Redna sodišča v državah članicah

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Redna sodišča so občinska in županijska sodišča.

Občinska sodišča

 1. rešujejo pravdne in nepravdne zadeve in zadeve v zvezi z izvrševanjem;
 2. rešujejo dedne zadeve in zemljiškoknjižne zadeve ter vodijo zemljiške knjige;
 3. rešujejo kazenske zadeve, razen tistih, za katere zakon določa, da je zanje stvarno pristojno drugo sodišče;
 4. rešujejo prekrškovne zadeve, razen tistih, za katere zakon določa, da je zanje stvarno pristojno drugo sodišče;
 5. odločajo o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb tujih sodišč in odločitev drugih organov, ki so enakovredne sodnim odločbam v državi, v kateri so bile izrečene;
 6. opravljajo naloge v zvezi z mednarodno pravno pomočjo v postopkih v njihovi pristojnosti;
 7. z državami članicami EU sodno sodelujejo pri obravnavi zadev v njihovi pristojnosti;
 8. opravljajo druge naloge, določene z zakonom.

Občinska sodišča v Republiki Hrvaški

Županijska sodišča

 1. rešujejo pritožbe zoper sodne odločbe občinskih sodišč, razen če zakon določa drugače;
 2. rešujejo prvostopenjske zadeve, kadar so po zakonu pristojna zanje;
 3. vodijo preiskave in disciplinske postopke o disciplinskih prekrških notarjev in o teh prekrških odločajo na prvi stopnji, če tako določa zakon;
 4. odločajo o pritožbah zoper odločbe, izdane v disciplinskih postopkih, in sicer zaradi malomarnosti pri poslovanju notarjev, če tako določa zakon;
 5. opravljajo naloge v zvezi z mednarodno pravno pomočjo v postopkih v njihovi pristojnosti;
 6. z državami članicami EU mednarodno sodno sodelujejo pri obravnavi zadev v njihovi pristojnosti, razen v prekrškovnih zadevah;
 7. izvršujejo tuje kazenske sodbe;
 8. opravljajo druge naloge, določene z zakonom.

Županijska sodišča v Republiki Hrvaški

Zadnja posodobitev: 15/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.