Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Vnútroštátne všeobecné súdy

Anglicko a Wales

Na tejto stránke nájdete informácie o všeobecných súdoch v Anglicku a vo Walese.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Všeobecné súdy – úvod

Organizácia jednotlivých súdov v Anglicku a vo Walese je nasledovná. Viac informácií nájdete na webovej stránke Súdnej služby Jej veličenstva (Her Majesty's Courts and Tribunals Service), ktorá zabezpečuje správu a podporu všetkých súdov s výnimkou Najvyššieho súdu.

Najvyšší súd (Supreme Court)

Najvyšší súd Spojeného kráľovstva prebral 1. októbra 2009 právomoc Odvolacieho výboru Snemovne lordov (Appellate Committee of the House of Lords). Rovnako prevzal delegované funkcie Súdneho výboru Tajnej rady (Judicial Committee of the Privy Council), ktorý je najvyšším odvolacím súdom v niekoľkých nezávislých krajinách Spoločenstva národov, zámorských územiach Spojeného kráľovstva a závislých územiach Britskej koruny.

Najvyšší súd je konečným odvolacím súdom v Spojenom kráľovstve, a to tak v trestných, ako aj občianskoprávnych veciach. Proti rozhodnutiam v škótskych trestných veciach však nie je možné podať odvolanie na Najvyšší súd. Povolenie postúpiť prípad na odvolanie na Najvyšší súd sa obyčajne udeľuje len vtedy, ak obsahuje právne okolnosti verejného významu.

Odvolací súd (Court of Appeal)

Odvolací súd je rozdelený na trestný úsek a občianskoprávny úsek a zvyčajne zasadá v Londýne.

Trestný úsek, ktorému predsedá najvyšší sudca (Lord Chief Justice), rieši odvolania proti odsudzujúcemu rozsudku a výmere trestu od osôb, ktoré odsúdil a ktorým vymeral trest Korunný súd (Crown Court). Trestný úsek odvolacieho súdu má právomoc zrušiť alebo potvrdiť odsudzujúci rozsudok, nariadiť obnovu konania a v prípade odvolaní proti výmere trestu túto výmeru zmeniť (ale nemôže uložiť vyšší trest). Ak však prípad postupuje na odvolací súd generálny prokurátor, tento súd má právomoc uložiť vyšší trest, ak ho považuje za príliš mierny.

Tento súd má širšiu súdnu právomoc rozhodovať o ad hoc odvolaniach, ako sú napríklad odvolania, ktoré sa týkajú obmedzenia zverejňovania informácií či prístupu verejnosti k informáciám, odvolania proti rozsudkom nepriaznivým pre prokuratúru, a rôzne odvolania podľa zákona o príjmoch z trestnej činnosti (Proceeds of Crime Act) z roku 2002. Okrem toho sa tento súd zaoberá odvolaniami v prípadoch, ktoré rieši vojenský súd.

Trestný úsek odvolacieho súdu obyčajne pozostáva z troch sudcov, ktorí zasadajú spoločne, ale vydávajú len jeden rozsudok (stanovisko väčšiny).

Predsedom občianskoprávneho úseku odvolacieho súdu je Master of the Rolls. Tento súd rieši hlavne odvolania proti rozhodnutiam Vyššieho súdu (pozostávajúceho z kancelárskeho úseku, kráľovského úseku a rodinného úseku), ako aj proti rozhodnutiam grófskych súdov v celom Anglicku a vo Walese a niektorých tribunálov. Obyčajne spolu zasadajú traja najvyšší sudcovia, ktorí tvoria senát. V snahe dospieť k rozhodnutiu môžu sudcovia vydať akýkoľvek príkaz, o ktorom rozhodnú, že mal byť vydaný na súde, z ktorého im bol prípad postúpený. V niektorých prípadoch sa nariadi obnova konania.

Na odvolacom súde len zriedka dochádza k vypočutiu svedkov. Rozhodnutia sa obyčajne zakladajú na písomných podkladoch, prepisoch predchádzajúcich vypočutí a na argumentoch právnych zástupcov, ktorí zastupujú strany pred súdom.

Vyšší súd (High Court)

Vyšší súd sa nachádza v Londýne, no o prípadoch sa môže pojednávať aj v iných častiach Anglicka a Walesu. Vyšší súd môže riešiť takmer všetky občianskoprávne žaloby, hoci v praxi sa zaoberá prevažne rozsiahlejšími alebo zložitejšími prípadmi. Tento súd pozostáva z troch úsekov:

 • Kráľovský úsek (Queen’s Bench Division) je najväčším z týchto troch úsekov a zaoberá sa širokou škálou občianskoprávnych vecí. Sem patria žaloby o náhradu škody vyplývajúcej z porušenia zmluvy, delikty, urážky, obchodné spory, spory týkajúce sa technológií a výstavby a námorné prípady (občianskoprávne žaloby týkajúce sa lodí – ide napríklad o kolízie, poškodenia nákladu či záchranu).
 • Kancelársky úsek (Chancery Division) sa zaoberá predovšetkým majetkovými vecami vrátane správy nehnuteľností zosnulých, výkladu závetov, patentov a duševného vlastníctva, ako aj prípadmi platobnej neschopnosti a spormi týkajúcimi sa podnikov a partnerstiev.
 • Rodinný úsek (Family Division) sa zaoberá mnohými zložitejšími rozvodmi a s nimi spojenými finančnými a manželskými vecami. Rieši prípady týkajúce sa starostlivosti o deti (predovšetkým poručníctva, adopcie a únosov), prípady patriace do právomoci ochranného súdu (Court of Protection) a prípady vo vlastnej jurisdikcii súdu, ktoré sa týkajú lekárskej starostlivosti o deti.

Správny súd (Administrative Court)

Práca správneho súdu je rôznorodá a pozostáva zo súdnej právomoci v oblasti správneho práva v Anglicku a vo Walese a z právomoci dozoru nad nižšími súdmi a tribunálmi.

Právomoc dozoru, uplatňovaná hlavne prostredníctvom súdneho preskúmania, sa vzťahuje na osoby alebo orgány, ktoré vykonávajú verejnú funkciu. Súdne preskúmanie má zabezpečiť, aby tieto orgány alebo jednotlivci prijímali svoje rozhodnutia riadne a v súlade so zákonom a aby neprekračovali rámec právomocí, ktoré im udelil parlament.

Medzi ďalšie veci, ktorými sa zaoberá Správny súd, patrí niekoľko zákonných odvolaní a žiadostí (statutory appeals and applications):

 • právo spochybniť rozhodnutia ministrov, miestnej samosprávy či tribunálov, vyplývajúce z niektorých zákonov,
 • žiadosti podávané podľa zákona o národnosti, prisťahovalectve a azyle (Nationality, Immigration and Asylum Act) z roku 2002,
 • odvolania proti určitým rozhodnutiam magistrátnych súdov a Korunného súdu prostredníctvom prejudiciálnej otázky,
 • žiadosti o habeas corpus,
 • žiadosti o uvalenie väzby za pohŕdanie súdom,
 • žiadosti týkajúce sa osôb vyvolávajúcich časté súdne spory,
 • žiadosti podľa zákona o koroneroch (Coroners Act) z roku 1988,
 • rôzne žiadosti, ktoré sú predkladané na základe zákonov o predchádzaní terorizmu, majetku získanom z trestnej činnosti, obchodovaní s drogami a trestnom súdnictve.

V roku 2009 boli otvorené regionálne kancelárie správneho súdu v Birminghame, Cardiffe, Leedsi a v Manchestri, čo umožňuje navrhovateľom/žiadateľom predkladať niektoré druhy žiadostí v regióne, ku ktorému majú najkratšie spojenie. Ďalšia regionálna kancelária sa otvorila v Bristole v novembri 2012.

Divízne senáty Vyššieho súdu (Divisional courts)

niektorých odvolaniach proti rozhodnutiam nižších súdov rozhodujú divízne senáty Vyššieho súdu (t. j. senáty, ktoré pozostávajú minimálne z dvoch sudcov).

O odvolaniach z grófskych súdov, ktoré patria do jurisdikcie kancelárskeho úseku a kráľovského úseku, rozhodujú príslušné divízne senáty.

Divízne senáty kráľovského úseku rozhodujú okrem iného o odvolaniach proti právnym stanoviskám magistrátnych súdov a Korunného súdu (s výnimkou prípadu, keď sa Korunný súd zaoberá vecou obvinenia).

Divízny senát rodinného úseku rieši odvolania proti rozhodnutiam o rodinných veciach, ktoré vyniesli magistrátne súdy.

Grófske súdy (County courts)

Grófske súdy sa zaoberajú väčšinou občianskoprávnych prípadov v Anglicku a vo Walese. Jednoduchšie povedané, menej zložité občianskoprávne prípady sa riešia na grófskych súdoch a zložitejšie prípady na Vyššom súde. Väčšina prípadov, ktorými sa zaoberajú grófske súdy, sa vzťahuje na vymáhanie pohľadávok. Grófske súdy riešia aj prípady opätovného nadobudnutia majetku (napr. v súvislosti s pozastavením hypotekárnych splátok), nároky vyplývajúce z ujmy na zdraví alebo škôd spôsobených z nedbanlivosti či konkurzné konania.  Niektoré grófske súdy pôsobia aj ako okresné podateľne Vyššieho súdu, kde možno riešiť prípady patriace do právomoci Vyššieho súdu. Niektoré z týchto súdov disponujú navyše osobitnou právomocou riešiť menej zložité záležitosti, ktorými by sa inak zaoberal Vyšší súd.

O nárokoch na pohľadávky alebo na náhradu škody, ktoré nepresahujú 5 000 GBP, sa obyčajne rozhoduje v rámci osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Takéto konanie má zabezpečiť nízke náklady a neformálny spôsob vyriešenia sporu bez toho, aby bolo potrebné využiť služby právneho zástupcu. V takýchto prípadoch môže sudca prevziať úlohu vyšetrovateľa a môže navrhovateľovi aj odporcovi pomôcť s vysvetlením ich prípadu. Grófske súdy tiež ponúkajú vlastné mediačné služby v súvislosti s vecami s nízkou hodnotou sporu. Vo vzťahu k ostatným sporom je dostupná aj externá mediácia.

Grófske súdy sa zaoberajú aj rodinnými záležitosťami, čo zahŕňa rozvod či veci týkajúce sa detí, ako je napríklad bydlisko, starostlivosť o deti a adopcia. Rodinné záležitosti sú niekedy zložité a je možné, že sa nimi bude zaoberať Vyšší súd. V centre Londýna sa rodinnými záležitosťami zaoberá hlavná kancelária rodinného úseku Vyššieho súdu, a nie miestne grófske súdy. Mediácia v rodinných prípadoch sa zabezpečuje prostredníctvom Súdnej poradenskej a podpornej služby pre veci týkajúce sa detí a rodiny (Children and Family Court Advisory and Support Service – CAFCASS).

Korunný súd (Crown Court)

Korunný súd je vnútroštátnym súdom, ktorý sídli v rôznych centrách v Anglicku a vo Walese. Zaoberá sa všetkými vážnymi trestnými prípadmi, ktoré mu postupujú magistrátne sudy. Prípady, ktoré majú byť predmetom súdneho konania, sa riešia pred sudcom a porotou, pozostávajúcou z 12 členov z radov verejnosti.

Niekedy je porota nutná aj v občianskoprávnych veciach (napríklad v prípade urážky alebo žaloby proti polícii z dôvodu neoprávneného trestného stíhania), hoci sa to nestáva často. Ak k tomu dôjde, súdne konanie bude prebiehať na Vyššom súde alebo na grófskom súde. Korunný súd pôsobí aj ako odvolací súd v prípadoch, o ktorých rozhodujú prísediaci sudcovia na magistrátnych súdoch.

Magistrátne súdy (Magistrates' courts)

Magistrátne súdy sa zaoberajú hlavne trestnými vecami; rieši sa na nich väčšina trestných činov. Závažnejšie trestné činy sa postupujú na súdne konanie na Korunnom súde. Magistrátne súdy sa tiež zaoberajú niektorými občianskoprávnymi prípadmi vrátane záležitostí rodinného práva, vymáhania niektorých druhov pohľadávok, napríklad nezaplatenej obecnej dane, udeľovania licencií (napríklad licencie na predaj alkoholu), porušovania podmienok licencií alebo súdnych príkazov, uzatvárania stávok a hazardných hier.

Väčšinu prípadov na magistrátnych súdoch riešia prísediaci sudcovia – lay magistrates (známi aj ako „zmierovací sudcovia“ – justices of the peace alebo JPs). Prísediaci sudcovia nemajú právnické vzdelanie. Obyčajne zasadajú v trojici a v právnych veciach im poskytujú poradenstvo úradníci s právnickým vzdelaním. Zložitejšie veci predložené magistrátnym súdom riešia sudcovia z povolania, známi ako okresní sudcovia (magistrátnych súdov), ktorí pracujú na plný úväzok. Zástupcovia okresných sudcov (magistrátnych súdov) pracujú na čiastočný úväzok.

Magistrátne súdy majú právomoc udeliť pokutu a trest odňatia slobody (na obmedzené obdobie) osobám, ktoré boli odsúdené za spáchanie trestného činu. To znamená, že niektoré prípady sa dostanú na Korunný súd, ktorý vynesie rozsudok.

Niektoré magistrátne súdy sa označujú ako „súdy pre mladistvých“ alebo „súdy rozhodujúce v rodinných konaniach“. Tieto súdy pozostávajú z prísediacich sudcov, ktorí absolvovali osobitnú odbornú prípravu, a zaoberajú sa obvineniami, vznesenými proti deťom a mladým ľuďom, ako aj žiadosťami, ktoré sa týkajú detí a mladých ľudí, alebo rodinnými vecami.

Súvisiace odkazy

Súdna služba Jej Veličenstva

Posledná aktualizácia: 02/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.