Krajowe sądy powszechne

Słowenia

W tej części zawarto informacje na temat organizacji sądów powszechnych w Słowenii.

Autor treści:
Słowenia

Sądy powszechne

Zgodnie z art. 98 ustawy o sądach w Słowenii istnieją następujące rodzaje sądów powszechnych:

 • sądy rejonowe (okrajna sodišča);
 • sądy okręgowe (okrožna sodišča);
 • sądy apelacyjne (višja sodišča);
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče).

Właściwość sądów rejonowych

Zgodnie z art. 99 ustawy o sądach sądy rejonowe w Słowenii są właściwe w następujących sprawach:

Sprawy karne

 1. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa zagrożone karą grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat trzech, z wyjątkiem spraw o przestępstwa przeciwko czci i dobremu imieniu popełnione przez przedstawicieli prasy, za pośrednictwem radia i telewizji lub innych środków masowego przekazu;
 2. prowadzenie dochodzeń w sprawach przestępstw określonych powyżej;
 3. wykonywanie innych czynności określonych ustawą;

Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym;
 2. w sprawach spadkowych i innych sprawach nieprocesowych, chyba że ustawa stanowi inaczej, a także w sprawach dotyczących rejestru nieruchomości;
 3. w sprawach dotyczących egzekucji i zabezpieczenia roszczeń, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Inne sprawy

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w innych sprawach określonych ustawą.

Pomoc prawna

Świadczenie pomocy prawnej, jeżeli inne sądy nie są w tym zakresie właściwe z mocy ustawy, oraz świadczenie pomocy prawnej w transgranicznych sprawach o wykroczenia.

Właściwość sądów okręgowych

Zgodnie z art. 101 ustawy o sądach sądy okręgowe w Słowenii są właściwe w następujących sprawach:

Sprawy karne

 1. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa nienależące do właściwości sądów rejonowych;
 2. prowadzenie dochodzeń lub wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach o przestępstwa (zgodnie z pkt. 1 powyżej);
 3. prowadzenie postępowań przygotowawczych i orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa popełnione przez nieletnich;
 4. orzekanie w pierwszej instancji o wykonaniu orzeczenia w sprawach karnych wydanego przez sąd innego kraju;
 5. wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych (o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 powyżej) i wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach karnych;
 6. decydowanie o zezwoleniu na ograniczenie praw człowieka i podstawowych wolności;
 7. orzekanie na posiedzeniu bez rozprawy (również w sprawach karnych należących do właściwości sądów rejonowych);
 8. wykonywanie innych czynności określonych ustawą.
 9. sprawowanie nadzoru w zakresie zgodnego z prawem i właściwego traktowania więźniów oraz sprawowanie nadzoru nad osobami zatrzymanymi.

Za zadania określone w pkt. 1, 2, 3, 6, 7 i 8 w sprawach bardziej skomplikowanych – dotyczących przestępczości zorganizowanej i gospodarczej, terroryzmu, korupcji i innego rodzaju działalności przestępczej tego pokroju – odpowiedzialne są szczególne wydziały sądów (okręgowych).

Sprawy cywilne

Rozpoznawanie spraw i orzekanie w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym;
 2. w sprawach o uznanie orzeczeń sądów innych krajów;
 3. w sprawach dotyczących postępowania naprawczego, upadłości i likwidacji, jeżeli należą one do właściwości sądu, a także rozstrzyganie sporów powiązanych z tymi sprawami;
 4. w sporach o prawa własności intelektualnej;
 5. w przedmiocie wniosków o zarządzenie środków tymczasowych złożonych przed wszczęciem postępowania; w przypadku tych wniosków sąd orzeka zgodnie z przepisami o sporach gospodarczych lub sprawach gospodarczych, w których uzgodniono skorzystanie z arbitrażu; w przedmiocie wniosków o zarządzenie tymczasowych środków ochrony prawnej w sprawach dotyczących własności intelektualnej;
 6. w postępowaniu nieprocesowym, o ile przewiduje to ustawa.

Inne sprawy

 • prowadzenie rejestru handlowego;
 • rozpoznawanie innych spraw określonych ustawą;
 • wydawanie postanowień w przedmiocie pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym, karnym i innych rodzajach postępowań.
 • wydawanie postanowień w przedmiocie pomocy prawnej w sprawach transgranicznych.

Właściwość sądów apelacyjnych

Zgodnie z art. 104 słoweńskiej ustawy o sądach sądy apelacyjne są właściwe do:

 1. rozpoznawania i orzekania w drugiej instancji w przedmiocie środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych i okręgowych na obszarze ich właściwości miejscowej;
 2. rozstrzygania sporów o właściwość między sądami rejonowymi a okręgowymi na ich obszarze właściwości miejscowej, a także do decydowania o skierowaniu sprawy do rozpoznania przez inny sąd rejonowy lub okręgowy na ich obszarze właściwości miejscowej;
 3. wykonywanie innych czynności określonych ustawą.

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Sodstvo Republike Slovenije (Sądy Republiki Słowenii)

Czy dostęp do bazy danych jest nieodpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest nieodpłatny.

Krótki opis zawartości

Za pośrednictwem strony internetowej Sodstvo Republike Slovenije (Sądy Republiki Słowenii) można uzyskać dostęp do kilku baz danych, zawierających np. informacje na temat:

 • systemu sądownictwa Republiki Słowenii;
 • administracji sądowej;
 • rejestrów publicznych (rejestrów nieruchomości, rejestru sądowego).

Powiązane strony

Wykaz sądów

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.