Vnútroštátne všeobecné súdy

Luxembursko

V tejto časti nájdete prehľad všeobecných súdov v Luxembursku.

Autor obsahu
Luxembursko

Všeobecné súdy – úvod

Súdy sú ústavou poverené vykonávať súdnu moc a uplatňovať všeobecné a miestne výnosy a nariadenia, len ak sú v súlade so zákonmi.

Všeobecné súdy

Najvyšší súd (Cour Supérieure de Justice)

Na vrchole hierarchie všeobecných súdov sa nachádza Najvyšší súd, ktorý zahŕňa Kasačný súd (Cour de Cassation) a Odvolací súd (Cour d'Appel), ako aj Generálnu prokuratúru (Parquet Général).

Kasačný súd sa zaoberá najmä prípadmi zrušenia alebo kasácie rozhodnutí, ktoré vydali rôzne senáty Odvolacieho súdu, a konečnými rozhodnutiami. Zastupovanie právnym zástupcom je povinné.

Odvolací súd je oprávnený rozhodovať o občianskoprávnych, obchodnoprávnych, trestných a priestupkových záležitostiach, ako aj o záležitostiach, ktoré súdili pracovné súdy v oboch súdnych okresoch. Zastupovanie právnym zástupcom je povinné vo všetkých záležitostiach okrem trestných záležitostí a konaní o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia (référés). Trestný senát Odvolacieho súdu má právo rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam trestného senátu okresného súdu (Tribunal d'Arrondissement).

Okresné súdy (Tribunaux d'arrondissement)

Krajina je rozdelená na 2 súdne okresy (arrondissements judiciaires) a v každom z nich sa nachádza okresný súd, jeden v Luxemburgu a jeden v Diekirchi.

Obidva okresné súdy sú rozdelené; pri každom okresnom súde je prokuratúra zložená zo štátneho prokurátora a zástupcov. Vyšetrujúci sudcovia (juges d'instruction) každého okresného súdu sú poverení vyšetrovaním trestných prípadov, prípadne priestupkov.

V občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach je okresný súd súdom so všeobecnou príslušnosťou a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pre ktoré nie je príslušnosť výslovne priznaná inému súdu z dôvodu charakteru návrhu alebo sumy súvisiacej s návrhom.

Má príslušnosť ratione valoris v žalobách presahujúcich 15 000 EUR.

Má výlučnú príslušnosť v rozhodovaní o záležitostiach, ktoré mu z dôvodu ich charakteru výslovne prideľuje zákon. Má výlučné právo rozhodovať o návrhoch na vykonateľnosť rozsudkov vydaných zahraničnými súdmi a aktov prijatých zahraničnými štátnymi úradníkmi. Okresné súdy vykonávajú aj nesporovú jurisdikciu, napríklad vo veci osvojenia dieťaťa, poručníctva, vyhlásenia maloletého za plnoletého atď.

Okresný súd rozhoduje o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam zmierovacích súdov, ktoré sídlia v súdnom okrese daného súdu.

Konanie na okresnom súde sa v zásade začína súdnym predvolaním (assignation), ktoré odporcovi úradne oznámi súdny vykonávateľ.

Predsedovia okresných súdov alebo sudcovia určení ako náhradníci súdia v skrátenom súdnom konaní, v rámci ktorého predbežne rozhodujú v neodkladných prípadoch o občianskoprávnych a obchodnoprávnych záležitostiach.

Okresné súdy vykonávajú represívnu jurisdikciu ako trestný senát alebo priestupkový senát (chambre criminelle ou correctionnelle). Sú príslušné rozhodovať o všetkých prečinoch (délits), teda porušeniach zákona, ktoré sa trescú nápravným trestom, ako aj o činoch kvalifikovaných zákonom ako zločin (crimes), ktoré im postupuje poradný senát (Chambre du Conseil) alebo poradný senát Odvolacieho súdu (Chambre du Conseil de la Cour d'Appel). Obvinení sa musia osobne dostaviť na súd okrem prípadov, keď sa porušenie zákona tresce iba pokutou; v tom prípade ich môže zastupovať advokát.

V zásade je zastupovanie právnym zástupcom pred okresným súdom povinné okrem výnimiek stanovených zákonom, ako napríklad v obchodnoprávnych veciach a v konaní o nariadení predbežného opatrenia, keď sa strany môžu obhajovať samy.

Zmierovacie súdy (Justices de Paix)

Sú 3 zmierovacie súdy, jeden z nich je v Luxemburgu, jeden v Esch-sur-Alzette (súdny okres Luxemburg) a jeden v Diekirchi (súdny okres Diekirch).

V občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach je zmierovací sudca oprávnený rozhodovať o všetkých záležitostiach, pre ktoré mu priznáva príslušnosť nový Občiansky súdny poriadok alebo iné zákonné ustanovenia; je príslušný rozhodovať v poslednej inštancii až do hodnoty sporu 2 000 EUR a pri odvolaní až do hodnoty 15 000 EUR.

Rozhoduje v niektorých veciach, ako napríklad o exekučných zrážkach zo mzdy, z dávok a dôchodkov, ako aj o rozdelení zaistených súm bez ohľadu na výšku pohľadávky.

V zásade sa konanie pred zmierovacím sudcom začína úkonom súdneho vykonávateľa, tzv. predvolaním (citation). V niektorých prípadoch sa začína konať po podaní návrhu v súdnej kancelárii (greffe). Strany sa dostavujú pred zmierovacieho sudcu osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Týmto zástupcom môže byť advokát, manžel či manželka, rodičia alebo príbuzní v priamej línii, rodičia alebo príbuzní v nepriamej línii až do tretieho stupňa, ako aj osoby výlučne spojené s osobnou službou jednej zo strán alebo s jej podnikom.

V trestných veciach plní zmierovací sudca funkcie policajného sudcu. V tomto postavení rozhoduje o priestupkoch (contraventions) alebo porušeniach zákona, ktoré zákon tresce pokutou od 25 do 250 EUR, ako aj porušeniach zákona, ktoré zákon kvalifikuje ako trestné činy (délits) a ktoré poradné senáty postupujú policajným súdom.

Okrem toho rozhoduje o porušeniach zákona, ktoré sa trescú trestami s vyššou trestnou sadzbou, ako sú sadzby policajných trestov, a na ktorých prerokúvanie je oprávnený zo zákona. Proti rozhodnutiam policajných súdov sa vždy možno odvolať. Lehota na podanie odvolania je 40 dní od dátumu vydania rozhodnutia a v prípade rozsudku pre zmeškanie odo dňa jeho doručenia alebo oznámenia osobne alebo na miesto trvalého pobytu. Odvolanie sa podáva na okresný súd.

Pri každom zmierovacom súde je pracovný súd, ktorý je príslušný v sporoch týkajúcich sa pracovných a učňovských zmlúv. Odvolanie sa podáva na Najvyšší súd.

Právne databázy

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Pozri webové sídlo všeobecných súdov.

Pozri webové sídlo správnych súdov.

Súvisiace odkazy

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Posledná aktualizácia: 05/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.