Liikmesriikide üldkohtud

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Tsiviilkohtud (Politiká dikastíria)

Tsiviilkohtutesse suunatakse kõik eravaidlused, sealhulgas hagita erimenetlused, mis on sellistele kohtutele seadusega määratud.

Tsiviilkohtud on järgmised kohtud:

 1. kassatsioonikohus (Áreios Págos);
 2. apellatsioonikohtud (Efeteía);
 3. esimese astme kohtud mitmeliikmelises koosseisus (Polymelí Protodikeía);
 4. esimese astme kohtud ainuisikulises koosseisus (Monomelí Protodikeía);
 5. rahukohtunikud (Eirinodikeía).

Kriminaalkohtud (Poiniká dikastíria)

Kriminaalkohtud menetlevad kriminaalasju.

Kriminaalkohtud on järgmised kohtud:

 1. kassatsioonikohus (Áreios Págos);
 2. apellatsioonikohtud viieliikmelises koosseisus (Pentamelí Efeteía);
 3. kohtunikest ja vandemeestest koosnevad kohtud (meiktá orkotá dikastíria);
 4. kohtunikest ja vandemeestest koosnevad apellatsioonikohtud (meiktá orkotá Efeteía);
 5. apellatsioonikohtud kolmeliikmelises koosseisus (Trimelí Efeteía);
 6. esimese astme kriminaalkohtud kolmeliikmelises koosseisus (Trimelí Plimmeleiodikeía);
 7. esimese astme kriminaalkohtud ainuisikulises koosseisus (Monomelí Plimmeleiodikeía);
 8. väärteoasjade kohtud (Ptaismatodikeía);
 9. alaealiste asjade kohtud (Dikastíria Anilíkon).

Eriseaduste alusel mõistavad kriminaalasjades õigust:

 • sõjaväekohtud (Stratodikeía);
 • mereväekohtud (Naftodikeía);
 • õhujõudude kohtud (Aerodikeía).

Nimetatud kohtud menetlevad kohtuasju erisuunitlusega kriminaalkohtutena.

Nad menetlevad kohtuasju, mis on seotud maa-, mere- või õhuväes teenivate sõjaväelaste toimepandud kuritegudega.

Halduskohtud (Dioikitiká dikastíria)

 • Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu (Symvoúlio tis Epikrateías) on üks kolmest Kreeka kõrgeimast kohtust (teised kaks on kassatsioonikohus ja Kreeka kontrollikoda (Elegktikó Synédrio)).
 • Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu menetleb järgmisi kohtuasju:

  • avaldused haldusaktide tühistamiseks seaduserikkumise, võimu kuritarvitamise, pädevuse puudumise või ametiasutuste tegevusetuse tõttu;
  • kaebused, mille tsiviilametnikud, sõjaväelased, valitsusametnikud ja teised isikud on esitanud töötajate nõukogude (ypiresiaká symvoúlia) otsuste peale, milles käsitletakse nende edutamist, vallandamist, degradeerimist jne;
  • avaldused halduskohtute lahendite läbivaatamiseks. Halduskohtud lahendavad riigi haldusorganite ja kodanike vahelisi haldusvaidlusi.
 • Kreeka kontrollikojal on nii kohtulik kui ka halduspädevus: seega on tegemist kahes valdkonnas tegutseva asutusega. Tema pädevusse kuulub riigi – nii avaliku sektori kui ka kohalike ametiasutuste – kulutuste kontrollimine. Ta vastutab ka järelevalve eest avaliku halduse ametnike üle ja nende vastutusala määramise eest ning tal on kohtulik pädevus teha otsuseid teatavates riigiametnike töötasudega seotud asjades.
 • Üldised halduskohtud (taktiká dioikitiká dikastíria) on esimese astme halduskohtud (Dioikitiká Protodikeía) ja teise astme halduskohtud (Dioikitiká Efeteía).

 • Esimese astme halduskohtud menetlevad kohtuasju ainuisikulises või kolmeliikmelises koosseisus, olenevalt vaidluse rahalisest väärtusest. Nad menetlevad maksuasju, lahendavad eraisikute ja sotsiaalkindlustusasutuste vahelisi vaidlusi ning kodanike ja riigi või kohalike omavalitsuste vahelisi haldusvaidlusi.
 • Esimese astme halduskohtud kolmeliikmelises koosseisus menetlevad ka ainuisikulises koosseisus tegutsevate esimese astme halduskohtute lahendite peale esitatud kaebusi.

 • Teise astme halduskohtud menetlevad kolmeliikmelises koosseisus tegutsevate esimese astme halduskohtute lahendite peale esitatud kaebusi. Nad menetlevad ka esimese astme kohtuna riigiteenistujate töösuhtega seotud haldusaktide (vallandamine, ametisse nimetamata või edutamata jätmine jms) tühistamise avaldusi.
 • Õigusaktide andmebaasid

  1. Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutseva riiginõukogu veebisait. Juurdepääs andmebaasile on tasuta.
  2. Kassatsioonikohtu veebisait. Juurdepääs andmebaasile on tasuta.

  Lingid

  Kassatsioonikohus

  Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu

  Kreeka kontrollikoda

  Ateena esimese astme kohus

  Thessaloníki esimese astme kohus

  Pireuse esimese astme kohus

  Pátra esimese astme kohus

  Trípoli esimese astme kohus

  Ámfissa esimese astme kohus

  Pátra rahukohtunik

  Nikaia rahukohtunik

  Kórinthose rahukohtunik

  Viimati uuendatud: 14/06/2024

  Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.