Vnútroštátne všeobecné súdy

Malta

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov na Malte.

Autor obsahu
Malta

Všeobecné súdy – úvod

V tabuľkách uvedených ďalej môžete nájsť informácie o organizácii všeobecných súdov na Malte.

Občianskoprávne súdy

Odvolací súd

DruhostupňovýOdvolanie

Odvolací súd prejednáva odvolania proti rozhodnutiam občianskoprávnych súdov, ktoré vydali v rámci svojej vyššej alebo nižšej právomoci. i) Tento súd rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam Prvej komory Občianskoprávneho súdu a sekcie Občianskoprávneho súdu pre rodinné právo. ii) Tento súd prejednáva vo svojej právomoci v oblasti občianskeho práva aj odvolania proti rozhodnutiam zmierovacích súdov a Tribunálu pre drobné pohľadávky.

i) Tvoria ho traja sudcovia.


ii) Tvorí ho jeden sudca.

Občianskoprávny súd

Prvá komora Občianskoprávneho súdu

Občianskoprávny súd (nesporová sekcia)


Občianskoprávny súd (sekcia pre rodinné právo)

Prvostupňový

Prvé komory občianskoprávnych súdov prejednávajú veci z oblasti občianskeho a/alebo obchodného práva, ktoré presahujú vecnú pôsobnosť Zmierovacieho súdu. V rámci svojej ústavnej právomoci tento súd takisto prejednáva sťažnosti na porušenie ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú chránené ústavou a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Občianskoprávny súd (nesporová sekcia) je súdom dobrovoľnej príslušnosti a zodpovedá za zbavenie alebo obmedzenie svojprávnosti osôb postihnutých duševnou poruchou, ustanovenie ich zákonných zástupcov, dedičské konanie a zistenie dedičov. Slúži aj ako depozitár tajných závetov.

Tento súd prejednáva všetky veci týkajúce sa rodinného práva, ako je anulovanie manželstva, rozluka, rozvod, príspevky na výživu a starostlivosť o dieťa atď.

Predsedá sudca.

Predsedá sudca.

Predsedá sudca.

Zmierovací súd

Prvostupňový

V občianskoprávnych veciach majú zmierovacie súdy iba nižšie právomoci prvého stupňa, v zásade obmedzené na spory, ktorých hodnota neprevyšuje 15 000 EUR.

Predsedá zmierovací sudca.

Zmierovací súd pre Gozo

Prvostupňový

V občianskoprávnych veciach má Zmierovací súd pre Gozo dvojitú právomoc:

nižšie právomoci, ktoré sú rovnaké ako v prípade Zmierovacieho súdu pre Maltu, a vyššie právomoci, ktoré sú rovnaké ako v prípade Prvej komory Občianskoprávneho súdu mimo ústavných právomocí a v prípade Občianskoprávneho súdu (jeho nesporovej sekcie).

Predsedá zmierovací sudca.

Tribunál pre drobné pohľadávky

Prvostupňový

Tento tribunál rozhoduje v skrátenom konaní podľa zásad spravodlivosti a práva o pohľadávkach, ktorých hodnota je nižšia než 5 000 EUR.

Predsedá arbiter.

Trestné súdy

Odvolací trestný súd

Druhostupňový

Tento súd prejednáva v rámci vyššej právomoci najmä odvolania podané proti rozhodnutiam Trestného súdu. Tento súd v rámci nižšej právomoci prejednáva odvolania proti rozhodnutiam zmierovacích súdov v trestných veciach.

Tvoria ho traja sudcovia.

Tvorí ho jeden sudca.

Trestný súd

Prvostupňový

Tento súd funguje ako trestný súd a prejednáva trestné veci, ktoré nespadajú do pôsobnosti zmierovacích súdov.

Predsedá sudca, ktorý zasadá s deväťčlennou porotou.

Zmierovací súd

Prvostupňový

V trestných veciach má tento súd dvojaké právomoci: ako trestný súd v rámci svojej súdnej príslušnosti a ako vyšetrovací súd v prípade trestných činov, ktoré spadajú do právomoci Trestného súdu.

i) Trestný súd – má právomoc prejednávať všetky trestné veci týkajúce sa trestných činov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody v trvaní najviac šesť mesiacov.

ii) Vyšetrovací súd – tento súd vedie prípravné konanie a v prípade zistenia skutočností nasvedčujúcich spáchaniu závažného trestného činu postúpi príslušné záznamy generálnemu prokurátorovi. V prípade súhlasu obvineného generálny prokurátor môže veci, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody v trvaní najviac desať rokov, vrátiť na prejednanie a rozhodnutie späť na zmierovací súd.

Predsedá zmierovací sudca.

Zmierovací súd pre Gozo

Prvostupňový

V trestných veciach má Zmierovací súd pre Gozo rovnaké právomoci ako zmierovací súd zasadajúci ako trestný súd a ako vyšetrovací súd.

Predsedá zmierovací sudca.

Súd pre mladistvých

Prvostupňový

Súd pre mladistvých prejednáva obžaloby voči maloletým mladším ako 16 rokov a môže vydávať aj príkazy na umiestnenie do náhradnej starostlivosti.

Predsedá zmierovací sudca a súd tvoria dvaja ďalší členovia.

Právne databázy

Na maltskej stránke Organizácia súdnictva v členských štátoch – Malta nájdete podrobné informácie s odkazmi na príslušné databázy.

Súvisiace odkazy

#_Related_LinksMinisterstvo spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Služby poskytované súdmi

Služby poskytované súdmi – rozhodnutia súdov online

Služby poskytované súdmi – súdne konania

Služby poskytované súdmi – používanie siení

Služby poskytované súdmi – štatistika

Služby poskytované súdmi – súdne predaje majetku dražbou

Služby poskytované súdmi – občianskoprávne tlačivá (v maltčine)

Súdni znalci

Právne služby (právne predpisy Malty)

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.