Vnútroštátne všeobecné súdy

Česko

Sústavu súdov v Českej republike tvorí 89 okresných súdov, osem krajských súdov a Najvyšší súd.

Autor obsahu
Česko

Všeobecné súdy – úvod

Súdna právomoc v občianskoprávnych veciach

Súdnu právomoc v občianskoprávnych veciach vykonávajú okresné súdy, krajské súdy, vrchné súdy a Najvyšší súd Českej republiky.

Súdy prvého stupňa

Okresné súdy vedú pojednávania a rozhodujú o sporoch a iných právnych veciach, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov vždy, ak sa v zákone nestanovuje vecná príslušnosť iných súdov.

O iných veciach, ktoré nemajú súkromnoprávnu povahu (napr. o menovaní a vylúčení rozhodcov, o zrušení rozhodcovského nálezu atď.), rozhodujú okresné súdy v občianskoprávnom konaní, ak sa to stanovuje v zákone.

Vo veciach, ktoré spadajú do príslušnosti okresných súdov, rozhoduje spravidla samosudca.

V pracovnoprávnych a iných veciach určených zákonom rozhoduje súdny senát zložený zo sudcu a dvoch prísediacich.

Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa vo veciach a sporoch vymedzených v § 9 ods. 2 a v § 9a Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád).

V prvostupňových konaniach na krajskom súde koná a rozhoduje samosudca; senát krajského súdu zložený z predsedu senátu a 2 sudcov koná a rozhoduje v konaniach na prvom stupni, ak to stanovuje zákon.

Najvyšší súd rozhoduje na prvom stupni na základe § 51 zákona č. 91/2012 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom (zákon o mezinárodním právu soukromém). Na základe podmienok uvedených v tomto ustanovení Najvyšší súd uznáva zahraničné právoplatné rozhodnutia.

Najvyšší súd rozhoduje v senátoch alebo vo veľkých senátnych kolégiách.

Druhý stupeň

V prípadoch, v ktorých na prvom stupni konajú okresné súdy, majú postavenie odvolacích súdov krajské súdy (súdy druhého stupňa).

V prípadoch, v ktorých na prvom stupni konajú krajské súdy, majú postavenie odvolacích súdov vrchné súdy.

Vrchné súdy rozhodujú v senátoch zložených z predsedu senátu a 2 sudcov, ak sa v osobitnom právnom predpise nestanovuje inak.

Právna databáza

Právne predpisy Českej republiky sú k dispozícii na úradnom portáli vlády Portál vlády ČR.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, iba tento portál ponúka texty právnych predpisov zadarmo.

Súdna právomoc v trestných veciach

Súdnu právomoc v trestných veciach vykonávajú okresné súdy, krajské súdy, vrchné súdy a Najvyšší súd Českej republiky.

Súdy prvého stupňa

Konania na prvom stupni vedú okresné súdy, ak sa nestanovuje inak v zákone č. 141/1961 Zb. o trestnom súdnom konaní – Trestnom poriadku (zákon o trestním řízení soudním – trestní řád).

V trestnom konaní pred súdom rozhoduje senát alebo samosudca; predseda senátu alebo samosudca rozhoduje sám, len ak sa to výslovne stanovuje v zákone. Senáty okresného súdu sú zložené z predsedu senátu a 2 prísediacich. Samosudcom je predseda senátu alebo sudca. Predsedom senátu môže byť len sudca.

Krajský súd rozhoduje na prvom stupni v konaniach o trestných činoch, pokiaľ za ne zákon stanovuje trest odňatia slobody, ktorého dolná hranica predstavuje najmenej päť rokov, alebo ak je za ne možné uložiť výnimočný trest. O trestných činoch uvedených v § 17 ods. 1 Trestného poriadku rozhoduje krajský súd na prvom stupni aj vtedy, ak je dolná hranica trestu odňatia slobody nižšia.

Krajský súd rozhoduje v senátoch. Samosudcovia rozhodujú v prípadoch stanovených v zákonoch o konaní na súdoch (zákony o řízení před soudy).

Senáty krajského súdu sú zložené z

 1. predsedu senátu a 2 prísediacich, ak rozhodujú ako súdy prvého stupňa v trestných veciach,
 2. predsedu senátu a 2 sudcov v ostatných prípadoch.

Samosudcom je predseda senátu alebo sudca. Predsedom senátu môže byť len sudca.

Druhý stupeň

O odvolaniach proti rozsudkom okresného súdu rozhoduje nadriadený krajský súd. O odvolaniach proti rozsudkom krajského súdu ako prvostupňového súdu rozhoduje nadriadený vrchný súd.

Vrchné súdy rozhodujú v senátoch zložených z predsedu senátu a 2 sudcov, ak sa v osobitnom právnom predpise nestanovuje inak.

Súdna právomoc v správnych veciach

Úlohou súdnej moci v správnych veciach je ochrana subjektívnych verejných práv fyzických a právnických osôb.

Túto úlohu plnia správne súdy. Ide o špecializované senáty v rámci sústavy krajských súdov, ktoré pôsobia ako správne súdy prvého stupňa.

Správne súdy tvoria: predseda krajského súdu, podpredsedovia a sudcovia. V jednotlivých prípadoch koná senát zložený z troch sudcov.

Súdy v správnom súdnictve rozhodujú o:

 1. žalobách proti rozhodnutiam vydaným v oblasti verejnej správy orgánom výkonnej moci, orgánom územného samosprávneho celku, ako aj fyzickou alebo právnickou osobou či iným orgánom, pokiaľ im bolo zverené rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len „správny orgán“),
 2. ochrane proti nečinnosti správneho orgánu,
 3. ochrane pred nezákonným postupom správneho orgánu,
 4. kompetenčných žalobách,
 5. volebných veciach a o veciach týkajúcich sa miestneho a krajského referenda,
 6. veciach týkajúcich sa politických strán a hnutí,
 7. zrušení opatrenia všeobecnej povahy alebo jeho časti pre rozpor so zákonom,
 8. disciplinárnej zodpovednosti sudcov, súdnych funkcionárov, štátnych zástupcov a súdnych exekútorov,
 9. veciach týkajúcich sa niektorých profesijných predpisov (stavovských předpisů).

Najvyšší správny súd (Nejvyšší správní soud) je správny súd posledného stupňa a skladá sa z predsedu Najvyššieho správneho súdu, podpredsedov a sudcov. V jednotlivých prípadoch koná spravidla senát zložený z troch sudcov.

Okrem kasačných sťažností rozhoduje Najvyšší správny súd aj o rozpustení politickej strany alebo hnutia, pozastavení alebo opätovnom povolení ich činnosti, o kompetenčných žalobách či o zrušení opatrenia všeobecnej povahy alebo jeho časti. Ďalšie oblasti, v ktorých je vecne príslušný Najvyšší správny súd, sú zakotvené v osobitných zákonoch.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Európskeho justičného atlasu pre občianske veci – Sústava súdov v Českej republike.

Ďalšie informácie ponúka webová lokalita Nejvyšší správní soud.

Súvisiace odkazy

Systém súdov

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.