Instanțe judecătorești naționale

Malta

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Malta.

Conținut furnizat de
Malta

Instanțe de drept comun - introducere

În tabelele de mai jos puteți găsi informații cu privire la instanțele din Malta care soluționează cauze în materie civilă și cu privire la cele care soluționează cauze în materie penală.

Instanțe care soluționează cauze în materie civilă

Curtea de Apel (Il­Qorti tal-Appell)

Al doilea grad de jurisdicție

Soluționează căi de atac

Curtea de Apel soluționează căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele care soluționează cauze civile atât în jurisdicția superioară, cât și în cea inferioară. (i) Această instanță soluționează căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Prima Cameră a Curții Civile și de Curtea Civilă (secția „Familie”). (ii) Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Curtea Magistraților în jurisdicție civilă, de Tribunalul pentru cereri cu valoare redusă și de tribunalele administrative sunt judecate tot de această instanță.

(i) Este alcătuită din trei judecători.


(ii) Este alcătuită dintr-un judecător.

Curtea Civilă (Il­Qorti Ċivili): Prima Cameră a Curții Civile (Il­Prim’Awla tal-Qorti Ċivili)Curtea Civilă (secția „Jurisdicție voluntară”) [Il­Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Ġurisdizzjoni Volontarja)])

Curtea Civilă (secția „Familie”) [Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)]

Primul grad de jurisdicție

Prima Cameră a Curții Civile soluționează toate cauzele de natură civilă și/sau comercială care nu se încadrează în sfera de competență a Curții Magistraților. În cadrul competențelor sale constituționale, aceasta soluționează, de asemenea, cauze privind încălcări ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale care sunt protejate de Constituție și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Curtea Civilă (secția „Jurisdicție voluntară”) este o instanță cu jurisdicție voluntară și are competența de a hotărî punerea sub tutelă (inabilitazzjoni) a persoanelor care nu sunt în deplinătatea facultăților mintale sau privarea acestora de exercitarea drepturilor (interdizzjoni), de a numi tutori pentru aceste persoane, de a deschide succesiuni și de a confirma executorii testamentari. De asemenea, are competența de a păstra testamente secrete.

Această instanță soluționează toate cauzele privind aspecte care țin de dreptul familiei, cum ar fi anularea căsătoriei, separarea de drept, divorțul, alocația de întreținere și încredințarea copiilor.

Este prezidată de un judecător. 
Este prezidată de un judecător.

Este prezidată de un judecător.

Curtea Magistraților (Il­Qorti tal-Maġistrati)

Primul grad de jurisdicție

În materie civilă, Curtea Magistraților are doar jurisdicție inferioară de primă instanță, în general limitată la cereri a căror valoare nu depășește suma de 15 000 EUR.

Este prezidată de un magistrat.

Curtea Magistraților pentru Gozo (Il­Qorti tal-Maġistrati għal Għawdex)

Primul grad de jurisdicție

În materie civilă, Curtea Magistraților pentru Gozo are dublu grad de jurisdicție: o jurisdicție inferioară, comparabilă cu cea exercitată de instanța omoloagă din Malta, și o jurisdicție superioară, similară cu cea exercitată de Prima Cameră a Curții Civile, cu excepția competențelor constituționale, și de Curtea Civilă (secția „Jurisdicție voluntară”) din Malta.

Este prezidată de un magistrat.

Tribunalul pentru cereri cu valoare redusă (Tribunal għal Talbiet Żgħar)

Primul grad de jurisdicție

Acest tribunal soluționează, pe baza principiilor echității și a normelor de drept, litigii privind cereri a căror valoare nu depășește suma de 5 000 EUR.

Este prezidat de un adjudecător (Ġudikatur).

Instanțe care soluționează cauze în materie penală

Curtea de apel pentru cauze penale (Il-Qorti tal-Appell Kriminali)

Al doilea grad de jurisdicție

În jurisdicție superioară soluționează căile de atac introduse de persoane care au fost condamnate de Curtea pentru cauze penale. În jurisdicție inferioară soluționează căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de Curtea Magistraților acționând în calitate de instanță care soluționează cauze în materie penală.

Este alcătuită din trei judecători.

Este alcătuită dintr­un judecător.

Curtea pentru cauze penale (Il-Qorti Kriminali)

Primul grad de jurisdicție

Această instanță soluționează cauze penale care nu se încadrează în sfera de competență a Curții Magistraților.

Este prezidată de un judecător, care este asistat de un juriu format din nouă persoane.

Curtea Magistraților (Il-Qortital-Maġistrati)

Primul grad de jurisdicție

În materie penală, are jurisdicție dublă: o jurisdicție penală, în ceea ce privește cauzele care se încadrează în domeniul său de competență, și o jurisdicție de anchetă, în ceea ce privește infracțiunile care se încadrează în domeniul de competență al Curții pentru cauze penale. (i) Jurisdicție penală – are competența de a judeca toate cauzele privind infracțiuni care se sancționează cu o pedeapsă cu închisoarea de până la șase luni. (ii) Jurisdicție de anchetă – efectuează anchete preliminare în ceea ce privește infracțiunile care fac obiectul cauzei și transmite rezultatele acestor anchete Procurorului General. Dacă inculpatul nu formulează obiecțiuni, Procurorul General poate trimite înapoi la Curtea Magistraților spre judecare cauzele care se sancționează cu o pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani.

Este prezidată de un magistrat.

Curtea Magistraților pentru Gozo (Il-Qorti tal-Maġistrati għal Għawdex)

Primul grad de jurisdicție

În materie penală, Curtea Magistraților pentru Gozo are aceleași competențe ca cele care revin Curții Magistraților atunci când exercită jurisdicția penală și jurisdicția de anchetă în Malta.

Este prezidată de un magistrat.

Curtea pentru minori (Il-Qortital-Minorenni)

Primul grad de jurisdicție

Curtea pentru minori are jurisdicție în materie de cauze și proceduri privind minori care nu au împlinit încă 16 ani. Această instanță poate emite și ordine de luare în îngrijire.

Este prezidată de un magistrat, care este asistat de doi membri.

Baze de date juridice

Vă invităm să consultați secțiunea „Organizarea justiției în statele membre - Malta”, unde veți găsi informații detaliate cu privire la bazele de date relevante și linkurile către acestea.

Linkuri conexe

Ministerul pentru justiție, cultură și administrație locală (Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali)

Servicii judiciare (Servizzi tal-Qorti)

Servicii judiciare - hotărâri online (Servizzi tal-Qorti - Sentenzi Online)

Servicii judiciare - acțiuni în justiție (Servizzi tal-Qorti - Proċeduri tal-Qorti)

Servicii judiciare - săli de judecată (Servizzi tal-Qorti - Użu tal-Awli)

Servicii judiciare - statistici (Servizzi tal-Qorti - Statistika)

Servicii judiciare - vânzări judiciare prin licitație (Servizzi tal-Qorti - Bejgħ b’subbasti)

Servicii judiciare - formulare în materie civilă (în limba malteză) [Servizzi tal-Qorti - Formoli Ċivili (bil-Malti)]

Experți judiciari (Esperti tal-Qorti)

Servicii juridice - legislația Maltei (Servizzi Legali - Liġijiet ta’ Malta)

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.