Vnútroštátne všeobecné súdy

Bulharsko

V tejto časti nájdete prehľad súdneho systému v Bulharsku.

Autor obsahu
Bulharsko

Organizácia súdnictva – súdny systém

Súdy prvého stupňa rozhodujúce v občianskoprávnych a trestných veciach

Okresný súd (Rayonen sad)

Okresný súd je hlavný súd prvého stupňa. Je oprávnený rozhodovať vo všetkých veciach s výnimkou tých, ktoré sú podľa zákona zverené inému súdu. Rozhoduje v občianskoprávnych, trestných a správnych veciach. Jeho rozhodnutia možno napadnúť na príslušnom krajskom súde (Okrazhen sad).

Okresný súd pozostáva zo sudcov a vedie ho predseda súdu.

Krajský súd (Okrazhen sad)

Keď koná ako súd prvého stupňa, krajský súd rozhoduje:

v občianskoprávnych veciach – o žalobách týkajúcich sa určenia alebo popretia rodičovstva, zrušenia osvojenia, ako aj zriadenia poručníctva alebo jeho zrušenia; o žalobách týkajúcich sa uplatnenia vlastníckeho práva alebo iných vecných práv na nehnuteľnosť, ak hodnota sporu presahuje 50 000 BGN; o žalobách týkajúcich sa občianskoprávnych alebo obchodných vecí, ak hodnota sporu presahuje 25 000 BGN, s výnimkou žalôb týkajúcich sa výživného a pracovnoprávnych sporov, ako aj o žalobách týkajúcich sa vymáhania neoprávnených výdavkov; o žalobách týkajúcich sa neprípustnosti, neplatnosti alebo nesprávnosti zápisu spoločnosti v prípadoch stanovených zákonom; o žalobách, ktoré podľa iných zákonov spadajú do príslušnosti krajského súdu;

v trestných veciach – o žalobách týkajúcich sa trestných činov podľa článkov 95 až 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, článku 131 ods. 2 bodu 1) a bodu 2), článku 142, článku 149 ods. 5, článku 152 ods. 4, článkov 196a, 199, 203, článku 206 ods. 4, článku 212 ods. 5, článku 213a ods. 3 a 4, článku 214 ods. 2, článkov 219, 224, 225b, 225c, 242, 243 až 246, 248 až 250, 252 až 260, 277a až 278d, 282 a 283b, 287a, 301 až 307a, 319a až 319f, článku 330 ods. 2 a 3, článkov 333, 334, 340 až 342, článku 343 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. b) a ods. 4, článku 349 ods. 2 a 3, článku 350 ods. 2, článku 354a ods. 1 a 2, článku 354b, článkov 356f až 356i, článkov 357 až 360 a článkov 407 až 419a Trestného zákona s výnimkou prípadov, ktoré spadajú do právomoci Špecializovaného trestného súdu (Spetsializiran nakazatelen sad) podľa článku 411a Trestného zákona.

V hlavnom meste sa zriadil aj Mestský súd v Sofii (Sofiyski gradski sad). Má rovnaké právomoci ako krajský súd. Mestský súd v Sofii rozhoduje ako súd prvého stupňa o trestných činoch všeobecnej povahy, ktoré spáchali osoby využívajúce imunity alebo členovia Rady ministrov.

Krajské súdy sa nachádzajú v centrách krajov. V obvode každého krajského súdu sa nachádza jeden alebo viacero okresných súdov.

Súdy druhého stupňa rozhodujúce v občianskoprávnych a trestných veciach

Krajský súd rozhoduje na druhom stupni o aktoch napadnutých na okresných súdoch, ako aj o iných veciach, ktoré mu priraďuje zákon.

Odvolací súd (Apelativen sad) rozhoduje ako súd druhého stupňa o aktoch napadnutých na krajských súdoch, ako aj o iných veciach, ktoré mu priraďuje zákon.

Súdy tretieho stupňa rozhodujúce v občianskoprávnych a trestných veciach

Najvyšší kasačný súd (Varhoven kasatsionen sad) je najvyšší súdny orgán rozhodujúci v občianskoprávnych a trestných veciach. Jeho právomoc sa vzťahuje na celé územie Bulharskej republiky.

Právna databáza

Každý súd v Bulharsku má webové sídlo, ktoré zodpovedá potrebám súkromných osôb, právnických osôb a správnych orgánov. Na tomto webovom sídle sú dostupné informácie o štruktúre dotknutého súdu a jeho činnostiach, ako aj informácie o prebiehajúcich alebo uzatvorených konaniach.

Názov a URL dotknutých databáz

Podrobný zoznam bulharských súdov spolu s ich adresou a webovým sídlom (len v bulharčine) sa uvádza na webovom sídle Najvyššej súdnej rady (Visshiya sadeben savet).

Posledná aktualizácia: 29/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.