Instanțe judecătorești naționale

Germania

Această secțiune vă oferă informații cu privire la organizarea instanțelor de drept comun din Germania.

Conținut furnizat de
Germania

Instanțele de drept comun – introducere

Jurisdicție în materie civilă

Instanțele locale (Amtsgerichte) sunt curți de primă instanță care au competență în cauzele civile – în principal în cele în care valoarea litigiului nu depășește 5 000 EUR. De asemenea, acestea au competență în anumite tipuri de cauze, indiferent de valoarea litigiului, cum ar fi litigiile cu privire la chirii și cauzele privind familia și dreptul de întreținere.

În cadrul instanțelor locale, cauzele sunt audiate de un singur judecător.

Instanțele regionale (Landgerichte) sunt curți de primă instanță cu competență în toate cauzele civile care nu intră în competența instanțelor locale. Este vorba de obicei de cauze în care valoarea litigiului este mai mare de 5 000 EUR.

În principiu, și în cazul instanțelor regionale cauzele sunt audiate de un singur judecător. Cu toate acestea, hotărârile în cauzele complexe și de importanță fundamentală sunt luate în camere alcătuite din trei judecători de carieră.

Curțile regionale de a doua instanță se ocupă de soluționarea căilor de atac împotriva unor hotărâri în materie civilă emise de instanțele locale. Căile de atac sunt audiate de o cameră formată de obicei din trei judecători.

În plus, la nivelul instanțelor regionale pot fi create camere în materie comercială. Acestea examinează litigiile comerciale în prima și a doua instanță. Astfel de camere sunt alcătuite dintr-un judecător de carieră și doi asesori populari, care sunt agenți comerciali.

Instanțele regionale superioare (Oberlandesgerichte) sunt de regulă curți de a doua instanță. În materie civilă, acestea judecă apeluri împotriva hotărârilor emise de instanțele regionale și împotriva hotărârilor instanțelor locale în materie de familie.

Completurile (Senatulinstanțelor regionale superioare sunt de obicei alcătuite din trei judecători de carieră. Cu toate acestea, cauzele civile care nu prezintă dificultăți speciale și care nu sunt de importanță fundamentală pot fi transferate unui singur judecător.

Cea mai înaltă instanță de drept comun este Curtea Federală de Justiție (Bundesgerichtshof), care reprezintă curtea de ultimă instanță și judecă numai recursuri pe probleme de drept. Completurile de judecată ale Curții Federale de Justiție sunt alcătuite din cinci judecători de carieră.

Jurisdicție în materie penală

Curți de primă instanță

Legea privind organizarea instanțelor (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) stabilește competența instanțelor în materie penală. Instanța locală reprezintă curtea de primă instanță în materie penală, cu excepția cazurilor în care se stabilește competența instanței regionale sau a instanței regionale superioare [articolul 24 alineatul (1) punctele 1 - 3 din GVG]. Un judecător al instanței penale hotărăște cu privire la un delict (articolul 25 din GVG) atunci când:

  • cauza face obiectul urmăririi penale private sau
  • nu se anticipează o pedeapsă mai aspră de doi ani de închisoare.

În toate celelalte cazuri, este înființată o instanță cu asesori populari (Schöffengericht) (Articolul 28 din GVG); instanța respectivă este alcătuită dintr-un judecător de carieră și doi asesori populari.

Această instanță judecă infracțiuni de gravitate medie, care intră în competența instanței locale [articolul 24 alineatul (1) din GVG], cu excepția cazului în care acestea au fost atribuite spre audiere unui judecător dintr-o instanță penală (articolul 25 din GVG). Acestea sunt cauzele în care pedeapsa prevăzută este închisoarea de doi până la patru ani. Curtea poate fi extinsă la cererea Parchetului [articolul 29 alineatul (2) din GVG] dacă Parchetul și instanța consideră că este necesară implicarea unui al doilea judecător dată fiind amploarea cauzei.

Competența instanței regionale este reglementată de articolul 74 alineatul (1) din GVG. Conform dispozițiilor articolului menționat, instanța regională judecă toate infracțiunile care nu sunt nici de competența instanțelor locale, nici de competența instanțelor regionale superioare, de exemplu, în cauzele în care se anticipează o pedeapsă cu închisoarea pe perioadă mai îndelungată.

Codul penal german (Strafgesetzbuch) face distincția între un delict (Vergehen) și o infracțiune (Verbrechen). O infracțiune este o faptă pentru care legea prevede o pedeapsă minimă de un an de închisoare. Prin urmare, infracțiunile sunt mai grave decât delictele.

Instanța regională are competență în toate celelalte fapte penale cu o pedeapsă preconizată de peste patru ani de închisoare [articolul 74 alineatul (1) prima parte a celei de-a doua teze din GVG]. Aceasta poate judeca o anumită cauză și atunci când Parchetul hotărăște să o trimită în fața instanței regionale datorită importanței sale deosebite, chiar dacă aceasta ar fi, în mod normal, de competența instanței locale.

Cauzele penale de la instanța regională sunt audiate în primă instanță de un complet lărgit de drept penal (Große Strafkammer), care este compus în general din trei judecători și doi asesori populari. Conform articolului 76 alineatul (2) din GVG, un complet lărgit de drept penal poate hotărî la deschiderea unui proces sau la stabilirea datei unui proces că respectiva cauză poate fi judecată numai de doi judecători și doi asesori populari.

Instanța regională superioară are competență în primă instanță pentru faptele penale enumerate la articolul 120 alineatele (1) și (2) din GVG, majoritatea vizând o amenințare la adresa securității sau a existenței Republicii Federale Germania. Completul de judecată în materie penală (Strafsenat) al Curții Federale de Justiție poate fi compus din cinci judecători de carieră, dintre care unul este președinte. Cu toate acestea, la deschiderea procesului, completul de judecată în materie penală poate decide că respectiva cauză poate fi audiată de trei judecători, inclusiv președintele, cu excepția cazului în care complexitatea cauzei face necesară participarea a încă doi judecători [articolul 122 alineatul (2) prima și a doua teză din GVG].

Căi de atac

Instanța regională audiază căile de atac împotriva hotărârilor instanței locale [articolul 312 din Codul de procedură penală (Strafprozessordnung, StPO)], apelul fiind examinat de „completul minor în materie penală” (Kleine Strafkammer) [articolul 76 alineatul (1) din GVG], compus dintr-un judecător de carieră și doi asesori populari. Pentru apelurile împotriva unei hotărâri a unei instanțe extinse cu asesori populari, este introdus un al doilea judecător de carieră [articolul 76 alineatul (6) din GVG]. În plus, în temeiul articolului 335 din StPO, este posibilă contestarea unei hotărâri pe o problemă de drept, mai degrabă decât printr-o cale de atac obișnuită („recurs direct”, Sprungrevision.

Recursul pe probleme de drept (Revision) poate fi înaintat împotriva oricăror hotărâri pronunțate în primă instanță de instanțele regionale sau de instanțele regionale superioare (articolul 333 din StPO). Curtea Federală de Justiție reprezintă instanța de recurs (Revisionsinstanz) împotriva tuturor hotărârilor instanțelor regionale superioare și ale completurilor extinse de drept penal din cadrul instanțelor regionale [articolul 135 alineatul (1) din GVG]. Completurile de judecată ale Curții Federale de Justiție judecă recursurile cu cinci judecători de carieră, inclusiv președintele. Recursurile împotriva altor hotărâri pronunțate de instanțele regionale sunt judecate de instanțele regionale superioare.

Linkuri conexe

Curtea Federală de Justiție

Ultima actualizare: 14/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.