Vnútroštátne všeobecné súdy

Litva

V tejto časti nájdete informácie o litovských všeobecných súdoch.

Autor obsahu
Litva

Všeobecné súdy – úvod

V Litve je 56 súdov so všeobecnou právomocou:

  • Najvyšší súd Litvy (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
  • Odvolací súd Litvy (Lietuvos apeliacinis teismas)
  • 5 krajských súdov (apygardos teismai)
  • 49 okresných súdov (apylinkės teismai).

Najvyšší súd Litvy

Najvyšší súd Litvy je jediný kasačný súd (súd poslednej inštancie) na preskúmavanie právoplatných rozsudkov, rozhodnutí, nálezov a príkazov súdov so všeobecnou právomocou.

Tento súd vyvinul jednotný súdny postup na interpretáciu a uplatňovanie zákonov a iných právnych aktov.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Najvyššieho súdu.

Odvolací súd Litvy

Odvolací súd ponúka právo odvolať sa proti rozsudkom krajských súdov (ako súdov prvej inštancie). Taktiež prejednáva žiadosti týkajúce sa uznávania rozhodnutí zahraničných alebo medzinárodných súdov a zahraničných alebo medzinárodných rozhodcovských výrokov a ich uplatňovania v Litovskej republike. Vykonáva ďalšie funkcie pridelené do jeho právomoci zákonom.

Predseda Odvolacieho súdu organizuje a riadi správne aktivity okresných súdov a ich sudcov v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Odvolacieho súdu.

Krajské súdy

Krajský súd je súd prvej inštancie pre trestné a civilné veci, ktoré spadajú do jeho právomoci na základe zákona. Taktiež prejednáva odvolania proti rozsudkom, rozhodnutiam, nálezom a príkazom okresných súdov.

Predseda krajského súdu organizuje a riadi správne aktivity okresných súdov a ich sudcov v rámci právomoci súdu v súlade s postupmi stanovenými zákonom.

Okresné súdy

Okresný súd je súd prvej inštancie pre tieto typy prípadov:

  • trestnoprávne prípady;
  • občianskoprávne prípady;
  • prípady týkajúce sa správnych deliktov (spadajúcich do jeho právomoci na základe zákona);
  • prípady spadajúce do právomoci sudcov zaoberajúcich sa hypotékami;
  • prípady súvisiace s vykonávaním rozhodnutí a rozsudkov.

Sudca okresného súdu sa zaoberá tiež prípravným konaním, výkonom rozsudku spolu s ďalšími funkciami, ktoré okresnému súdu ukladá zákon.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.