Redna sodišča v državah članicah

Italija

Ta stran vsebuje informacije o organizaciji rednih sodišč v Italiji.

Vsebino zagotavlja
Italija

Redna sodišča – uvod

Redna sodišča imajo dve vrsti pristojnosti:

  • pristojnost v civilnih zadevah, ki je usmerjena v pravno varstvo pravic v razmerjih med zasebnimi subjekti ali med zasebnimi subjekti in javno upravo – v okoliščinah, v katerih uprava pri izvajanju svojih nalog posega v subjektivne pravice posameznika
  • pristojnost v kazenskih zadevah, kjer je sodišče pozvano, da odloči, ali je kazenski postopek, ki ga uvede državni tožilec zoper posameznika, utemeljen.

Civilne in kazenske postopke urejata dva ločena sklopa procesnih pravil: Zakon o civilnem postopku (codice di procedura civile)in Zakon o kazenskem postopku (codice di procedura penale).

Kazenski postopek uvede pravosodni uradnik, ki izvaja naloge državnega tožilca (pubblico ministero, glej zadnji odstavek člena 107 Ustave).

Civilni postopek lahko začne kateri koli javni ali zasebni subjekt (l’attore, tožnik) z vložitvijo tožbe zoper drug subjekt (il convenuto, toženec).

Civilna sodišča

Mirovni sodniki (giudici di pace) so „nepoklicni“ ali nestalni sodniki (giudici onorari), ki so pristojni za zadeve manjšega pomena.

Sodišča (tribunali) so sodišča prve stopnje v vseh ostalih sporih in odločajo tudi o pritožbah zoper odločbe mirovnih sodnikov.

Sodišča za mladoletnike (tribunali per i minorenni) in oddelki za mladoletnike pri pritožbenih sodiščih (sezioni per i minorenni delle corti di appello) so pristojni za zadeve glede mladoletnikov, kadar redna sodišča niso pristojna.

Obstajajo tudi oddelki (sezioni) nižjih sodišč in pritožbenih sodišč, ki so specializirani za zadeve, povezane z delom.

Pritožbena sodišča (corti di appello), so sodišča druge stopnje.

Kasacijsko sodišče (Corte di Cassazione ali Corte Suprema di Cassazione), ki ima sedež v Rimu, je vrhovno sodišče v pravosodnem sistemu, ki je pristojno za presojo, ali so bile sodne odločbe drugih sodišč sprejete skladno z zakonodajo.

Kazenska sodišča

Mirovna sodišča odločajo o zadevah v zvezi z lažjimi kaznivimi dejanji.

Tribunali“ so sodišča prve stopnje za vse kazenske zadeve, za katere mirovni sodniki in porotna sodišča niso pristojni, so pa tudi pritožbena sodišča, ki odločajo o pritožbah zoper odločbe mirovnih sodnikov.

Sodišča za mladoletnike in oddelki za mladoletnike pri pritožbenih sodiščih so sodišča prve in druge stopnje za vsa kazniva dejanja, ki jih storijo mladoletniki.

Porotna sodišča (corti di assise) so sodišča prve stopnje, pristojna za odločanje zadevah glede najhujših kaznivih dejanj.

Pritožbena sodišča so sodišča druge stopnje.

Porotna pritožbena sodišča (corti di assise di appello) so sodišča druge stopnje, pristojna za odločanje o pritožbah zoper sodbe porotnih sodišč.

Nadzorstvena sodišča (tribunali di sorveglianza) in uradi za nadzor nad izvrševanjem kazenskih sankcij (uffici di sorveglianza) nadzirajo izvrševanje zapornih kazni in glob ter izvajanje prava izvrševanja kazenskih sankcij.

Kasacijsko sodišče (Corte di Cassazione) presoja, ali je bila sodna odločba drugega sodišča sprejeta v skladu z zakonom. Pristojno je za odločanje o vseh pravnih sredstvih zoper odločbo katerega koli sodišča v civilnih in kazenskih zadevah ter zoper vsako omejitev osebne svobode; v nekaterih primerih se mu vloge lahko predložijo neposredno.

Kasacijsko sodišče je vrhovno sodišče v sodnem sistemu. Temeljni akt o organizaciji sodišč (legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario), Zakon št. 12 z dne 30. januarja 1941, člen 65, med glavnimi nalogami sodišča navaja zagotavljanje „pravilne uporabe prava in njegove enotne razlage, enotnosti prava po vsej državi ter upoštevanje razmejitev med pristojnostmi različnih Sodišč“. Eno od njegovih temeljnih vlog je zato zagotavljanje, da se zakon uporablja enotno, da se zagotovi pravna varnost.

V zvezi s tem, ali je kasacijsko sodišče je mogoče opisati kot pritožbeno sodišče za nadaljnje pritožbe, ali kot sodišče tretje stopnje, veljavna pravila omogočajo, da se upoštevajo dejstva primera le toliko, kolikor so bila ugotovljena v prejšnjih postopkih, ter samo v obsegu, ki je potreben, da bi ugotovilo, ali je vloga pri kasacijskem sodišču pravno dopustna.

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.