Redna sodišča v državah članicah

Bolgarija

V tem oddelku so na voljo informacije o bolgarskem sodnem sistemu.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Organizacija sodstva – sodni sistem

Sodišča prve stopnje v civilnih in kazenskih zadevah

Okrajna sodišča

Okrajna sodišča so temeljna sodišča prve stopnje. Obravnavajo vse zadeve, razen tistih, ki so z zakonom dodeljene drugim sodiščem. Obravnavajo civilne, kazenske in upravne zadeve. Zoper odločbe okrajnih sodišč je dovoljena pritožba pri zadevnem okrožnem sodišču.

Na okrajnih sodiščih sodijo sodniki, ki jih vodi predsednik.

Okrožna sodišča

Kadar okrožno sodišče odloča na prvi stopnji, obravnava:

Civilne zadeve – tožbe za ugotavljanje očetovstva, prenehanje posvojiteljskega razmerja in razglasitev ali prenehanje pravdne nesposobnosti; tožbe za ugotavljanje lastništva nad premoženjem ali stvarnih pravic na njem, če je vrednost zahtevka višja od 50 000 BGN; civilne ali gospodarske spore v skupnem znesku več kot 25 000 BGN (razen zahtevkov za preživnino, terjatev na podlagi delovnega prava in vračil neupravičenih izdatkov); tožbe za ugotovitev nedopustnosti, ničnosti ali nepravilne registracije podjetja, za katere zakon določa, da so prvotno pristojna okrožna sodišča; spore, ki jih okrožno sodišče obravnava v skladu z drugo zakonodajo.

Kazenske zadeve – zadeve v zvezi s kaznivimi dejanji iz členov 95 do 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 131(2)(1) in (2), 142, 149(5), 152(4), 196a, 199, 203, 206(4), 212(5), 213a(3) in (4), 214(2), 219, 224, 225b, 225c, 242, 243 do 246, 248 do 250, 252 do 260, 277а do 278e, 282 do 283b, 287а, 301 do 307а, 319а do 319f, 330(2) in (3), 333, 334, 340 do 342, 343(1)(c), (3)(b) in (4), 349(2) in (3), 350(2), 354a(1) in (2), 354b, 356f do 356i, 357 do 360 ter 407 do 419a kazenskega zakonika, razen zadev, ki spadajo v pristojnost specializiranega kazenskega sodišča v skladu s členom 411a kazenskega zakonika.

Sofija ima mestno sodišče, ki ima pristojnosti okrožnega sodišča. Mestno sodišče v Sofiji je sodišče prve stopnje za zadeve v zvezi s splošnimi kaznivimi dejanji, ki jih storijo osebe z imuniteto ali člani Sveta ministrov.

Okrožna sodišča se nahajajo v pokrajinskih središčih. Na območju vsakega okrožnega sodišča je eno ali več okrajnih sodišč.

Sodišča druge stopnje v civilnih in kazenskih zadevah

Kadar okrožna sodišča odločajo na drugi stopnji, obravnavajo akte, zoper katere je bila vložena pritožba v zadevah pred okrajnimi sodišči, in druge zadeve, ki so jim dodeljene z zakonom.

Pritožbena sodišča na drugi stopnji obravnavajo akte, zoper katere je bila vložena pritožba v zadevah pred okrožnimi sodišči, in druge zadeve, ki so jim dodeljene z zakonom.

Sodišča tretje stopnje v civilnih in kazenskih zadevah

Vrhovno kasacijsko sodišče je vrhovni sodni organ najvišje stopnje v kazenskih in civilnih zadevah. Pristojno je za celotno ozemlje Republike Bolgarije.

Pravna zbirka podatkov

Vsako sodišče v Bolgariji ima svoje spletišče, prilagojeno potrebam državljanov, pravnih oseb in upravnih organov. Ta spletišča zagotavljajo informacije o strukturi in dejavnostih sodišč ter o tekočih in zaključenih zadevah.

Imena in URL naslovi zadevnih podatkovnih zbirk

Spletišče vrhovnega sodnega sveta vsebuje podroben seznam sodišč v Bolgariji, vključno z njihovimi naslovi in spletišči (na voljo le v bolgarščini).

Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.