Vnútroštátne všeobecné súdy

Lotyšsko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii súdov so všeobecnou príslušnosťou v Lotyšsku.

Autor obsahu
Lotyšsko

Všeobecné súdy: úvod

V Lotyšsku vykonávajú súdnu moc mestské a okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd a Ústavný súd (a počas núdzového stavu alebo počas vojny vojenské súdy), pričom všeobecnými súdmi sú mestské a okresné súdy, krajské súdy a Najvyšší súd.

Občianske a trestné konania v Lotyšsku sa môžu viesť na týchto súdoch, ktoré sú rozdelené do troch stupňov:

 1. mestské alebo okresné súdy.[rajonu (pilsētu) tiesas];
 2. krajské súdy (apgabaltiesas);
 3. úsek pre občianskoprávne veci (Civillietu departaments) a úsek pre trestnoprávne veci (Krimināllietu departaments) Najvyššieho súdu (Augstākās tiesa).

Ich miestna príslušnosť sa stanovuje v rozhodnutí o súdoch, ich miestnej príslušnosti a sídle (Lēmums par tiesām, darbības teritorijām un atrašanās vietām).

Mestské a okresné súdy a ich miestna príslušnosť

Č.

Súd

Správne územia

1.

Súd Daugavpils (Daugavpils tiesa)

1.1. obec Augšdaugava

1.2. mesto Daugavpils

1.3. obec Krāslava

1.4. obec Līvāni

1.5. obec Preiļi

2.

Okresný súd Kurzeme (Kurzemes rajona tiesa)

2.1. obec Dienvidkurzeme

2.2. obec Kuldīga

2.3. mesto Liepāja

2.4. obec Saldus

2.5. obec Talsi

2.6. mesto Ventspils

2.7. obec Ventspils

3.

Súd Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

3.1. obec Balvi

3.2. obec Ludza

3.3. obec Rēzekne

3.4. mesto Rēzekne

4.

Okresný súd Riga (Rīgas rajona tiesa)

4.1. obec Ādaži

4.2. mesto Jūrmala

4.3. obec Ķekava

4.4. obec Mārupe

4.5. obec Olaine

4.6. obec Ropaži

4.7. obec Salaspils

4.8. obec Saulkrasti

4.9. obec Sigulda

5.

Okresný súd Vidzeme (Vidzemes rajona tiesa)

5.1. obec Alūksne

5.2. obec Cēsis

5.3. obec Gulbene

5.4. obec Limbaži

5.5. obec Madona

5.6. obec Smiltene

5.7. obec Valka

5.8. obec Valmiera

5.9. obec Varakļāni

6.

Okresný súd Zemgale (Zemgales rajona tiesa)

6.1. obec Aizkraukle

6.2. obec Bauska

6.3. obec Dobele

6.4. obec Jelgava

6.5. mesto Jelgava

6.6. obec Jēkabpils

6.7. obec Ogre

6.8. obec Tukums


Miestna príslušnosť Mestského súdu Riga sa vzťahuje na správne územie mesta Riga.

Miestna príslušnosť Súdu pre hospodárske záležitosti sa vzťahuje na celé územie Lotyšskej republiky.

Miestna príslušnosť krajských súdov

Č.

Miestna príslušnosť krajského súdu

Mestské alebo okresné súdy

1.

Krajský súd Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa) 1. Okresný súd Kurzeme

2.

Krajský súd Latgale (Latgales apgabaltiesa) 2.1. Súd Daugavpils
2.2. Súd Rēzekne

3.

Krajský súd Riga (Rīgas apgabaltiesa) 3.1. Mestský súd Riga (Rīgas pilsētas tiesa)
3.2. Okresný súd Riga
3.3. Súd pre hospodárske záležitosti

4.

Krajský súd Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa) 4. Okresný súd Vidzeme

5.

Krajský súd Zemgale (Zemgales apgabaltiesa) 5. Okresný súd Zemgale

6.

Správny krajský súd (Administratīvā apgabaltiesa) 6.1. Správny okresný súd (Administratīvā rajona tiesa)

 

Správne konania vedie:

 • správny okresný súd (súdne budovy v mestách Riga, Jelgava, Liepāja, Rēzekne a Valmiera),
 • správny krajský súd,
 • úsek pre správne veci (Administratīvo lietu departaments) Najvyššieho súdu.

Miestna príslušnosť správneho krajského súdu a správneho okresného súdu sa vzťahuje na celé správne územie Lotyšska. Správny okresný súd má päť súdnych budov, po jednej v každom súdnom obvode, t. j. v mestách Riga, Jelgava, Rēzekne, Valmiera a Liepāja.

Miestna príslušnosť súdnych budov správneho okresného súdu

Č.

Súdna budova

Správne územia

1.

Súdna budova správneho okresného súdu v meste Riga 1.1. obec Ādaži
1.2. mesto Jūrmala
1.3. obec Ķekava
1.4. obec Mārupe
1.5. obec Ogre
1.6. obec Olaine
1.7. mesto Riga
1.8. obec Ropaži
1.9. obec Salaspils
1.10. obec Saulkrasti
1.11. obec Sigulda

2.

Súdna budova správneho okresného súdu v meste Jelgava 2. obec Aizkraukle
2.2. obec Bauska
2.3. obec Dobele
2.4. obec Jelgava
2.5. mesto Jelgava
2.6. obec Jēkabpils
2.7. obec Tukums

3.

Súdna budova správneho okresného súdu v meste Rēzekne 3. obec Augšdaugava
3.2. obec Balvi
3.3. mesto Daugavpils
3.4. obec Krāslava
3.5. obec Līvāni
3.6. obec Ludza
3.7. obec Preiļi
3.8. obec Rēzekne
3.9. mesto Rēzekne

4.

Súdna budova správneho okresného súdu v meste Valmiera 4. obec Alūksne
4.2. obec Cēsis
4.3. obec Gulbene
4.4. obec Limbaži
4.5. obec Madona
4.6. obec Smiltene
4.7. obec Valka
4.8. obec Valmiera
4.9. obec Varakļāni

5.

Súdna budova správneho okresného súdu v meste Liepāja 5. obec Dienvidkurzeme
5.2. obec Kuldīga
5.3. mesto Liepāja
5.4. obec Saldus
5.5. obec Talsi
5.6. obec Ventspils
5.7. mesto Ventspils

Príslušnosť podľa vecnosti

Podľa Trestného poriadku (Kriminālprocesa likums) mestský alebo okresný súd vedie všetky trestné konania ako súd prvého stupňa.

Mestský súd Riga je ako súd prvého stupňa príslušný v trestných konaniach, ktorých spisy sa týkajú záležitostí, ktoré sú predmetom štátneho tajomstva. Na mestských alebo okresných súdoch trestné konanie vedie samosudca. Ak je trestné konanie mimoriadne zložité, predseda súdu prvého stupňa môže stanoviť, aby o veci rozhodol senát zložený z troch sudcov tohto súdu.

Rozhodnutie okresného alebo mestského súdu, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok v rámci konania o úplnom odvolaní (apelācija), skúma krajský súd konajúci ako odvolací súd.

Kasačný opravný prostriedok (kasācija) proti rozhodnutiu nižšieho súdu prerokuje úsek pre trestnoprávne veci Najvyššieho súdu.

O opravných prostriedkoch v trestnoprávnych veciach, či už o úplnom odvolaní, alebo o kasačných opravných prostriedkoch, rozhoduje senát sudcov.

Podľa Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likuma) konanie na prvom stupni vedie okresný alebo mestský súd.

Mestský súd Riga prerokúva veci, ktorých spisy sa týkajú záležitostí, ktoré sú predmetom štátneho tajomstva, a veci týkajúce sa ochrany patentových práv, práv k odrodám rastlín, topografie polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, certifikačných známok a zemepisných označení, ako aj veci týkajúce sa autorského práva a súvisiacich práv, ochrany práv sui generis tvorcov databáz a konania týkajúce sa ochrany obchodného tajomstva pred neoprávneným nadobudnutím, použitím alebo zverejnením. Ak sa prerokúvaná vec týka nároku súvisiaceho s nárokom v prípade, ktorý patrí do právomoci Mestského súdu Riga alebo okresného alebo mestského súdu, či dokonca protinávrhom pred okresným alebo mestským súdom, ktorý patrí do právomoci Mestského súdu Riga, vec prerokúva Mestský súd Riga.

Podľa patentového zákona (Patentu likums) Mestský súd Riga ako súd prvého stupňa prerokúva tieto veci týkajúce sa právnej ochrany vynálezov v občianskom súdnom konaní:

 • veci týkajúce sa obnovenia patentových práv,
 • veci týkajúce sa vyhlásenia patentu za neplatný,
 • veci týkajúce sa práva na predchádzajúce používanie,
 • veci týkajúce sa nezákonného používania patentu (porušenie patentu),
 • veci, v ktorých sa zistí, že porušenie patentu je neplatné,
 • veci týkajúce sa udelenia licencie, zmluvných ustanovení licencie alebo dodržiavania týchto ustanovení,
 • veci týkajúce sa práva na odškodnenie za nemožnosť využívať vynález verejne.

Podľa zákona o dizajnoch (Dizainparaugu likums) Mestský súd Riga ako súd prvého stupňa prerokúva tieto spory týkajúce sa právnej ochrany dizajnov:

 • spory týkajúce sa uznania práv na dizajn,
 • spory týkajúce sa situácie, keď sa zistí neplatnosť zápisu dizajnu,
 • spory týkajúce sa nezákonného používania dizajnu (porušenie dizajnu),
 • spory týkajúce sa udelenia licencie, zmluvných ustanovení licencie alebo dodržiavania týchto ustanovení.

Veci týkajúce sa práv, ktoré sú predmetom sporu, ktorý skúma odvolací senát pre priemyselné vlastníctvo, prerokúva Mestský súd Riga.

Mestský súd Riga vydáva exekučné tituly pre akty Rady, Komisie alebo Európskej centrálnej banky podľa článku 299 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Veci týkajúce sa predloženia stanoviska zahraničnému súdu v prípadoch týkajúcich sa nelegálneho prenosu dieťaťa cez hranice do cudzej krajiny alebo zadržiavania v cudzej krajine, ak sa miesto bydliska dieťaťa nachádza v Lotyšsku, prerokúva Mestský súd Riga.

Veci týkajúce sa nelegálneho prenosu dieťaťa cez hranice do Lotyšska alebo zadržiavania v Lotyšsku, ak sa miesto bydliska dieťaťa nachádza v inej krajine, prerokúva Mestský súd Riga.

Okresné alebo mestské súdy prerokúvajú aj veci týkajúce sa pozemkového registra. V roku 2019 v rámci optimalizácie systému súdov okresné alebo mestské súdy vymenovali aj 72 sudcov útvaru pozemkového registra, ktorí si zachovali svoju špecializáciu.

Krajský súd Riga je ako súd prvého stupňa príslušný v občianskych súdnych konaniach, ktorých spisy sa týkajú záležitostí, ktoré sú predmetom štátneho tajomstva. Na súde prvého stupňa občianskoprávne veci prerokúva samosudca, zatiaľ čo na odvolacom súde (či už ide o úplné odvolanie alebo kasačný opravný prostriedok) takéto veci prerokúva senát.

Účastníci konania môžu podať odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa (alebo doplňujúcemu rozsudku), ale prokurátor môže vydať len mimoriadne odvolanie v súlade s postupmi uvedenými v tejto časti, s výnimkou rozsudkov, proti ktorým sa zo zákona nemožno odvolať.

Proti rozsudku prvostupňového súdu vydanému na základe ustanovení kapitoly 30.4 Občianskeho súdneho poriadku a rozsudku (doplňujúcemu rozsudku) odvolacieho súdu sa účastníci konania môžu odvolať v rámci kasačného konania, prokurátor však môže podať len mimoriadne kasačné odvolanie.

Veci týkajúce sa správnych deliktov prerokúvajú okresné alebo mestské súdy a krajské súdy, ktoré sú príslušné v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. Podľa lotyšského zákona o administratívnej zodpovednosti (Latvijas Administratīvās atbildības likums) možno rozhodnutie vyššieho orgánu napadnúť na okresnom alebo mestskom súde. Proti rozhodnutiu sudcu okresného alebo mestského súdu možno podať odvolanie na krajský súd, ak sa to výslovne stanovuje v lotyšskom zákonníku o správnych deliktoch. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu v konaní o správnych deliktoch nemožno podať opravný prostriedok a rozhodnutie nadobudne účinnosť v deň jeho vydania.

Podľa zákona o správnom konaní (Administratīvā procesa likums) sa správne konanie prerokúva na prvom stupni v súdnej budove správneho okresného súdu, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak. Ak konanie vedie správny okresný súd konajúci ako súd prvého stupňa a ak tento súd potrebuje overiť informácie týkajúce sa záležitosti, ktorá je predmetom štátneho tajomstva, konanie sa vedie v súdnej budove správneho okresného súdu v Rige. Ak sa v zákone stanovuje, že správne konanie má namiesto správneho okresného súdu viesť na prvom stupni správny krajský súd alebo úsek pre správne veci Najvyššieho súdu, príslušný návrh sa predloží správnemu krajskému súdu alebo úseku pre správne veci Najvyššieho súdu. Účastník správneho konania môže podať úplné odvolanie proti rozsudku alebo doplňujúcemu rozsudku súdu prvého stupňa okrem prípadov, keď sa v zákone stanovuje, že proti rozsudku nemožno podať opravný prostriedok alebo sa proti nemu musí podať kasačný opravný prostriedok. Proti rozsudku správneho okresného súdu, ktorý ešte nenadobudol účinnosť, sa možno odvolať na správny krajský súd. Účastník správneho konania môže podať kasačný opravný prostriedok proti rozsudku alebo doplňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, ak súd porušil hmotnoprávne alebo procesné pravidlá alebo počas konania prekročil svoju právomoc. Na súde prvého stupňa správne konanie vedie samosudca alebo senát sudcov, zatiaľ čo na odvolacom súde, či už ide o úplné odvolanie, alebo kasačný opravný prostriedok, takéto konanie vedie senát.

Najvyšší súd sa skladá z úseku pre občianskoprávne veci, úseku pre trestnoprávne veci a úseku pre správne veci. Úsek pre občianskoprávne veci, úsek pre trestnoprávne veci a úsek pre správne veci Najvyššieho súdu sú kasačnými orgánmi vo všetkých veciach, ktoré prerokúvajú okresné alebo mestské súdy a krajské súdy, a orgánmi prvého stupňa vo veciach týkajúcich sa rozhodnutí rady Štátneho kontrolného úradu (Valsts kontroles padome), ktoré boli prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 55 zákona o Štátnom kontrolnom úrade (Valsts kontroles likums). V rámci úsekov Najvyššieho súdu veci prerokúvajú senáty zložené z troch sudcov a v niektorých prípadoch stanovených zákonom senáty v rozšírenom zložení.

Právne databázy

Názov a URL adresa databázy

Portál lotyšských vnútroštátnych súdov

Webové sídlo elektronických služieb lotyšských súdov

Webové sídlo Najvyššieho súdu

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Stručný prehľad obsahu databázy

Portál lotyšských vnútroštátnych súdov poskytuje všeobecné aktuálne informácie o súdoch v Lotyšsku.

Webové sídlo elektronických služieb lotyšských súdov umožňuje používateľovi pristupovať k databáze anonymizovaných rozsudkov súdov, elektronicky sledovať priebeh súdneho konania, podať na súd elektronickú žalobu, vypočítať trovy súdneho konania a platby za služby pomocou kalkulačky odmien a poplatkov, prijímať a vypĺňať elektronické formuláre a používať ďalšie elektronické služby súdu.

Webové sídlo Najvyššieho súdu obsahuje archív rozhodnutí judikatúry a poskytuje prístup k nedávnym rozhodnutiam Najvyššieho súdu a zbierkam judikatúry. Tieto informácie nájdete v časti Judikatūra („Judikatúra“).

Súvislosti

Informácie uverejnené na portáli lotyšských vnútroštátnych súdov a rozhodnutia Najvyššieho súdu a zbierky judikatúry uverejnené na portáli Najvyššieho súdu sú v súčasnosti dostupné len v lotyšskom jazyku.

Posledná aktualizácia: 28/11/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.