Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V Cyperskej republike sú iba súdy prvého a druhého stupňa: Najvyšší súd (Ανώτατο Δικαστήριο), ktorý rozhoduje ako súd druhého stupňa o odvolaniach proti rozhodnutiam súdu prvého stupňa, a tieto súdy prvého stupňa:

  • správny súd (Διοικητικό Δικαστήριο)
  • okresné súdy (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • porotné súdy (Κακουργιοδικεία)
  • rodinný súd (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • súd pre reguláciu nájmov (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • súd pre pracovnoprávne spory (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)
  • vojenský súd.

Všeobecné súdy – úvod

  • Najvyšší súd

Najvyšší súd pozostáva z trinástich sudcov, pričom jeden z nich je predsedom súdu. Najvyšší súd vykonáva tieto právomoci:

Odvolací súd (Εφετείο)

Najvyšší súd rozhoduje o odvolaniach proti všetkým rozsudkom súdov prvého stupňa v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. Odvolania spravidla skúma senát pozostávajúci z troch sudcov. Rozsudok vydaný v odvolacom konaní vychádza zo záznamu konania na nižšom súde (Najvyšší súd vypočúva svedkov len vo veľmi výnimočných prípadoch). Najvyšší súd konajúci ako odvolací súd môže potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozsudok, proti ktorému sa podalo odvolanie, alebo môže nariadiť opätovné preskúmanie veci.

Revízny súd

Najvyšší súd má výlučnú pôsobnosť prerokúvať všetky odvolania podané proti rozhodnutiam, konaniam alebo opomenutiam osôb alebo orgánov vykonávajúcich správnu právomoc. Najvyšší súd môže zrušiť akýkoľvek vykonávací správny akt, ktorým sa prekračuje alebo zneužíva právomoc alebo ktorý nie je v súlade s právnymi predpismi alebo ústavou.

Prerogatívne súdne príkazy

Najvyšší súd má výlučnú pôsobnosť vydávať prerogatívne súdne príkazy na predvedenie osôb na súd (habeas corpus), súdne príkazy nižšiemu súdu, aby vykonal to, čo prináleží k jeho povinnosti (mandamus), súdne príkazy nižšiemu súdu, aby zastavil konanie (prohibition), ako aj súdne príkazy na uvedenie právneho dôvodu (quo warranto) a predloženie veci vyššej inštancii na preskúmanie (certiorari).

Námornícky súd (Ναυτοδικείο)

Najvyšší súd má originálnu a odvolaciu právomoc vo veciach týkajúcich sa námorníctva. Na prvom stupni o veci rozhoduje samosudca a v prípade odvolania senát zasadajúci v pléne.

Volebný súd (Εκλογοδικείο)

Najvyšší súd ako volebný súd má výlučnú pôsobnosť prerokúvať odvolania týkajúce sa výkladu a uplatňovania volebných zákonov.

Ústavný súd

Najvyšší súd je príslušný rozhodovať o ústavnosti akéhokoľvek zákona a riešiť spory medzi rôznymi orgánmi štátu týkajúce sa právomocí. Najvyšší súd rozhoduje aj o ústavnosti zákonov, ktoré mu predkladá prezident republiky pri výkone práva, ktoré mu vyplýva z ústavy.

  • Okresné súdy

Okresné súdy sú príslušné rozhodovať v prvom stupni o všetkých občianskoprávnych veciach (s výnimkou vecí týkajúcich sa námorníctva) a všetkých trestnoprávnych veciach týkajúcich sa akýkoľvek trestných činov postihnuteľných trestom odňatia slobody do piatich rokov. Okresný súd sa nachádza v každom správnom okrese Cypru. Veci preskúmava samosudca bez poroty.

  • Porotné súdy

Porotné súdy vydávajú rozsudky len v trestnoprávnych veciach. Na porotné súdy bývajú spravidla predkladané najzávažnejšie veci, pri ktorých je za trestný čin trest odňatia slobody viac ako päť rokov. Každý porotný súd pozostáva z troch sudcov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinovo. Porotné súdy nemajú laickú porotu.

Právne databázy

Oficiálna právna databáza zatiaľ neexistuje. Existuje niekoľko súkromných právnych databáz. Niektoré z nich poskytujú služby registrovaným užívateľom a niektoré poskytujú bezplatný prístup.

Obsahujú informácie o súdnych rozhodnutiach a primárnych právnych predpisoch.

Súvisiace odkazy

Najvyšší súd Cypru

Posledná aktualizácia: 11/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.