Vnútroštátne všeobecné súdy

Dánsko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii všeobecných súdov v Dánsku.

Autor obsahu
Dánsko

Všeobecné súdy – úvod      

Najvyšší súd (Højesteret)

Najvyšší súd je konečným odvolacím súdom v Dánsku a sídli v Kodani. Súd skúma rozsudky a príkazy, ktoré vydal:

  • Vrchný súd východného Dánska
  • Vrchný súd západného Dánska
  • námorný a obchodný súd v Kodani

Najvyšší súd skúma občianskoprávne aj trestnoprávne veci a je konečným odvolacím súdom (tretí stupeň) vo veciach preskúmania závetu, konkurzu, výkonu rozhodnutia a katastrálnych vecí.

Najvyšší súd nepreskúmava otázky viny alebo neviny v trestnoprávnych veciach. Právo odvolať sa na najvyšší súd vzniká len vo výnimočných prípadoch (tretí stupeň) (pozri nižšie). V senáte najvyššieho súdu nie sú prísediaci (laickí sudcovia).

Východný vrchný súd (Østre Landsret) a západný vrchný súd (Vestre Landsret)

V Dánsku sú dva vrchné súdy – Vrchný súd západného Dánska a Vrchný súd východného Dánska. Vrchné súdy pojednávajú o odvolaniach z okresných súdov.

Občianskoprávne a trestnoprávne veci riešia na okresných súdoch (prvý stupeň). Za určitých okolností sa občianskoprávna vec môže postúpiť vrchnému súdu.

Okresné súdy (Byretterne)

Okresné súdy pojednávajú o občianskoprávnych a trestných veciach a veciach týkajúcich sa vymáhania, probácie a konkurzu. Notárske úkony tiež patria do príslušnosti okresných súdov. Niektoré okresné súdy sa budú naďalej zaoberať katastrálnou registráciou v určitých okresoch patriacich do ich príslušnosti, pokiaľ to nepreberie katastrálny súd.

Právne databázy

Ďalšie informácie sa uvádzajú na stránke schéma štruktúry dánskeho súdneho systému.

Posledná aktualizácia: 05/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.