Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Lotyšsko

Tento oddiel obsahuje informácie o organizácii všeobecných súdov v Lotyšsku.

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Všeobecné súdy – úvod

V Lotyšsku vykonávajú súdnu moc okresné a mestské súdy (rajona/pilsētas tiesas)krajské súdy (apgabaltiesas)Najvyšší súd (Augstākā tiesa).

občianskych a trestných veciach rozhoduje spolu 40 súdov rozdelených na troch úrovniach: 34 okresných a mestských súdov, 5 krajských súdov a Najvyšší súd.

V Lotyšsku existujú tieto okresné a mestské súdy a krajské súdy:

Poradové číslo Okresný/mestský súd Obvod krajského súdu
1. 1.1. Okresný súd Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa) Krajský súd Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)
1.2. Súd Liepāja (Liepājas tiesa)
1.3. Okresný súd Saldus (Saldus rajona tiesa)
1.4. Okresný súd Talsi (Talsu rajona tiesa)
1.5. Súd Ventspils (Ventspils tiesa)
2. 2.1. Súd Daugavpils (Daugavpils tiesa) Krajský súd Latgale (Latgales apgabaltiesa)
2.2. Súd Rēzekne (Rēzeknes tiesa)
3. 3.1. Okresný súd Ogre (Ogres rajona tiesa) Krajský súd Riga (Rīgas apgabaltiesa)
3.2. Okresný súd v meste Riga – Kurzeme (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
3.3. Obvodný súd v meste Riga – Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)
3.4. Obvodný súd v meste Riga – Vidzeme (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)
3.5. Obvodný súd v meste Riga – Zemgale (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)
3.6. Okresný súd v meste Riga – Sever (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
3.7. Okresný súd Riga1 (Rīgas rajona tiesa)
4. 4.1. Okresný súd Alūksne (Alūksnes rajona tiesa) Krajský súd Vidzeme2 (Vidzemes apgabaltiesa)
4.2. Okresný súd Cēsis (Cēsu rajona tiesa)
4.3. Okresný súd Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)
4.4. Okresný súd Limbaži (Limbažu rajona tiesa)
4.5. Okresný súd Madona (Madonas rajona tiesa)
4.6. Okresný súd Valka (Valkas rajona tiesa)
4.7. Okresný súd Valmiera (Valmieras rajona tiesa)
5. 5.1. Okresný súd Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa) Krajský súd Zemgale3 (Zemgales apgabaltiesa)
5.2. Okresný súd Bauska (Bauskas rajona tiesa)
5.3. Okresný súd Dobele (Dobeles rajona tiesa)
5.4. Súd Jelgava (Jelgavas tiesa)
5.5. Okresný súd Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)
5.6. Okresný súd Tukums (Tukuma rajona tiesa)
6. 6.1. Okresný správny súd (Administratīvā rajona tiesa) Krajský správny súd (Administratīvā apgabaltiesa)

1 Okresný súd Riga má justičný dom (tiesu mams) v meste Jūrmala, ktorého obvod zodpovedá obvodu Okresného súdu Riga.

2 Krajský súd Vidzeme má justičný dom v meste Madona, ktorého obvod zodpovedá obvodu okresných súdov Alūksne, Gulbene a Madona.

3 Krajský súd Zemgale má justičný dom v meste Aizkraukle, ktorého obvod zodpovedá obvodu okresných súdov Bauska, Aizkraukle a Jēkabpils.

správnych veciach rozhodujú:

 • okresný správny súd,
 • krajský správny súd,
 • oddelenie pre správne veci (Administratīvo lietu departaments) na Najvyššom súde.

Právomoc krajského správneho súduokresného správneho súdu sa vzťahuje na celé správne územie Lotyšska. Okresný správny súd sídli v piatich justičných domoch (jeden v každom kraji) v mestách Riga, Jelgava, Rēzekne, Valmiera a Liepāja.

Právomoc súdov sa stanovuje nariadením o okresných a mestských súdoch, krajských súdoch a o právomoci týchto súdov [Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju].

Vecná príslušnosť súdov

Podľa Trestného poriadku (Kriminālprocesa likums) sú okresné a mestské súdy súdmi prvého stupňa, ktoré rozhodujú o všetkých trestných veciach. Obvodný súd v meste Riga – Vidzeme rozhoduje na prvom stupni o trestných veciach, v spise ktorých sa uvádzajú skutočnosti obsahujúce štátne tajomstvá. Krajské súdy sú odvolacími súdmi rozhodujúcimi o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydali okresné a mestské súdy. Oddelenie pre trestné veci (Krimināllietu departaments) na Najvyššom súde rozhoduje o dovolaniach podaných proti rozhodnutiam, ktoré vydali okresné a mestské súdy a krajské súdy. Na okresných a mestských súdoch rozhoduje o trestných veciach samosudca. Ak je trestné konanie obzvlášť zložité, predseda súdu prvého stupňa môže nariadiť, aby vec posúdil senát, konkrétne traja sudcovia daného súdu. Na odvolacích a kasačných súdoch rozhoduje o trestných veciach senát.

Podľa Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums) okresné a mestské súdy rozhodujú na prvom stupni o prípadoch, ktoré sa im predložia, s výnimkou prípadov, ktoré podľa zákona prislúchajú krajským súdom. Úrad katastra nehnuteľností na okresnom/mestskom súde skúma žiadosti o vymáhanie nesporných pohľadávok a vymáhanie pohľadávok v konaní na základe výzvy. Krajské súdy rozhodujú na prvom stupni o týchto veciach:

 • spory týkajúce sa vlastníckych práv k nehnuteľnostiam okrem rozdelenia majetku medzi manželov,
 • prípady týkajúce sa ochrany patentov, ochranných známok a odkazov na zemepisné označenie,
 • prípady týkajúce sa platobnej neschopnosti a likvidácie úverových inštitúcií.

Podľa Občianskeho súdneho poriadku o prípade rozhoduje krajský súd, ak prípad zahŕňa viac návrhov, z ktorých niektoré patria do právomoci okresného/mestského súdu a niektoré do právomoci krajského súdu, a rozhoduje aj v prípade, že protinávrh, ktorý prijal okresný/mestský súd, patrí do právomoci krajského súdu. Krajský súd Riga je súdom prvého stupňa, ktorý rozhoduje o občianskych veciach, v spise ktorých sa uvádzajú štátne tajomstvá. Na súdoch prvého stupňa rozhoduje o občianskych veciach samosudca, pričom na odvolacích a kasačných súdoch rozhoduje o týchto veciach senát.

Správne priestupky riešia okresné/mestské súdy a krajské súdy, ktoré rozhodujú o občianskych a trestných veciach. Podľa zákona o správnych priestupkoch (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss) možno proti rozhodnutiam prijatým vyššími orgánmi podať opravný prostriedok na okresný/mestský súd. Rozhodnutie okresného alebo mestského súdu možno napadnúť na krajskom súde, ak sa to výslovne stanovuje v zákone o správnych priestupkoch. Proti rozhodnutiam odvolacích súdov v prípadoch týkajúcich sa správnych priestupkov nemožno podať opravný prostriedok a rozhodnutia odvolacích súdov nadobúdajú právoplatnosť v deň ich vynesenia.

Podľa zákona o správnom konaní (Administratīvā procesa likums) je okresný správny súd sídliaci v justičnom dome príslušným súdom prvého stupňa pre správne veci, pokiaľ sa v zákone neuvádza inak. Ak prípad skúma na prvom stupni okresný správny súd a ak tento súd musí nutne overiť informácie, ktoré tvoria štátne tajomstvo, o tomto prípade rozhodne krajský správny súd zasadajúci v justičnom dome v Rige. Pokiaľ sa v zákone stanovuje, že správnu vec musí na prvom stupni preskúmať krajský správny súd alebo oddelenie pre správne veci na Najvyššom súde, a nie okresný správny súd, príslušné návrhy sa podávajú dotknutému súdu. Účastník správneho konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu alebo doplňujúcemu rozhodnutiu súdu prvého stupňa, pokiaľ sa v zákone nestanovuje, že proti rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok alebo že proti rozhodnutiu možno podať len dovolanie. Rozhodnutia okresného správneho súdu, ktoré nenadobudli právoplatnosť, možno napadnúť na krajskom správnom súde. Účastník správneho konania môže podať dovolanie proti rozhodnutiu alebo doplňujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak súd pri skúmaní prípadu porušil vecné alebo procesné pravidlá alebo prekročil hranicu svojich právomocí. Na súdoch prvého stupňa rozhoduje o správnych veciach samosudca alebo senát, pričom na odvolacích a kasačných súdoch rozhoduje o týchto veciach senát.

Podľa zákona o patentoch (Patentu likums) rozhoduje Krajský súd Riga na prvom stupni podľa pravidiel občianskoprávneho konania o týchto veciach súvisiacich so spormi v oblasti právnej ochrany vynálezov:

 • obnovenie patentových práv,
 • vyhlásenie patentov za neplatné,
 • skoršie práva,
 • nezákonné použitie patentu (zneužitie patentu),
 • vyhlásenie porušenia patentu za neplatné,
 • udelenie licencie, ustanovenia alebo plnenie licenčnej zmluvy,
 • právo na odškodnenie z dôvodu nemožnosti používať vynález verejne.

Podľa zákona o dizajnoch (Dizainparaugu likums) rozhoduje Krajský súd Riga na prvom stupni o týchto veciach súvisiacich so spormi v oblasti právnej ochrany dizajnov:

 • uznanie práv na dizajn,
 • vyhlásenie zápisu dizajnu za neplatný,
 • nezákonné používanie dizajnu (falzifikát),
 • udelenie licencie, ustanovenia alebo plnenie licenčnej zmluvy.

Najvyšší súd sa skladá z oddelenia pre občianske veci, oddelenia pre trestné veci, oddelenia pre správne veci a komory pre občianske veci. Komora predstavuje odvolací súd, pokiaľ ide o prípady, ktoré na prvom stupni riešili krajské súdy. Oddelenie pre občianske veci, oddelenie pre trestné veci a oddelenie pre správne veci na Najvyššom súde predstavujú kasačné súdy, pokiaľ ide o všetky prípady, ktoré riešili okresné/mestské súdy a krajské súdy, ako aj súdy prvého stupňa, pokiaľ ide o opravné prostriedky proti rozhodnutiam prijatým Dvorom audítorov Lotyšska (Valsts kontroles padome) podľa postupu stanoveného v článku 55 zákona o Dvore audítorov Lotyšska (Valsts kontroles likums). Komora zasadá ako senát pozostávajúci z troch sudcov, pričom oddelenie Najvyššieho súdu zasadá ako senát pozostávajúci z troch alebo viacerých sudcov v prípadoch stanovených zákonom.

Sudcovia úradov katastra nehnuteľností zapisujú nehnuteľnosti do tohto katastra, konsolidujú s tým súvisiace práva a skúmajú žiadosti o vymáhanie nesporných pohľadávok a vymáhanie pohľadávok v konaní na základe výzvy. Sudcovia úradov katastra nehnuteľností majú právne postavenie, ktoré sa priznáva sudcom okresných a mestských súdov. Podľa zákona o katastri nehnuteľností (Zemesgrāmatu likums) obvody v právomoci úradov katastra nehnuteľností zodpovedajú obvodom okresných a mestských súdov s výnimkou obvodu úradu katastra nehnuteľností mesta Riga, ktorý zodpovedá týmto obvodom: Okresný súd v meste Riga – Kurzeme, Obvodný súd v meste Riga – Vidzeme, Okresný súd v meste Riga – Sever, Okresný súd v meste Riga – Centrum, Obvodný súd v meste Riga – Latgale a Obvodný súd v meste Riga – Zemgale. Obvod, pre ktorý je príslušný kataster nehnuteľností okresu Riga, zodpovedá obvodu okresného súdu Riga a súdu Sigulda.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Národný súdny portál

eTiesas – portál on-line služieb vnútroštátnych súdov

Najvyšší súd

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Národný súdny portál poskytuje prístup k aktuálnym všeobecným informáciám o súdoch v Lotyšsku.

Portál on-line služieb vnútroštátnych súdov umožňuje prístup do databázy anonymizovaných súdnych rozhodnutí, sledovať súdne konania elektronicky, prekladať návrhy súdom on-line, vypočítať poplatky súvisiace so súdnym konaním a s platenými službami pomocou kalkulačky, získať a vypĺňať online formuláre a získať prístup k iným súdnym službám on-line.

Portál Najvyššieho súdu poskytuje prístup do zbierky súdnych rozhodnutí, do ktorej sa dopĺňajú aktuálne rozhodnutia Najvyššieho súdu, ako aj prístup k zbierkam judikatúry. Viac informácií nájdete v časti „Judikatúra“.

Ďalšie informácie

Informácie uverejnené na Národnom súdnom portáli, ako aj rozhodnutia Najvyššieho súdu a zbierky judikatúry uverejnené na portáli Najvyššieho súdu sú v súčasnosti dostupné len v lotyštine.

Posledná aktualizácia: 16/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.