Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne všeobecné súdy

Holandsko

V tejto sekcii sa uvádzajú informácie o organizácii všeobecných súdov v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Okresné súdy

Väčšina súdnych konaní sa začína na okresnom súde (rechtbank). V Holandsku existuje 11 okresných súdov.

Každý súd pozostáva z viacerých úsekov:

  • občianske právo (spory medzi občanmi)
  • správne právo (občan proti verejnej správe)
  • trestné právo (trestné činy)
  • miestne prípady (kantonzaken, ktoré sa vzťahujú napríklad na nájomné, dlhy, odvolania proti dopravným pokutám, pracovné spory a menej závažné trestné činy)

Odvolania

Strana sporu, ktorá nesúhlasí s rozsudkom okresného súdu sa môže odvolať. Trestnými a občianskymi prípadmi sa zaoberá jeden zo štyroch odvolacích súdov (gerechtshoven). V správnych prípadoch sa v závislosti od predmetu odvolania odvolaním môže zaoberať:

  • odvolací súd
  • centrálny odvolací súd (Centrale Raad van Beroep)
  • odvolací súd pre obchodné a priemyselné veci (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • štátna rada (Raad van State), úsek správnych sporov (Afdeling bestuursrechtspraak)

Najvyšší súd (Hoge Raad)

Najvyšší súd Holandska je najvyšším súdnym orgánom v Holandsku v oblasti občianskeho práva, trestného práva a daňového práva. Najvyšší súd môže zvrátiť rozsudky najmä odvolacích súdov (proti ich rozhodnutiam sa možno odvolať na najvyšší súd pre porušenie práva, tento proces je známy ako cassatie). Najvyšší súd je tiež poverený dohľadom nad jednotou práva a vývojom holandského práva.

Viac informácií o organizácii súdnictva sa uvádza na webovom sídle rechtspraak.nl.

Právne databázy

Súdy uverejňujú veľkú časť vynesených rozsudkov. Tieto rozhodnutia a rozsudky sú zahrnuté do databázy a sprístupnené verejnosti na webovej stránke rechtspraak.nl.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Holandská justícia a Najvyšší súd Holandska

Informácie o holandskej justícii (v anglickom jazyku)

Posledná aktualizácia: 17/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.