Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Občianske súdy

Všetky súkromné spory sa postupujú občianskym súdom vrátane nesporových konaní pridelených týmto súdom zo zákona.

Medzi občianske súdy patria:

 1. Najvyšší súd (Ο Άρειος Πάγος);
 2. odvolacie súdy (Το Εφετείο);
 3. súdy prvého stupňa s viacerými sudcami (Πολυμελές Πρωτοδικεία);
 4. jednočlenné súdy prvého stupňa (Μονομελές Πρωτοδικεία);
 5. okresné občianske súdy (Ειρηνοδικεία).

Trestné súdy (Ποινικά δικαστήρια)

Trestné súdy vedú pojednávania v trestných veciach.

Medzi trestné súdy patria:

 1. najvyšší súd;
 2. päťčlenné odvolacie súdy (Πενταμελή Εφετεία);
 3. súdy so zmiešanou porotou (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. odvolacie súdy so zmiešanou porotou (μεικτά ορκωτά Εφετεία);
 5. trojčlenné odvolacie súdy (Τα Τριμελή Εφετεία);
 6. trojčlenné magistrátne súdy (Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία);
 7. jednočlenné magistrátne súdy (Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία);
 8. okresné trestné súdy (Τα Πταισματοδικεία);
 9. súdy pre mladistvých (Τα Δικαστήρια Ανηλίκων).

Na základe osobitných zákonov trestnú právomoc vykonávajú aj:

 • vojenské súdy (Στρατοδικεία),
 • námorné súdy (Ναυτοδικεία),
 • súdy vojenského letectva (Αεροδικεία).

Tieto súdy vedú konania ako špeciálne trestné súdy.

Tieto súdy vedú konania vo veciach týkajúcich sa priestupkov vojenského personálu slúžiaceho v pozemných, námorných a vzdušných silách.

Správne súdy (Διοικητικά δικαστήρια)

 • Štátna rada je jedným z troch vrchných súdov v Grécku (spolu s Najvyšším súdom a Helénskym dvorom audítorov).
 • Štátna rada vedie pojednávania v týchto veciach:

  návrhy na zrušenie administratívnych aktov z dôvodu porušenia zákona, zneužitia právomoci, nepríslušnosti alebo formálneho opomenutia,

  odvolania civilných, vojenských, štátnych a iných zamestnancov proti rozhodnutiam zamestnaneckých rád (υπηρεσιακά συμβούλια) o povýšení, prepustení, preradení na nižšiu pozíciu atď.,

  návrhy na preskúmanie rozhodnutí správnych súdov. Úlohou správnych súdov je rozhodovať v sporoch v správnych veciach medzi orgánmi štátnej správy a občanmi.

 • Dvor audítorov má súdne aj správne právomoci; je to teda orgán s dvojakými funkciami. Do jeho právomoci patrí kontrola štátnych výdavkov verejného sektora a miestnych orgánov. Dvor audítorov takisto prideľuje úlohy verejným správcom, vykonáva nad nimi dohľad a má súdnu právomoc rozhodovať o určitých veciach týkajúcich sa miezd zamestnancov verejnej správy.
 • Medzi všeobecné správne súdy patria správne súdy prvého stupňa a odvolacie správne súdy.

 • Správne súdy prvého stupňa zasadajú ako jednočlenný alebo trojčlenný senát v závislosti od peňažnej hodnoty sporu. Vedú pojednávania v daňových veciach, sporoch medzi jednotlivcami a sociálnou poisťovňou alebo organizáciami sociálnej politiky, ako aj v sporoch správneho charakteru medzi občanmi a štátnou správou alebo miestnou samosprávou.
 • Trojčlenné správne súdy prvého stupňa vedú pojednávania aj o odvolaniach proti rozhodnutiam jednočlenných správnych súdov prvého stupňa.

 • Odvolacie správne súdy vedú pojednávania o odvolaniach proti rozhodnutiam trojčlenných správnych súdov prvého stupňa. Rozhodujú aj v rámci prvého stupňa o návrhoch na zrušenie administratívnych aktov týkajúcich sa zamestnania zamestnancov verejnej správy (prepustenie, nevymenovanie alebo nevykonanie povýšenia a pod.).
 • Právne databázy

  1. Webové sídlo štátnej rady. Prístup do databázy je bezplatný.
  2. Webové sídlo Najvyššieho súdu. Prístup do databázy je bezplatný.

  Súvisiace odkazy

  Najvyšší súd

  Súd prvého stupňa v Aténach

  Súd prvého stupňa v Solúne

  Súd prvého stupňa v Pireu

  Štátna rada a správne súdnictvo

  Helénsky dvor audítorov

  Prokuratúra na súde prvého stupňa v Aténach

  Posledná aktualizácia: 12/07/2022

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.