Vnútroštátne všeobecné súdy

Holandsko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii všeobecných súdov v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko

Okresné súdy (rechtbanken)

V Holandsku existuje 11 okresných súdov.

Každý súd sa skladá z niekoľkých úsekov:

  • občianskoprávne súdnictvo (spory medzi jednotlivcami a/alebo organizáciami),
  • správne právo (spory medzi jednotlivcami alebo organizáciami a orgánmi verejnej moci),
  • trestné právo (trestné činy).

Súd má okrem toho aj podokresný (kanton) úsek, v ktorom podokresný sudca rieši okrem iného menej závažné trestnoprávne a občianskoprávne veci, v ktorých ide o sumy do výšky 25 000 EUR.

Opravné prostriedky

Strana, ktorá nesúhlasí s rozsudkom okresného súdu, môže podať opravný prostriedok. Trestnoprávne a občianskoprávne veci prerokúva jeden zo štyroch odvolacích súdov (gerechtshoven). V správnych veciach môžu opravný prostriedok v závislosti od predmetu konania prerokovať tieto orgány:

  • odvolacie súdy (gerechtshoven),
  • ústredný odvolací súd (Centrale Raad van Beroep),
  • odvolací súd pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het Bedrijfsleven),
  • Štátna rada (Raad van State), oddelenie správnych sporov (Afdeling bestuursrechtspraak),

Najvyšší súd (Hoge Raad),

Najvyšší súd Holandska je najvyšší súd v Holandsku v oblasti občianskeho, trestného a daňového práva. Najvyšší súd môže rušiť rozsudky, najmä rozsudky odvolacích súdov (ktorých rozsudky možno napadnúť na Najvyššom súde v právnych otázkach, čo je proces známy ako cassatie). Najvyšší súd je zodpovedný aj za zabezpečenie právnej jednotnosti a rozvoj holandského práva.

Viac informácií o organizácii súdneho systému nájdete na webovom sídle rechtspraak.nl.

Právne databázy

V databáze judikatúry sa uverejňuje významný počet rozsudkov. Tieto rozhodnutia a rozsudky sú verejnosti sprístupňované ich zaradením do databázy na webovom sídle rechtspraak.nl.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Holandská justícia a Najvyšší súd Holandska

Informácie o holandskom justičnom systéme (v angličtine)

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.