Vnútroštátne všeobecné súdy

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Občianske súdy (Politiká dikastíria)

Všetky súkromné spory sa postupujú občianskym súdom vrátane nesporových konaní pridelených týmto súdom zo zákona.

Medzi občianske súdy patria:

 1. Najvyšší súd (Áreios Págos);
 2. odvolacie súdy (Efeteía);
 3. súdy prvého stupňa s viacerými sudcami (Polymelí Protodikeía);
 4. jednočlenné súdy prvého stupňa (Monomelí Protodikeía);
 5. okresné občianske súdy (Eirinodikeía).

Trestné súdy (Poinika dikastiria)

Trestné súdy vedú pojednávania v trestných veciach.

Medzi trestné súdy patria:

 1. Najvyšší súd (Áreios Págos);
 2. päťčlenné odvolacie súdy (Pentamelí Efeteía);
 3. súdy so zmiešanou porotou (meiktá orkotá dikastíria);
 4. odvolacie súdy so zmiešanou porotou (meiktá orkotá Efeteía);
 5. trojčlenné odvolacie súdy (Trimelí Efeteía);
 6. trojčlenné magistrátne súdy (Trimelí Plimmeleiodikeía);
 7. jednočlenné magistrátne súdy (Monomelí Plimmeleiodikeía);
 8. okresné trestné súdy (Ptaismatodikeía);
 9. súdy pre mladistvých (Dikastíria Anilíkon).

Na základe osobitných zákonov trestnú právomoc vykonávajú aj:

 • vojenské súdy (Stratodikeía),
 • námorné súdy (Naftodikeía),
 • súdy vojenského letectva (Aerodikeía).

Tieto súdy vedú konania ako špeciálne trestné súdy.

Tieto súdy vedú konania vo veciach týkajúcich sa priestupkov vojenského personálu slúžiaceho v pozemných, námorných a vzdušných silách.

Správne súdy (Dioikitiká dikastíria)

 • Štátna rada (Symvoúlio tis Epikrateías) je jedným z troch vrchných súdov v Grécku [spolu s Najvyšším súdom a Helénskym dvorom audítorov (Elegktikó Synédrio)].
 • Štátna rada vedie pojednávania v týchto veciach:

  • návrhy na zrušenie administratívnych aktov z dôvodu porušenia zákona, zneužitia právomoci, nepríslušnosti alebo formálneho opomenutia,
  • odvolania civilných, vojenských, štátnych a iných zamestnancov proti rozhodnutiam zamestnaneckých rád (ypiresiaká symvoúlia) o povýšení, prepustení, preradení na nižšiu pozíciu atď.,
  • návrhy na preskúmanie rozhodnutí správnych súdov. Úlohou správnych súdov je rozhodovať v sporoch v správnych veciach medzi orgánmi štátnej správy a občanmi.
 • Dvor audítorov má súdne aj správne právomoci, je to teda orgán s dvojakými funkciami. Do jeho právomoci patrí kontrola štátnych výdavkov verejného sektora a miestnych orgánov. Dvor audítorov takisto prideľuje úlohy verejným správcom, vykonáva nad nimi dohľad a má súdnu právomoc rozhodovať o určitých veciach týkajúcich sa miezd zamestnancov verejnej správy.
 • Medzi všeobecné správne súdy (taktiká dioikitiká dikastíria) patria správne súdy prvého stupňa (Dioikitiká Protodikeía) a odvolacie správne súdy (Dioikitiká Efeteía).

 • Správne súdy prvého stupňa zasadajú ako jednočlenný alebo trojčlenný senát v závislosti od peňažnej hodnoty sporu. Vedú pojednávania v daňových veciach, sporoch medzi jednotlivcami a sociálnou poisťovňou alebo organizáciami sociálnej politiky, ako aj v sporoch správneho charakteru medzi občanmi a štátnou správou alebo miestnou samosprávou.
 • Trojčlenné správne súdy prvého stupňa vedú pojednávania aj o odvolaniach proti rozhodnutiam jednočlenných správnych súdov prvého stupňa.

 • Odvolacie správne súdy vedú pojednávania o odvolaniach proti rozhodnutiam trojčlenných správnych súdov prvého stupňa. Rozhodujú aj v rámci prvého stupňa o návrhoch na zrušenie administratívnych aktov týkajúcich sa zamestnania zamestnancov verejnej správy (prepustenie, nevymenovanie alebo nevykonanie povýšenia a pod.).
 • Právne databázy

  1. Webové sídlo štátnej rady. Prístup do databázy je bezplatný.
  2. Webové sídlo Najvyššieho súdu. Prístup do databázy je bezplatný.

  Súvisiace odkazy

  Najvyšší súd

  Štátna rada a správne súdnictvo

  Helénsky dvor audítorov

  Súd prvého stupňa v Aténach

  Súd prvého stupňa v Solúne

  Súd prvého stupňa v Pireu

  Súd prvého stupňa v Patre

  Súd prvého stupňa v Tripolise

  Súd prvého stupňa v Amfisse

  Okresný občiansky súd v Patrase

  Okresný občiansky súd v Nikaii

  Okresný občiansky súd v Korinte

  Posledná aktualizácia: 04/07/2023

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.