Instanțe judecătorești naționale

Luxemburg

În această secțiune veți găsi o prezentare generală a instanțelor de drept comun din Luxemburg.

Conținut furnizat de
Luxemburg

Instanțele de drept comun – introducere

Instanțele și tribunalele sunt însărcinate conform Constituției să exercite puterea judecătorească și să nu aplice hotărârile și reglementările generale și locale decât în măsura în care sunt conforme cu legile.

Instanțele judiciare

Curtea Supremă de Justiție

În vârful ierarhiei instanțelor judiciare se află Curtea Supremă de Justiție (Cour supérieure de Justice), care are în componență o Curte de Casație (Cour de Cassation) și o Curte de Apel (Cour d'Appel), precum și un Parchet General (Parquet Général).

La Curtea de Casație sunt introduse în principal acțiunile în anulare sau în casație împotriva hotărârilor pronunțate de diferitele secții ale Curții de Apel și a hotărârilor pronunțate în ultimă instanță. Este obligatorie prezența unui reprezentant legal.

Curtea de Apel instrumentează cauze civile, comerciale, penale și corecționale, precum și cauzele soluționate de tribunalele pentru litigii de muncă din cele două circumscripții judiciare ale țării. Este obligatorie prezența unui reprezentant legal în toate cauzele, cu excepția cauzelor penale și a procedurilor privind măsurile provizorii (référés). Secția penală a Curții de Apel instrumentează căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de secția penală a Tribunalului teritorial (Tribunal d’Arrondissement).

Tribunalele teritoriale

Țara este împărțită în două circumscripții judiciare (arrondissements judiciaires), fiecare având câte un tribunal teritorial: unul la Luxemburg și unul la Diekirch.

Cele două tribunale teritoriale sunt împărțite în secții; pe lângă fiecare tribunal teritorial există un parchet, alcătuit dintr-un procuror de stat (Procureur d’Etat) și din supleanți (substituts). Judecătorii de instrucție (juges d’instruction) de pe lângă fiecare tribunal teritorial sunt însărcinați să instrumenteze cauzele penale (affaires criminelles) și, dacă este cazul, cauzele corecționale (affaires correctionnelles).

În materie civilă și comercială, tribunalul teritorial este instanța care are competență reziduală (juge de droit commun): judecă toate cauzele pentru care competența nu este atribuită în mod expres unei alte instanțe, având în vedere natura sau valoarea litigiului.

Acesta are competență ratione valoris pentru litigiile cu o valoare mai mare de 15 000 EUR.

Acesta are competență exclusivă în judecarea cauzelor care, prin natura lor, îi sunt atribuite în mod expres prin lege. Are competență exclusivă pentru cererile de exequatur în privința hotărârilor pronunțate de instanțele străine și pentru actele redactate de funcționarii publici străini. Tribunalele teritoriale au competență și în ceea ce privește procedura necontencioasă – de exemplu în materiile adopției, tutelei, emancipării etc.

Tribunalul teritorial are competență să judece căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de tribunalele de pace care își au sediul în circumscripția judiciară a tribunalului.

Acțiunea în fața tribunalului teritorial este introdusă, în principiu, prin citație (assignation) notificată părții adverse prin intermediul executorului judecătoresc.

Președinții tribunalelor teritoriale sau magistrații desemnați în locul acestora exercită jurisdicția pentru procedurile privind măsurile provizorii în temeiul căreia sunt chemați să adopte măsuri provizorii în situațiile de urgență, în materie civilă și comercială.

Tribunalele teritoriale exercită jurisdicția penală prin secțiile lor penale sau corecționale (chambre criminelle ou correctionnelle). Acestea au competența să judece toate delictele, și anume încălcările legii sancționate cu o pedeapsă corecțională (délits), precum și faptele calificate de lege drept infracțiuni (crimes), care sunt deferite de Camera de Consiliu (Chambre du Conseil) sau de Camera de Consiliu a Curții de Apel. Inculpații (prévenus) trebuie să se prezinte personal, cu excepția cazului în care încălcarea este sancționată numai cu o amendă; în această situație, aceștia pot fi reprezentați de un avocat.

În principiu, în fața tribunalului teritorial este necesară prezența reprezentantului legal, sub rezerva excepțiilor prevăzute de lege, cum ar fi în materie comercială sau în procedurile privind măsurile provizorii în care părțile pot să își susțină personal cauza.

Tribunalele de pace

Există trei tribunale de pace (justices de paix), dintre care unul la Luxemburg, unul la Esch-sur-Alzette (circumscripția judiciară Luxemburg) și unul la Diekirch (circumscripția judiciară Diekirch).

În materie civilă și comercială, tribunalele de pace judecă toate cauzele în care le este atribuită competența în temeiul noului Cod de procedură civilă sau al altor dispoziții legale; acestea sunt competente în ultimă instanță până la valoarea de 2 000 EUR și în apel până la valoarea de 15 000 EUR.

Tribunalele de pace judecă în anumite materii, de exemplu popririle pe salarii, pensii și rente, precum și repartizarea sumelor poprite până la valoarea creanței.

În general, acțiunea este intentată în fața tribunalului de pace prin intermediul unei notificări (citation) a executorului, denumită citație. Un anumit număr de cauze sunt introduse prin depunerea unei cereri introductive la grefă (greffe). În fața tribunalului de pace, părțile se prezintă personal sau printr-un reprezentant. Acest reprezentant poate fi un avocat, soțul, rudele sau afinii pe linie directă, rudele sau afinii pe linie colaterală, până la gradul al treilea inclusiv, precum și persoanele care se află exclusiv în serviciul personal al unei părți sau sunt angajați ai acesteia.

În materie penală, tribunalul de pace îndeplinește atribuțiile unui tribunal de poliție. În această calitate, judecă contravențiile sau încălcările legii (contraventions sau infractions) care pot fi sancționate cu o amendă cuprinsă între 25 și 250 EUR, precum și încălcările calificate de lege drept delicte (délits), pe care Camera de Consiliu (Chambre du Conseil) le trimite în fața tribunalului de poliție.

În plus, acesta judecă încălcările sancționate cu pedepse care depășesc nivelul pedepselor aplicate în mod normal de un tribunal de poliție, în privința cărora competența îi este conferită prin lege. Hotărârile pronunțate de tribunalele de poliție pot fi întotdeauna atacate cu apel. Termenul pentru introducerea unui apel este de 40 de zile și curge începând de la pronunțarea hotărârii sau, dacă aceasta este pronunțată în lipsă, începând de la comunicarea sa ori de la notificarea personală sau la domiciliu. Apelul va fi introdus la Tribunalul teritorial (Tribunal d’Arrondissement).

Pe lângă fiecare tribunal de pace există o instanță pentru litigiile de muncă; aceasta este competentă în materia contestațiilor cu privire la contractele de muncă și la contractele de ucenicie. Apelul este introdus la Curtea Supremă de Justiție.

Băncile de date juridice

Accesul la banca de date este gratuit?

Da, accesul la banca de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

A se vedea site-ul instanțelor de drept comun.

A se vedea site-ul instanțelor administrative.

Linkuri relevante

Ministerul Justiției

Ultima actualizare: 05/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.