Vnútroštátne všeobecné súdy

Slovinsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Slovinsku.

Autor obsahu
Slovinsko

Všeobecné súdy

V súlade s článkom 98 zákona o súdoch sú v Slovinsku tieto súdy:

 • miestne súdy (okrajna sodišča),
 • okresné súdy (okrožna sodišča),
 • vyššie súdy (višja sodišča),
 • Najvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče) (ďalej len „Najvyšší súd“).

Súdna právomoc miestnych súdov

V súlade s článkom 99 zákona o súdoch majú miestne súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestnoprávne veci

 1. v prvom stupni rozhodovať o trestných činoch, za ktoré je možné udeliť trest pokuty alebo odňatia slobody maximálne v trvaní troch rokov, okrem vecí týkajúcich sa trestných činov nactiutŕhania a poškodzovania dobrého mena v tlači, prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo iných prostriedkov verejnej informovanosti;
 2. vyšetrovať trestné činy, ako je uvedené tu vyššie;
 3. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Občianskoprávne veci

posudzovať alebo rozhodovať o veciach na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych prípadoch v súlade s občianskym súdnym poriadkom;
 2. vo veciach dedičstva a iných nesporových záležitostiach, ak nie je zákonom určené inak, ako aj v súvislosti s katastrom nehnuteľností;
 3. vo veciach vymáhania a zabezpečovania pohľadávok, ak nie je zákonom určené inak.

Iné veci

posudzovať alebo rozhodovať v iných veciach stanovených zákonom.

Právna pomoc

zaoberať sa vecami súvisiacimi s právnou pomocou, kde ostatné súdy nemajú žiadnu zákonnú právomoc a zaoberať sa s vecami súvisiacimi s medzinárodnou právnou pomocou v prípade menej závažných trestných činov.

Súdna právomoc okresných súdov

V súlade s článkom 101 zákona o súdoch majú okresné súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestnoprávne veci

 1. posudzovať v prvom stupni trestné činy, ktoré nepatria do súdnej právomoci miestnych súdov;
 2. vykonávať vyšetrovanie a vyšetrovaciu činnosť v súvislosti s trestnými činmi (ako je uvedené v bode 1);
 3. viesť predbežné konanie a posudzovať v prvom stupni trestné činy spáchané neplnoletými osobami;
 4. rozhodovať v prvom stupni o výkone trestného rozsudku vydaného zahraničným súdom;
 5. vykonávať trestné rozsudky (vyplývajúce z bodov 1, 3 a 4) a vykonávať trestné rozsudky miestnych súdov;
 6. rozhodovať o povolení zásahu do ľudských práv a základných slobôd;
 7. dospieť k rozhodnutiu v mimosúdnej porote (aj v trestných záležitostiach, ktoré patria do súdnej právomoci miestnych súdov);
 8. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom;
 9. vykonávať dohľad v súvislosti so zákonným a riadnym zaobchádzaním s odsúdenými a dohľad nad zadržanými osobami.

Špecializované oddelenia (okresných) súdov sú zodpovedné za plnenie úloh uvedených v bodoch 1, 2, 3, 6, 7 a 8 v komplexnejších prípadoch, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu a hospodárskej kriminality, terorizmu, korupcie a ďalších podobných trestných činov.

Občianskoprávne veci

posudzovať alebo rozhodovať o veciach na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych veciach v súlade s občianskym súdnym poriadkom;
 2. o uznávaní rozhodnutí zahraničných súdov;
 3. vo veciach povinného vyrovnania, úpadku a likvidácie, ak patria do súdnej právomoci súdu a súvisia s danými spormi;
 4. v sporoch vo veci práv na duševné vlastníctvo;
 5. o návrhoch na vydanie predbežných opatrení predložených pred začatím sporu, o ktorých súd rozhodne v súlade s pravidlami pre hospodárske spory, o veciach, pri ktorých bola odsúhlasená arbitrážna súdna právomoc a o nariadeniach predbežných opatrení vo veciach duševného vlastníctva;
 6. v nesporových konaniach stanovených zákonom.

Iné veci

 • vedenie obchodného registra,
 • posudzovanie alebo rozhodovanie v iných veciach, ak to stanovuje zákon,
 • riešenie vecí zahŕňajúcich právnu pomoc v občianskoprávnych, trestných a iných veciach,
 • zaoberanie sa medzinárodnou právnou pomocou.

Súdna právomoc vyšších súdov

V súlade s článkom 104 zákona o súdoch majú vyššie súdy súdnu právomoc v týchto veciach:

 1. posudzovať alebo rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a okresných súdov v rámci ich územia;
 2. rozhodovať v sporoch o súdnej právomoci medzi miestnymi a okresnými súdmi v rámci ich územia a rozhodovať o presune súdnej právomoci na iný miestny alebo okresný súd v rámci jeho územia;
 3. vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Sodstvo Republike Slovenije (Súdy Slovinskej republiky)

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Sodstvo Republike Slovenije (Súdy Slovinskej republiky) vám poskytuje prístup do viacerých databáz, ako napríklad:

 • súdny systém Slovinskej republiky,
 • súdna správa,
 • verejné registre (kataster nehnuteľností, súdny register).

Súvisiace odkazy

Zoznam súdov

Posledná aktualizácia: 16/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.