Redna sodišča v državah članicah

Estonija

V tem razdelku so informacije o organizaciji rednih sodišč v Estoniji.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Redna sodišča – uvod

Okrajna sodišča so sodišča splošne pristojnosti prve stopnje; obravnavajo vse civilne, kazenske in prekrškovne zadeve, vodijo pa tudi druge postopke, za katere so pristojna po zakonu. Sodne postopke pred okrajnimi sodišči urejajo naslednji zakoniki: zakonik o civilnem postopku v civilnih zadevah, zakonik o kazenskem postopku v kazenskih zadevah in zakonik o prekrškovnem postopku v prekrškovnih zadevah.

Okrožna sodišča kot sodišča druge stopnje preverjajo sodbe in odločitve okrajnih sodišč na podlagi pritožb zoper sodbe in odločitve. Postopke pred upravnimi sodišči urejajo isti zakoni kot postopke pred sodišči prve stopnje.

Sodišča prve stopnje

Estonija ima štiri okrajna sodišča. Tvorijo jih sodne palače.

Okrajna sodišča:

okrajno sodišče v Harjuju (Harju Maakohus):

 1. sodna palača v Talinu;

okrajno sodišče v Viruju (Viru Maakohus):

 1. sodna palača v Jõhviju;
 2. sodna palača v Narvi;
 3. sodna palača v Rakvereju;

okrajno sodišče v Pärnuju (Pärnu Maakohus):

 1. sodna palača v Pärnuju;
 2. sodna palača v Haapsaluju;
 3. sodna palača v Kuressaareju;
 4. sodna palača v Rapli;
 5. sodna palača v Paideju.

Okrajno sodišče v Pärnuju ima tudi oddelek za plačilne naloge, ki obravnava vloge za pospešeni postopek za plačilni nalog;

okrajno sodišče v Tartuju (Tartu Maakohus):

 1. sodna palača v Tartuju;
 2. sodna palača v Jõgevi;
 3. sodna palača v Viljandiju;
 4. sodna palača v Valgi;
 5. sodna palača v Võruju.

Okrajno sodišče v Tartuju ima tudi registrski in zemljiškoknjižni oddelek. Zemljiškoknjižni oddelek vodi zemljiško knjigo in register ladij. Registrski oddelek vodi poslovni register, register nepridobitnih združenj in fundacij ter register trgovinskih zavez.

Sodišča druge stopnje

Estonija ima dve okrožni sodišči.

Okrožni sodišči:

 • okrožno sodišče v Talinu (Tallinna Ringkonnakohus);
 • okrožno sodišče v Tartuju (Tartu Ringkonnakohus).

Pravne zbirke podatkov

Kontaktni podatki estonskih sodišč so na voljo na spletišču sodišč. Dostop do kontaktnih podatkov je brezplačen.

Zadnja posodobitev: 01/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.