Национални обикновени съдилища

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Граждански съдилища (Politiká dikastíria)

Всички частноправни спорове се отнасят до гражданските съдилища, в това число безспорните производства, които са възложени на тези съдилища по закон.

Гражданските съдилища са:

 1. Върховният съд (Áreios Págos)
 2. Апелативни съдилища (Efeteía)
 3. Първоинстанционни съдилища със съдийски състави (Polymelí Protodikeía)
 4. Еднолични първоинстанционни съдилища (Monomelí Protodikeía)
 5. Районни граждански съдилища (Eirinodikeía)

Наказателни съдилища (Poiniká dikastíria)

Наказателните съдилища разглеждат наказателни дела.

Наказателните съдилища са:

 1. Върховният съд (Áreios Págos)
 2. Апелативни съдилища с петчленен съдебен състав (Pentamelí Efeteía)
 3. Съдилища със смесен съдебен състав със съдебни заседатели (meiktá orkotá dikastíria)
 4. Апелативни съдилища със смесен съдебен състав със съдебни заседатели (meiktá orkotá Efeteía)
 5. Апелативни съдилища с тричленен съдебен състав (Trimelí Efeteía)
 6. Полицейски съдилища с тричленен съдебен състав (Trimelí Plimmeleiodikeía)
 7. Еднолични полицейски съдилища (Monomelí Plimmeleiodikeía)
 8. Районни наказателни съдилища (Ptaismatodikeía)
 9. Съдилища за непълнолетни лица (Dikastíria Anilíkon)

По силата на специални закони наказателна компетентност имат и:

 • Военни съдилища (Stratodikeía)
 • Военноморски съдилища (Naftodikeía)
 • Военновъздушни съдилища (Aerodikeía)

Тези съдилища разглеждат дела в качеството си на специализирани наказателни съдилища.

Те разглеждат дела, свързани с престъпления, извършени от военнослужещи в армията, военноморските сили и военновъздушните сили.

Административни съдилища (Dioikitiká dikastíria)

 • Държавният съвет (Symvoúlio tis Epikrateías) е едно от трите висши съдилища в Гърция (заедно с Върховния съд и Гръцката сметна палата (Elegktikó Synédrio).
 • Накратко, подсъдните на Държавния съвет дела включват:

  • молби за отмяна на административни актове поради незаконосъобразност, злоупотреба с власт, липса на компетентност или формална грешка при издаването им;
  • жалби на цивилни, военни, правителствени и други длъжностни лица срещу решенията на комитетите на персонала (ypiresiaká symvoúlia) във връзка с повишаване в длъжност, уволняване, понижаване в длъжност и т.н.;
  • молби за преразглеждане на решения на административните съдилища. Административните съдилища разрешават административни спорове между държавните административни органи и гражданите.
 • Сметната палата е орган с двойна функция — тя има както правораздавателни, така и административни правомощия. Нейната задача е да контролира държавните разходи както в публичния сектор, така и на местните органи. Тя също така отговаря за надзора и приписване на отговорност на публичните администратори и разполага с правораздавателни правомощия да се произнася по случаи, свързани с възнаграждението на някои държавни служители.
 • Обикновените административни съдилища (taktiká dioikitiká dikastíria) са първоинстанционните административни съдилища (Dioikitiká Protodikeía) и апелативните административни съдилища (Dioikitiká Efeteía).

 • Първоинстанционните административни съдилища заседават в състав от един или трима съдии в зависимост от паричната стойност на спора. Те се произнасят по данъчни дела, спорове между частни лица и социалноoсигурителни субекти или субекти, отговарящи за прилагането на социалната политика, както и по спорове от административен характер между гражданите и държавните или местните органи.
 • Първоинстанционните административни съдилища с тричленен съдебен състав се произнасят също по жалби срещу решенията на едноличните първоинстанционни административни съдилища.

 • Апелативните административни съдилища се произнасят по жалби срещу решения на първоинстанционните административни съдилища с тричленен съдебен състав. Те се произнасят като първата инстанция също по молбите за отмяна на административни актове, свързани с наемането на служители в държавната администрация (освобождаване от длъжност, отказ за назначаване на длъжност или повишаване в длъжност и т.н.).
 • Бази данни с правна информация

  1. Уебсайт на Държавния съвет. Достъпът до базата данни е безплатен.
  2. Уебсайт на Върховния съд. Достъпът до базата данни е безплатен.

  Връзки по темата

  Върховен съд

  Държавен съвет и административно правосъдие

  Гръцка сметна палата

  Първоинстанционен съд на Атина

  Първоинстанционен съд на Солун

  Първоинстанционен съд на Пирея

  Първоинстанционен съд на Патра

  Първоинстанционен съд на Триполи

  Първоинстанционен съд на Амфиса

  Районен граждански съд на Патра

  Районен граждански съд на Никея

  Районен граждански съд на Коринт

  Последна актуализация: 14/06/2024

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.