Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vnútroštátne všeobecné súdy

Škótsko

Na tejto stránke nájdete informácie o všeobecných súdoch v škótskej jurisdikcii Spojeného kráľovstva.

Autor obsahu
Škótsko

Najvyšší civilný súd (Court of Session), Najvyšší trestný súd (High Court of Justiciary), šerifské súdy (Sheriff Courts) a zmierovacie súdy (Justice of the Peace Courts) spravuje škótska súdna služba (Scottish Courts and Tribunals Service – SCTS), t. j. nezávislý štátny orgán, ktorému predsedá Lord President, najvyšší sudca v Škótsku.

Najvyššie súdy v Škótsku

Vyššími súdmi v Škótsku sú Najvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd.

Najvyšší civilný súd (Court of Session)

Court of Session je najvyšším civilným súdom v Škótsku, ktorý sídli v budove parlamentu v Edinburghu. Zasadá ako odvolací súd a ako civilný súd sa tiež zaoberá spormi vrátane prípadov vymáhania dlhu, náhrady škôd či rodinných a obchodných sporov.

Najvyšší trestný súd (High Court of Justiciary)

Najvyšší trestný súd rieši odvolania proti formálnym konaniam v trestných veciach a závažné trestné prípady. Súdne procesy vedie sudca pred porotou.

Pri odvolacích konaniach sídli súd v Edinburghu.  Pri konaniach v iných veciach má súd stále sídla v Edinburghu, Glasgowe a Aberdeene, ale konania tiež prebiehajú v ďalších mestách po celom Škótsku.

Šerifské súdy (Sheriff Courts)

Škótsko je na právne účely rozdelené do šiestich regiónov nazvaných „šerifstvá“ (Sheriffdoms). Každé šerifstvo má hlavného šerifa (Sheriff Principal), ktorý je okrem riešenia odvolaní v občianskoprávnych veciach, keď zasadá ako odvolací sudca, zodpovedný aj za účinné vybavovanie všetkých záležitostí šerifských súdov.

V rámci týchto šerifstiev existuje celkovo 39 šerifských súdov rôznej veľkosti a podoby, ktoré však spĺňajú rovnakú funkciu.

Súdne prípady sa riešia pred sudcom zvaným šerif (Sheriff). Prácu šerifských súdov možno rozdeliť do troch hlavných kategórií (občianskoprávne veci, trestnoprávne veci a dedičské záležitosti) a vykonávajú ju miestni šerifskí tajomníci a pomocní zamestnanci.

Šerifovia pre skrátené konania (Summary Sheriffs) disponujú právomocou vykonávať niektoré funkcie šerifov v trestnom i občianskoprávnom konaní.

Okrem toho bol zriadený Súd pre veci týkajúce sa ujmy na zdraví s pôsobnosťou pre celé Škótsko (Personal Injury Court), ktorý sídli v Edinburghu.

Šerifský odvolací súd pre občianskoprávne veci (civil Sheriff Appeal Court) môže pri riešení občianskoprávnych odvolaní vo veciach podaných na šerifské súdy zasadať v senáte zloženom z jedného alebo troch šerifov.

Šerifský odvolací súd pre trestné veci (criminal Sheriff Appeal Court) sa zaoberá odvolaniami proti rozhodnutiam šerifov a zmierovacích sudcov (Justices of the Peace) v skrátených trestných konaniach.  Rieši aj všetky odvolania proti rozhodnutiam šerifských a zmierovacích súdov týkajúcich sa kaucií.

Občianskoprávne veci

Väčšina občianskoprávnych záležitostí sa týka sporov medzi osobami alebo organizáciami. Šerifské súdy riešia tri rôzne typy prípadov:

  • bežné žaloby, ktoré sa týkajú najmä rozvodov, detí, majetkových sporov a vymáhania dlhov/náhrad škôd prekračujúcich hodnotu 5 000 GBP.  Žaloby s peňažnou hodnotou do 100 000 GBP s výnimkou rodinných sporov (okrem prípadov, v ktorých ide výlučne o výživné) možno podať len na šerifskom súde;
  • skrátené konania (summary cases), pri ktorých sa využíva zjednodušený postup a v ktorých sa riešia predovšetkým spory týkajúce sa nedoplatkov nájomného za sociálne bývanie a náhrad škody pri ujme na zdraví v peňažnej hodnote do 5 000 GBP;
  • jednoduché konania (simple procedures) týkajúce sa pohľadávok s peňažnou hodnotou do 5 000 GBP, a v ktorých sa požaduje vyplatenie, odovzdanie či znovuzískanie hnuteľného majetku alebo v ktorých sa nariaďuje, aby konkrétna osoba vykonala špecifický úkon.

Šerifský súd sa okrem toho zaoberá mnohými ďalšími občianskoprávnymi žiadosťami a konaniami vrátane:

  • adopcie detí;
  • likvidácie spoločností;
  • vyšetrovania smrteľných úrazov;
  • konkurzov.

Trestnoprávne veci

Trestnoprávne prípady šerifských súdov možno riešiť buď v plne formálnom alebo skrátenom konaní. Zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré konanie bude uplatnené v konkrétnom prípade, nesie prokurátor (Procurator Fiscal).

Formálne konanie (solemn procedure) sa využíva v závažných prípadoch, v ktorých môže obvinenie viesť k odsúdeniu na trest odňatia slobody dlhší ako dvanásť mesiacov alebo k pokute v neobmedzenej výške. Súdny proces vedie šerif, ktorý zasadá s porotou.

Skrátené konanie (summary procedure) sa využíva predovšetkým pri menej závažných prípadoch, keď šerif rieši vec bez poroty. Aj keď sú právomoci šerifa pri uložení trestu obmedzené na dvanásť mesiacov odňatia slobody, existujú prípady, keď môže byť toto obdobie dlhšie.

Vybavovanie dedičských záležitostí (Commissary work)

Vybavovanie dedičských záležitostí zahŕňa najmä vysporiadanie pozostalosti po zosnulej osobe. Súdom udelená právomoc, ktorá umožňuje exekútorovi zhromaždiť a rozdeliť pozostalosť, sa nazýva „potvrdenie“. Toto potvrdenie je udelené, iba ak sa súdu predložil súpis pozostalosti po zosnulej osobe.

V prípade, že hrubá hodnota pozostalosti neprekračuje 36 000 GBP, pozostalosť je klasifikovaná ako „malá“ a osobe žiadajúcej o potvrdenie pomôže pri vyplnení správneho formulára personál kancelárie miestneho šerifského tajomníka. V prípade, že hodnota pozostalosti prekračuje 36 000 GBP, osoba, ktorá žiada o potvrdenie, dostane odporúčanie, aby sa obrátila na právneho zástupcu.

Zmierovacie súdy (Justice of the Peace Courts)

Zmierovací súd je laický súd, kde zmierovací sudca bez právnického vzdelania zasadá s tajomníkom s právnickým vzdelaním. Tajomník radí sudcovi v právnych veciach a vo veciach týkajúcich sa konania. Zmierovací súd rieši prevažne skrátené trestnoprávne prípady, ktoré sú menej závažné. Horná hranica trestnej sadzby, ktorú môže zmierovací súd uložiť, je 60 dní odňatia slobody alebo pokuta nepresahujúca 2 500 GBP.

Šerifský tajomník (sheriff clerk) zodpovedá za administratívnu prácu šerifského súdu a zmierovacieho súdu vrátane:

  • vymáhania pokút a príkazov na náhradu škody;
  • vydávania kópií súdnych príkazov týkajúcich sa napríklad prepustenia na kauciu, príkazov na výkon verejne prospešných prác alebo príkazov na obmedzenie osobnej slobody;
  • predvolania porotcov a riadenia ich činnosti.

Podrobnejšie informácie o súdoch v Škótsku nájdete na webovom sídle škótskej súdnej služby.

Súvisiace odkazy

Škótska súdna služba

Posledná aktualizácia: 28/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.