Vnútroštátne všeobecné súdy

Estónsko

V tejto časti sú informácie o organizácii všeobecných súdov v Estónsku.

Autor obsahu
Estónsko

Všeobecné súdy – úvod

Súdy na úrovni kraja sú všeobecnými súdmi prvého stupňa, ktoré rozhodujú vo všetkých občianskych a trestných veciach vrátane priestupkov. Vykonávajú aj inú činnosť, ktorá podľa zákona spadá do ich pôsobnosti. Konanie pred súdmi prvého stupňa sa riadi týmito kódexmi: občianskym súdnym poriadkom v občianskoprávnych veciach, trestným poriadkom v trestných veciach a priestupkovým poriadkom v prípade prečinov.

Ak je podané odvolanie, rozsudky a rozhodnutia súdov prvého stupňa sa preskúmavajú druhostupňovými okresnými súdmi (ringkonnakohus). Konania pred správnymi súdmi upravujú rovnaké kódexy ako konania pred súdmi prvého stupňa.

Súdy prvého stupňa

V Estónsku sú štyri súdy na úrovni kraja. Tie sa delia na jednotlivé súdne pracoviská.

Súdy na úrovni kraja:

Súd prvého stupňa v kraji Harju (Harju Maakohus):

 1. súdne pracovisko Tallinn

Súd prvého stupňa v kraji Viru (Viru Maakohus):

 1. súdne pracovisko Jõhvi
 2. súdne pracovisko Narva
 3. súdne pracovisko Rakvere

Súd prvého stupňa v kraji Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. súdne pracovisko Pärnu
 2. súdne pracovisko Haapsalu
 3. súdne pracovisko Kuressaare
 4. súdne pracovisko Rapla
 5. súdne pracovisko Paide

Súd prvého stupňa v kraji Pärnu má aj oddelenie pre platobné príkazy, ktoré sa zaoberá návrhmi na vydanie platobného rozkazu v zrýchlenom konaní.

Súd prvého stupňa v kraji Tartu (Tartu Maakohus):

 1. súdne pracovisko Tartu
 2. súdne pracovisko Jõgeva
 3. súdne pracovisko Viljandi
 4. súdne pracovisko Valga
 5. súdne pracovisko Võru

Súd prvého stupňa v kraji Tartu má oddelenie pre registre a oddelenie katastra nehnuteľností. Oddelenie katastra nehnuteľností spravuje kataster nehnuteľností a register lodí. Oddelenie pre registre spravuje obchodný register, register neziskových organizácií a nadácií a register obchodných záruk.

Súdy druhého stupňa

V Estónsku sú dva okresné súdy.

Okresné súdy:

 • okresný súd v Tallinne (Tallinna Ringkonnakohus)
 • okresný súd v Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Právne databázy

Kontaktné údaje estónskych súdov sú dostupné na ich webových lokalitách. Prístup ku kontaktným údajom je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.