Redna sodišča v državah članicah

Latvija

Na tej strani so informacije o organizaciji sodišč splošne pristojnosti v Latviji.

Vsebino zagotavlja
Latvija

Sodišča splošne pristojnosti: uvod

Sodno oblast v Latviji izvajajo mestna in okrožna sodišča, regionalna sodišča, vrhovno sodišče ter ustavno sodišče (v izrednih razmerah ali med vojno pa tudi vojaška sodišča), pri čemer so sodišča splošne pristojnosti mestna in okrožna sodišča, regionalna sodišča in vrhovno sodišče.

Ta sodišča, ki lahko obravnavajo civilne in kazenske zadeve v Latviji, so razdeljena na tri stopnje:

 1. mestna ali okrožna sodišča (rajonu (pilsētu) tiesas);
 2. regionalna sodišča (apgabaltiesas) ter
 3. oddelek za civilne zadeve (Civillietu departaments) in oddelek za kazenske zadeve (Krimināllietu departaments) vrhovnega sodišča (Augstākās tiesa).

Njihova krajevna pristojnost je določena v sklepu o sodiščih, njihovi krajevni pristojnosti in lokaciji (Lēmums par tiesām, darbības teritorijām un atrašanās vietām).

Mestna in okrožna sodišča ter njihova krajevna pristojnost

Št.

Sodišče

Upravna ozemlja

1.

Sodišče v Daugavpilsu (Daugavpils tiesa)

1.1 Občina Augšdaugava

1.2 Mesto Daugavpils

1.3 Občina Krāslava

1.4 Občina Līvāni

1.5 Občina Preiļi

2.

Okrožno sodišče v Kurzemu (Kurzemes rajona tiesa)

2.1 Občina Dienvidkurzeme

2.2 Občina Kuldīga

2.3 Mesto Liepāja

2.4 Občina Saldus

2.5 Občina Talsi

2.6 Mesto Ventspils

2.7 Občina Ventspils

3.

Sodišče v Rēzeknu (Rēzeknes tiesa)

3.1 Občina Balvi

3.2 Občina Ludza

3.3 Občina Rēzekne

3.4 Mesto Rēzekne

4.

Okrožno sodišče v Rigi (Rīgas rajona tiesa)

4.1 Občina Ādaži

4.2 Mesto Jūrmala

4.3 Občina Ķekava

4.4 Občina Mārupe

4.5 Občina Olaine

4.6 Občina Ropaži

4.7 Občina Salaspils

4.8 Občina Saulkrasti

4.9 Občina Sigulda

5.

Okrožno sodišče v Vidzemu (Vidzemes rajona tiesa)

5.1 Občina Alūksne

5.2 Občina Cēsis

5.3 Občina Gulbene

5.4 Občina Limbaži

5.5 Občina Madona

5.6 Občina Smiltene

5.7 Občina Valka

5.8 Občina Valmiera

5.9 Občina Varakļāni

6.

Okrožno sodišče v Zemgalu (Zemgales rajona tiesa)

6.1 Občina Aizkraukle

6.2 Občina Bauska

6.3 Občina Dobele

6.4 Občina Jelgava

6.5 Mesto Jelgava

6.6 Občina Jēkabpils

6.7 Občina Ogre

6.8 Občina Tukums


Mestno sodišče v Rigi je krajevno pristojno za upravno ozemlje mesta Riga.

Gospodarsko sodišče je krajevno pristojno za celotno ozemlje Republike Latvije.

Krajevna pristojnost regionalnih sodišč

Št.

Krajevna pristojnost regionalnega sodišča

Mestna ali okrožna sodišča

1.

Regionalno sodišče v Kurzemu (Kurzemes apgabaltiesa) 1. Okrožno sodišče v Kurzemu

2.

Regionalno sodišče v Latgalu (Latgales apgabaltiesa) 2.1 Sodišče v Daugavpilsu
2.2 Sodišče v Rēzeknu

3.

Regionalno sodišče v Rigi (Rīgas apgabaltiesa) 3.1 Mestno sodišče v Rigi (Rīgas pilsētas tiesa)
3.2 Okrožno sodišče v Rigi
3.3 Gospodarsko sodišče

4.

Regionalno sodišče v Vidzemu (Vidzemes apgabaltiesa) 4. Okrožno sodišče v Vidzemu

5.

Regionalno sodišče v Zemgalu (Zemgales apgabaltiesa) 5. Okrožno sodišče v Zemgalu

6.

Regionalno upravno sodišče (Administratīvā apgabaltiesa) 6.1 Okrožno upravno sodišče (Administratīvā rajona tiesa)

 

Upravne zadeve obravnavajo:

 • okrožno upravno sodišče (s sodnimi palačami v Rigi, Jelgavi, Liepāji, Rēzeknu in Valmieri),
 • regionalno upravno sodišče,
 • oddelek za upravne zadeve (Administratīvo lietu departaments) vrhovnega sodišča
  • zadeve v zvezi s ponovno vzpostavitvijo pravic do patenta,
  • zadeve v zvezi z razveljavitvijo patenta,
  • zadeve v zvezi s pravico do prejšnje uporabe,
  • zadeve v zvezi z nezakonito uporabo patenta (kršitev patenta),
  • zadeve, v katerih je ugotovljeno, da je kršitev patenta nična,
  • zadeve v zvezi s podelitvijo licence, pogodbenimi določbami licence ali izpolnjevanjem takih določb,
  • zadeve v zvezi s pravico do odškodnine zaradi nemožnosti javne uporabe izuma.
  • spore v zvezi s priznanjem pravic do modela,
  • spore v zvezi z razveljavitvijo registracije modela,
  • spore v zvezi z nezakonito uporabo modela (kršitev modela),
  • spore v zvezi s podelitvijo licence, pogodbenimi določbami licence ali izpolnjevanjem takih določb.
 • Regionalno upravno sodišče in okrožno upravno sodišče sta krajevno pristojna za celotno upravno ozemlje Latvije. Okrožno upravno sodišče ima pet sodnih palač, po eno v vsaki pravosodni regiji, tj.v Rigi, Jelgavi, Rēzeknu, Valmieri in Liepāji.

  Krajevna pristojnost sodnih palač okrožnega upravnega sodišča

  Št.

  Sodna palača

  Upravna ozemlja

  1.

  Sodna palača okrožnega upravnega sodišča v Rigi 1.1 Občina Ādaži
  1.2 Mesto Jūrmala
  1.3 Občina Ķekava
  1.4 Občina Mārupe
  1.5 Občina Ogre
  1.6 Občina Olaine
  1.7 Mesto Riga
  1.8 Občina Ropaži
  1.9 Občina Salaspils
  1.10 Občina Saulkrasti
  1.11 Občina Sigulda

  2.

  Sodna palača okrožnega upravnega sodišča v Jelgavi 2. Občina Aizkraukle
  2.2 Občina Bauska
  2.3 Občina Dobele
  2.4 Občina Jelgava
  2.5 Mesto Jelgava
  2.6 Občina Jēkabpils
  2.7 Občina Tukums

  3.

  Sodna palača okrožnega upravnega sodišča v Rēzeknu 3. Občina Augšdaugava
  3.2 Občina Balvi
  3.3 Mesto Daugavpils
  3.4 Občina Krāslava
  3.5 Občina Līvāni
  3.6 Občina Ludza
  3.7 Občina Preiļi
  3.8 Občina Rēzekne
  3.9 Mesto Rēzekne

  4.

  Sodna palača okrožnega upravnega sodišča v Valmieri 4. Občina Alūksne
  4.2 Občina Cēsis
  4.3 Občina Gulbene
  4.4 Občina Limbaži
  4.5 Občina Madona
  4.6 Občina Smiltene
  4.7 Občina Valka
  4.8 Občina Valmiera
  4.9 Občina Varakļāni

  5.

  Sodna palača okrožnega upravnega sodišča v Liepāji 5. Občina Dienvidkurzeme
  5.2 Občina Kuldīga
  5.3 Mesto Liepāja
  5.4 Občina Saldus
  5.5 Občina Talsi
  5.6 Občina Ventspils
  5.7 Mesto Ventspils

  Stvarna pristojnost

  V skladu z zakonom o kazenskem postopku (Kriminālprocesa likums) so za vse kazenske zadeve na prvi stopnji pristojna mestna ali okrožna sodišča.

  Za kazenske zadeve, ki vključujejo vprašanja državne tajnosti, je na prvi stopnji pristojno mestno sodišče v Rigi. Pri mestnih ali okrožnih sodiščih kazenske zadeve obravnava sodnik posameznik. Če je kazenska zadeva še posebno zapletena, lahko predsednik sodišča prve stopnje odloči, da jo mora obravnavati senat treh sodnikov takega sodišča.

  Pritožbo zoper sodno odločbo okrožnega ali mestnega sodišča na podlagi pritožbe iz vseh pritožbenih razlogov (apelācija) obravnava regionalno sodišče kot pritožbeno sodišče.

  Kasacijsko pritožbo (kasācija) zoper odločbo katerega koli nižjega sodišča obravnava oddelek vrhovnega sodišča za kazenske zadeve.

  Pritožbe v kazenskih zadevah iz vseh pritožbenih razlogov ali kasacijske pritožbe obravnava senat več sodnikov.

  V skladu z zakonom o civilnem postopku (Civilprocesa likuma) so za civilne zadeve na prvi stopnji pristojna mestna ali okrožna sodišča.

  Mestno sodišče v Rigi obravnava zadeve, ki vključujejo vprašanja državne tajnosti, zadeve v zvezi z varstvom patentnih pravic, žlahtniteljskimi pravicami, topografijo polprevodniških izdelkov, modeli, blagovnimi znamkami, certifikacijskimi znamkami in geografskimi označbami, zadeve glede avtorske in sorodnih pravic ter varstva pravic sui generis izdelovalcev podatkovnih zbirk in zadeve v v zvezi z varstvom poslovnih skrivnosti pred nezakonito pridobitvijo, uporabo in razkritjem. Če obravnavana zadeva vključuje zahtevek, ki se nanaša na zahtevek v zadevi, za katero je pristojno mestno sodišče v Rigi ali okrožno ali mestno sodišče, ali celo nasprotni zahtevek, vložen pri okrožnem ali mestnem sodišču, ki je v pristojnosti mestnega sodišča v Rigi, mora zadevo obravnavati mestno sodišče v Rigi.

  V skladu z zakonom o patentih (Patentu likums) mestno sodišče v Rigi kot sodišče prve stopnje obravnava naslednje zadeve v zvezi s pravnim varstvom izumov v civilnih postopkih:

  V skladu z zakonom o modelih (Dizainparaugu likums) mestno sodišče v Rigi kot sodišče prve stopnje obravnava naslednje spore v zvezi s pravnim varstvom modelov:

  Zadeve v zvezi s pravicami, ki so predmet spora v obravnavi pri pritožbenem odboru za industrijsko lastnino, obravnava mestno sodišče v Rigi.

  Mestno sodišče v Rigi izdaja sklepe o izvršbi za akte Sveta, Komisije ali Evropske centralne banke v skladu s členom 299 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

  Zadeve v zvezi s predložitvijo mnenja tujemu sodišču v zadevah v zvezi z otroki, ki so nezakonito premeščeni čez mejo v tujo državo ali zadržani v tuji državi in ki imajo stalno prebivališče v Latviji, obravnava mestno sodišče v Rigi.

  Zadeve v zvezi z otroki, ki so nezakonito premeščeni čez mejo v Latvijo ali zadržani v Latviji in ki imajo stalno prebivališče v drugi državi, obravnava mestno sodišče v Rigi.

  Okrožna ali mestna sodišča obravnavajo tudi zemljiškoknjižne zadeve. Okrožna oziroma mestna sodišča so leta 2019 v okviru optimizacije sodnega sistema imenovala tudi 72 sodnikov zemljiškoknjižnih oddelkov, ki so ohranili svojo specializacijo.

  Regionalno sodišče v Rigi je na prvi stopnji pristojno za civilne zadeve, ki vključujejo vprašanja državne tajnosti. Na sodiščih prve stopnje civilne zadeve obravnava sodnik posameznik, pritožbe zoper njih (pritožbe iz vseh pritožbenih razlogov ali kasacijske pritožbe) pa obravnava senat.

  Stranke v zadevi lahko vložijo pritožbo zoper sodbo (ali dopolnilno sodbo) sodišča prve stopnje, tožilec pa lahko vloži le izredno pritožbo v skladu s postopki iz tega oddelka, razen zoper sodbe, zoper katere po zakonu pritožba ni dopustna.

  Zoper sodbo sodišča prve stopnje, izdano na podlagi določb poglavja 30.4 zakona o civilnem postopku, in sodbo (dopolnilno sodbo) pritožbenega sodišča se lahko stranke pritožijo v kasacijskem postopku, tožilec pa lahko vloži le izredno kasacijsko pritožbo.

  Zadeve v zvezi z upravnimi kršitvami obravnavajo okrožna ali mestna sodišča in regionalna sodišča, ki so pristojna za civilne in kazenske zadeve. V skladu z latvijskim zakonom o upravni odgovornosti (Latvijas Administratīvās atbildības likums) se odločba, ki jo izda višji organ, lahko izpodbija pred okrožnim ali mestnim sodiščem. Pritožba zoper odločbo sodnika okrožnega ali mestnega sodišča se lahko vloži pri regionalnem sodišču, če je to izrecno določeno v latvijskem zakoniku o upravnih kršitvah. Zoper odločbo pritožbenega sodišča v postopku za ugotavljanje upravnih kršitev se ni mogoče pritožiti, pravnomočna pa postane na dan izdaje.

  V skladu z zakonom o upravnem postopku (Administratīvā procesa likums) se upravni postopek na prvi stopnji vodi v sodni palači okrožnega upravnega sodišča, razen če zakon določa drugače. Če okrožno upravno sodišče vodi postopek kot sodišče prve stopnje in mora preveriti informacijo, ki se nanaša na vprašanje državne tajnosti, se postopek vodi v sodni palači okrožnega upravnega sodišča v Rigi. Če zakon določa, da je treba upravni postopek na prvi stopnji namesto pri okrožnem upravnem sodišču voditi pri regionalnem upravnem sodišču ali oddelku vrhovnega sodišča za upravne zadeve, se zadevna vloga vloži pri regionalnem upravnem sodišču oziroma oddelku vrhovnega sodišča za upravne zadeve, odvisno od primera. Stranka v upravnem postopku lahko vloži pritožbo zoper sodbo ali dopolnilno sodbo sodišča prve stopnje iz vseh pritožbenih razlogov, razen če zakon določa, da pritožba zoper sodno odločbo ni dopustna ali da je treba vložiti kasacijsko pritožbo. Zoper sodbo okrožnega upravnega sodišča, ki še ni postala pravnomočna, se je mogoče pritožiti pri regionalnem upravnem sodišču. Stranka v upravnem postopku lahko vloži kasacijsko pritožbo zoper sodbo ali dopolnilno sodbo pritožbenega sodišča, če je sodišče kršilo materialne ali procesne predpise ali če je med postopkom prekoračilo svojo pristojnost. Pri sodišču prve stopnje vodi upravni postopek sodnik posameznik ali sodni senat, pri pritožbenem sodišču pa pritožbe iz vseh pritožbenih razlogov ali kasacijske pritožbe obravnava senat.

  Vrhovno sodišče sestavljajo oddelek za civilne zadeve, oddelek za kazenske zadeve in oddelek za upravne zadeve. Oddelek za civilne zadeve, oddelek za kazenske zadeve in oddelek za upravne zadeve vrhovnega sodišča so kasacijski organi v vseh zadevah, ki jih obravnavajo okrožna ali mestna in regionalna sodišča, ter delujejo kot prvostopenjski organi v zadevah, ki vključujejo odločitve sveta državnega revizijskega urada (Valsts kontroles padome), sprejete v skladu s postopkom iz člena 55 zakona o državnem revizijskem uradu (Valsts kontroles likums). Na oddelkih vrhovnega sodišča zadeve obravnavajo senati treh sodnikov ali senat v razširjeni sestavi v nekaterih zakonsko določenih primerih.

  Pravne zbirke podatkov

  Ime in URL zbirke podatkov

  Portal latvijskih nacionalnih sodišč

  Spletišče e-storitev latvijskih sodišč

  Spletišče vrhovnega sodišča

  Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

  Da, dostop je brezplačen.

  Kratek opis vsebine zbirke podatkov

  Portal latvijskih nacionalnih sodišč zagotavlja najnovejše splošne informacije o sodiščih v Latviji.

  Spletišče e-storitev latvijskih sodišč uporabniku omogoča dostop do podatkovne zbirke anonimiziranih sodnih odločb, spremljanje sodnih postopkov v elektronski obliki, vlaganje elektronskih zahtevkov pri sodišču, izračun stroškov sodnih postopkov in plačil za storitve s pripomočkom za izračun taks in tarif, prejemanje in vlaganje elektronskih obrazcev ter dostop do drugih elektronskih storitev.

  Spletišče vrhovnega sodišča vsebuje arhiv sodne prakse, ki zagotavlja dostop do najnovejših sodnih odločb vrhovnega sodišča in zbirk sodne prakse. Informacije so na voljo v oddelku Judikatūra (sodna praksa).

  Ozadje

  Informacije, objavljene na portalu latvijskih nacionalnih sodišč, ter odločbe in zbirke sodne prakse vrhovnega sodišča, objavljene na portalu vrhovnega sodišča, so trenutno na voljo samo v latvijskem jeziku.

Zadnja posodobitev: 28/11/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.