Vnútroštátne všeobecné súdy

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Občianske súdy (Politiká dikastíria)

Všetky súkromné spory sa postupujú občianskym súdom vrátane nesporových konaní pridelených týmto súdom zo zákona.

Medzi občianske súdy patria:

 1. Najvyšší súd (Áreios Págos);
 2. odvolacie súdy (Efeteía);
 3. súdy prvého stupňa s viacerými sudcami (Polymelí Protodikeía);
 4. jednočlenné súdy prvého stupňa (Monomelí Protodikeía);
 5. okresné občianske súdy (Eirinodikeía).

Trestné súdy (Poinika dikastiria)

Trestné súdy vedú pojednávania v trestných veciach.

Medzi trestné súdy patria:

 1. Najvyšší súd (Áreios Págos);
 2. päťčlenné odvolacie súdy (Pentamelí Efeteía);
 3. súdy so zmiešanou porotou (meiktá orkotá dikastíria);
 4. odvolacie súdy so zmiešanou porotou (meiktá orkotá Efeteía);
 5. trojčlenné odvolacie súdy (Trimelí Efeteía);
 6. trojčlenné magistrátne súdy (Trimelí Plimmeleiodikeía);
 7. jednočlenné magistrátne súdy (Monomelí Plimmeleiodikeía);
 8. okresné trestné súdy (Ptaismatodikeía);
 9. súdy pre mladistvých (Dikastíria Anilíkon).

Na základe osobitných zákonov trestnú právomoc vykonávajú aj:

 • vojenské súdy (Stratodikeía),
 • námorné súdy (Naftodikeía),
 • súdy vojenského letectva (Aerodikeía).

Tieto súdy vedú konania ako špeciálne trestné súdy.

Tieto súdy vedú konania vo veciach týkajúcich sa priestupkov vojenského personálu slúžiaceho v pozemných, námorných a vzdušných silách.

Správne súdy (Dioikitiká dikastíria)

 • Štátna rada (Symvoúlio tis Epikrateías) je jedným z troch vrchných súdov v Grécku [spolu s Najvyšším súdom a Helénskym dvorom audítorov (Elegktikó Synédrio)].
 • Štátna rada vedie pojednávania v týchto veciach:

  • návrhy na zrušenie administratívnych aktov z dôvodu porušenia zákona, zneužitia právomoci, nepríslušnosti alebo formálneho opomenutia,
  • odvolania civilných, vojenských, štátnych a iných zamestnancov proti rozhodnutiam zamestnaneckých rád (ypiresiaká symvoúlia) o povýšení, prepustení, preradení na nižšiu pozíciu atď.,
  • návrhy na preskúmanie rozhodnutí správnych súdov. Úlohou správnych súdov je rozhodovať v sporoch v správnych veciach medzi orgánmi štátnej správy a občanmi.
 • Dvor audítorov má súdne aj správne právomoci, je to teda orgán s dvojakými funkciami. Do jeho právomoci patrí kontrola štátnych výdavkov verejného sektora a miestnych orgánov. Dvor audítorov takisto prideľuje úlohy verejným správcom, vykonáva nad nimi dohľad a má súdnu právomoc rozhodovať o určitých veciach týkajúcich sa miezd zamestnancov verejnej správy.
 • Medzi všeobecné správne súdy (taktiká dioikitiká dikastíria) patria správne súdy prvého stupňa (Dioikitiká Protodikeía) a odvolacie správne súdy (Dioikitiká Efeteía).

 • Správne súdy prvého stupňa zasadajú ako jednočlenný alebo trojčlenný senát v závislosti od peňažnej hodnoty sporu. Vedú pojednávania v daňových veciach, sporoch medzi jednotlivcami a sociálnou poisťovňou alebo organizáciami sociálnej politiky, ako aj v sporoch správneho charakteru medzi občanmi a štátnou správou alebo miestnou samosprávou.
 • Trojčlenné správne súdy prvého stupňa vedú pojednávania aj o odvolaniach proti rozhodnutiam jednočlenných správnych súdov prvého stupňa.

 • Odvolacie správne súdy vedú pojednávania o odvolaniach proti rozhodnutiam trojčlenných správnych súdov prvého stupňa. Rozhodujú aj v rámci prvého stupňa o návrhoch na zrušenie administratívnych aktov týkajúcich sa zamestnania zamestnancov verejnej správy (prepustenie, nevymenovanie alebo nevykonanie povýšenia a pod.).
 • Právne databázy

  1. Webové sídlo štátnej rady. Prístup do databázy je bezplatný.
  2. Webové sídlo Najvyššieho súdu. Prístup do databázy je bezplatný.

  Súvisiace odkazy

  Najvyšší súd

  Štátna rada a správne súdnictvo

  Helénsky dvor audítorov

  Súd prvého stupňa v Aténach

  Súd prvého stupňa v Solúne

  Súd prvého stupňa v Pireu

  Súd prvého stupňa v Patre

  Súd prvého stupňa v Tripolise

  Súd prvého stupňa v Amfisse

  Okresný občiansky súd v Patrase

  Okresný občiansky súd v Nikaii

  Okresný občiansky súd v Korinte

  Posledná aktualizácia: 04/07/2023

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.