Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Vnútroštátne všeobecné súdy

Severné Írsko

Na tejto stránke nájdete prehľad jednotlivých druhov súdov v Severnom Írsku.

Autor obsahu
Severné Írsko

Všeobecné súdy – úvod

Jednotlivé súdy v Severnom Írsku sú zorganizované nasledovne:

Najvyšší súd (Supreme Court)

V roku 2009 prevzal nový Najvyšší súd Spojeného kráľovstva (Supreme Court of the United Kingdom) právomoci odvolacieho výboru Snemovne lordov. Prevzal aj prenesené funkcie Súdneho výboru kráľovskej Štátnej rady (Judicial Committee of the Privy Council), čo je najvyšší odvolací súd v niekoľkých nezávislých krajinách Britského spoločenstva národov, zámorských území Spojeného kráľovstva a závislých území Britskej koruny.

Najvyšší súd je konečným odvolacím súdom v Spojenom kráľovstve tak v trestných, ako aj občianskoprávnych veciach, hoci proti rozhodnutiam v škótskych trestných veciach nie je možné sa odvolať na Najvyššom súde. Povolenie postúpiť vec na odvolanie Najvyššiemu súdu sa obvykle udelí len v prípade, keď sa týka právnych otázok verejného významu.

Odvolací súd (Court of Appeal)

Odvolací súd.

Odvolací súd (Court of Appeal) v Severnom Írsku sídli na Kráľovskom súdnom dvore (Royal Courts of Justice) v Belfaste. Prerokováva odvolania proti rozhodnutiam Korunného súdu (Crown Court) v trestných veciach a rozhodnutiam vyššieho súdu (High Court) v občianskoprávnych veciach.

Vyšší súd (High Court)

Vyšší súd sa zaoberá občianskoprávnymi vecami, prerokováva odvolania v trestných veciach a má tiež právomoc preskúmavať konanie osôb alebo organizácií, aby sa uistil, či konali zákonne a spravodlivo. Vyšší súd sa obvykle zaoberá vecami, ak je hodnota sporu vyššia ako 30 000 GBP. Za určitých okolností môže vyšší súd postúpiť vec s hodnotou sporu vyššou ako 30 000 GBP krajskému súdu; podobne vec s hodnotou sporu nižšou ako 30 000 GBP môže krajský súd postúpiť vyššiemu súdu.

Vyšší súd má tri oddelenia (Divisions), a to:

 • Rodinný súd (Family Division): Rodinný súd sa zaoberá zložitými rozvodovými prípadmi, poručníctvom, adopciou, domácim násilím a pod. Taktiež sa zaoberá odvolaniami proti rozhodnutiam magistrátnych a krajských súdov, zaoberá sa záležitosťami osôb, ktoré sú duševne choré a jednoduchými dedičskými záležitosťami.
 • Kráľovský súd (Queens Bench Division): Kráľovský súd sa zaoberá veľkými a/alebo zložitými nárokmi na náhradu škody. Zaoberá sa aj obmedzeným počtom odvolaní z magistrátnych súdov alebo korunných súdov.  Preskúmava aj činnosť organizácií, aby zistil, či konali zákonne a zaoberá sa žalobami, ktoré sa týkajú urážky na cti a ohovárania.
 • Kancelársky súd (Chancery Division): Kancelársky súd sa zaoberá vecami týkajúcimi sa správy majetku, spochybnenej poslednej vôli, zániku spoločností, konkurzov, hypoték, spochybnených príjmov (obvykle ide o daň z príjmu) atď..

Korunný súd (Crown Court)

Korunné súdy sa zaoberajú týmito druhmi prípadov:

 • závažnejšími trestnými činmi, ktoré prejednáva sudca a vo väčšine prípadov porota,
 • osobami odsúdenými magistrátnymi súdmi, ktoré sú postúpené korunnému súdu na vynesenie rozsudku o treste.

Tresty odňatia slobody a pokuty udelené korunnými súdmi sú prísnejšie ako tresty a pokuty magistrátnych súdov.

Krajský súd (County Court)

Krajský súd sa zaoberá občianskoprávnymi vecami, ktoré prerokováva sudca alebo okresný sudca (district judge). Krajský súd sa obvykle zaoberá vecami, ktorých hodnota sporu je nižšia ako 30 000 GBP (alebo 45 000 GBP v záležitostiach ekvity). Veci s vyššou hodnotou sporu prerokováva vyšší súd - pozri vyššie v texte. Všetky nároky vyplývajúce z regulovaných úverových zmlúv sa musia začať prerokovávať na krajskom súde, bez ohľadu na ich hodnotu.

Príklady vecí prerokovávaných krajským súdom:

Krajské súdy sa zaoberajú celou škálou vecí, ale najbežnejšie sú:

 • spory medzi prenajímateľom a nájomcom, napríklad držba (vysťahovanie), nedoplatky na nájomnom, opravy,
 • spotrebiteľské spory,  napríklad poškodený tovar alebo služby,
 • nároky na náhradu škody pri zranení osoby (zranenia spôsobené nedbanlivosťou), napríklad dopravné nehody, padnutie do diery na chodníku, pracovné úrazy,
 • rozvody bez obhajcu, ale len na niektorých krajských súdoch,
 • prípady diskriminácie z dôvodu rasy alebo sexuálnej orientácie,
 • problémy dlžníkov, napríklad veriteľ domáhajúci sa platby,
 • pracovnoprávne problémy: napríklad mzdy alebo platy splatné alebo vyplácanie odstupného,
 • odvolania proti rozhodnutiam magistrátnych súdov, ktoré prerokováva samosudca (a aspoň dvaja laickí sudcovia, keď  je obžalovaným mladistvý).

Veci s nízkou hodnotou sporu

Krajské súdy sa zaoberajú aj vecami s nízkou hodnotou sporu. Vo všeobecnosti ide o vec s nízkou hodnotou sporu, keď hodnota nároku neprevyšuje 3 000 GBP.

Magistrátne súdy (Magistrates’ Court)

Magistrátne súdy rozhodujú v trestných a v niektorých občianskoprávnych veciach. Veci prerokováva okresný sudca (magistrate’s court).

Trestné veci na magistrátnych súdoch

Magistrátne súdy sa zaberajú trestnými činmi, keď obžalovaný nemá nárok na súdny proces pred porotou. Tieto sú známe ako trestné činy prejednávané v skrátenom konaní (summary offences). Za trestné činy prejednávané v skrátenom konaní sa môže uložiť trest odňatia slobody maximálne na šesť mesiacov a/alebo pokuta do 5 000 GBP.

Magistrátne súdy prejednávajú aj trestné činy, kedy sa obžalovaný môže rozhodnúť pre súdny proces pred porotou, ale rozhodne sa, že sa jeho vec bude prerokovávať na magistrátnom súde.  Ak sa obžalovaný rozhodne pre súdny proces pred porotou, vec sa postúpi korunnému súdu

Magistrátne súdy sa okrem toho zaberajú trestnými činmi, keď si obžalovaný môže vybrať konanie pred porotou, avšak rozhodne sa pre prejednanie svojho prípadu magistrátnym súdom. Ak si obžalovaný vyberie konanie pred porotou, postúpi sa prípad korunnému súdu.

Súd pre mladistvých (Youth court)

Súd pre mladistvých sa zaoberá mladistvými vo veku od 10 do 17 rokov, ktorí spáchali trestné činy. Súd pre mladistvých je súčasťou magistrátneho súdu a veci sa prerokovávajú pred okresným sudcom (magistrátneho súdu) a ďalšími dvoma osobitne vyškolenými laickými sudcami magistrátneho súdu. Ak je mladistvý obvinený z veľmi závažného trestného činu – za ktorý sa v prípade dospelej osoby ukladá trest odňatia slobody do 14 rokov, súd pre mladistvých ho môže odovzdať korunnému súdu.

Občianskoprávne veci na magistrátnych súdoch

Magistrátne súdy rozhodujú aj v obmedzenom počte občianskoprávne veci, ako sú:

 • niektoré občianskoprávne dlhy, napríklad nedoplatky dane z príjmu, príspevky na národné poistenie, nedoplatky DPH, sadzby,
 • licencie, napríklad udeľovanie, obnovovanie alebo odoberanie licencií za pohostinstvá a kluby,
 • niektoré manželské problémy, napríklad výživné na manžela/manželku a vysťahovanie manžela/manželky zo spoločného domu manželov,
 • starostlivosť o dieťa, napríklad príkaz na odovzdanie do starostlivosti miestneho orgánu alebo príkaz na súdny dohľad, konanie o adopcii a príkazy týkajúce sa pobytu.

Súdy koronerov (Coroners’ Courts)

Vyšetrujú okolnosti náhlych, násilných a neprirodzených úmrtí.

Súvisiace odkazy

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.