apelacje w sprawach karnych i cywilnych wnosi się do jednego z czterech sądów apelacyjnych (gerechtshoven). W sprawach administracyjnych środek zaskarżenia, w zależności od przedmiotu sprawy, mogą rozpoznać:

  • sąd apelacyjny;
  • Centralny Sąd Apelacyjny (Centrale Raad van Beroep);
  • Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych i Pracowniczych (College van Beroep voor het Bedrijfsleven);
  • Wydział Sądownictwa Administracyjnego (Afdeling bestuursrechtspraak) Rady Stanu (Raad van State).

Sąd Najwyższy (Hoge Raad)

Sąd Najwyższy Niderlandów to naczelny organ sądowy w Niderlandach, właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego i podatkowego. Sąd Najwyższy może uchylać wyroki, w szczególności wyroki sądów apelacyjnych (od których można wnieść do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną). Sąd Najwyższy odpowiada również za zapewnianie jedności prawa oraz rozwój niderlandzkiego prawodawstwa.

Dodatkowe informacje na temat organizacji systemu sądowego można uzyskać na stronie rechtspraak.nl.

Prawnicze bazy danych

Sądy publikują większość wydawanych przez siebie orzeczeń. Orzeczenia te udostępnia się publicznie poprzez ich umieszczenie w bazie danych na stronie internetowej rechtspraak.nl.

Czy dostęp do tej bazy danych jest nieodpłatny?

Tak, dostęp jest nieodpłatny.

Powiązane strony

Niderlandzki system sądowy i Sąd Najwyższy Niderlandów

Informacje na temat niderlandzkiego systemu sądowego (w języku angielskim)

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.