Redna sodišča v državah članicah

Malta

Ta del vsebuje informacije o organizaciji rednih sodišč na Malti.

Vsebino zagotavlja
Malta

Redna sodišča splošne pristojnosti – uvod

V razpredelnicah so na voljo informacije o civilnih in kazenskih sodiščih na Malti.

Civilna sodišča

Pritožbeno sodišče

Druga stopnja

Pritožbe

Pritožbeno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe civilnih sodišč v okviru svoje višje in nižje pristojnosti. (i) To sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe prvega senata civilnega sodišča in oddelka za družinske zadeve civilnega sodišča. (ii) To sodišče odloča tudi o pritožbah zoper odločbe mirovnih sodišč v civilnih zadevah, razsodišč za spore majhne vrednosti in upravnih razsodišč.

(i) Odloča senat treh sodnikov.


(ii) Odloča sodnik posameznik.

Civilno sodišče: Prvi senat civilnega sodiščaCivilno sodišče (nepravdni oddelek)
Civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve)

Prva stopnja

Prvi senat civilnega sodišča obravnava zadeve civilne in/ali gospodarske narave, ki presegajo pristojnost mirovnega sodišča. V okviru svoje ustavnosodne pristojnosti obravnava tudi zadeve, povezane s kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih varujeta ustava ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Civilno sodišče (nepravdni oddelek) je pristojno za odločanje o omejitvi ali odvzemu poslovne sposobnosti duševno bolnim osebam, postavitev skrbnikov tem osebam, uvedbo dedovanja in potrjevanje izvršiteljev oporok. Pri njem se tudi hranijo tajne oporoke.

To sodišče obravnava vse družinske zadeve, kot so razveljavitev zakonske zveze, ločitev, razveza zakonske zveze, preživnina ter varstvo in vzgoja otrok.

Predseduje mu sodnik. 
Predseduje mu sodnik.
Predseduje mu sodnik.

Mirovno sodišče

Prva stopnja

Mirovno sodišče ima na civilnem področju le nižjo pristojnost na prvi stopnji, ki je na splošno omejena na zahtevke, ki ne presegajo 15 000 EUR.

Predseduje mu mirovni sodnik.

Mirovno sodišče za otok Gozo

Prva stopnja

Na civilnem področju ima mirovno sodišče za otok Gozo dvojno pristojnost: nižjo pristojnost, primerljivo s pristojnostjo mirovnega sodišča na Malti, in višjo pristojnost, v okviru katere ima enake pristojnosti kot prvi senat civilnega sodišča (razen njegove ustavnosodne pristojnosti) in kot nepravdni oddelek civilnega sodišča.

Predseduje mu mirovni sodnik.

Razsodišče za spore majhne vrednosti

Prva stopnja

To razsodišče na podlagi načela pravičnosti v skladu z zakonodajo po skrajšanem postopku odloča o zahtevkih, ki ne presegajo vrednosti 5 000 EUR.

Predseduje mu razsodnik.

Kazenska sodišča

Kazensko pritožbeno sodišče

Druga stopnja

To sodišče v okviru svoje višje pristojnosti odloča o pritožbah, ki jih vložijo osebe, obsojene pred kazenskim sodiščem. To sodišče v okviru svoje nižje pristojnosti odloča o pritožbah zoper odločbe mirovnega sodišča, ki odloča kot kazensko sodišče.

Odloča senat treh sodnikov.   Odloča sodnik posameznik.

Kazensko sodišče

Prva stopnja

To sodišče kot kazensko sodišče obravnava kazenske zadeve, ki presegajo pristojnost mirovnega sodišča.

Predseduje mu sodnik, ki zaseda skupaj z devetčlansko poroto.

Mirovno sodišče

Prva stopnja

Na kazenskem področju ima sodišče dvojno pristojnost: kot sodišče za kazenske zadeve, ki spadajo v njegovo pristojnost, in kot kazensko preiskovalno sodišče za kazniva dejanja, ki spadajo v pristojnost kazenskega sodišča. (i) Sodišče za kazenske zadeve – to sodišče je pristojno za obravnavo vseh zadev, povezanih s kaznivimi dejanji, ki se kaznujejo z zaporno kaznijo do šest mesecev. (ii) Kazensko preiskovalno sodišče – to sodišče izvaja predhodne preiskave v zvezi s kaznivimi dejanji in posreduje ustrezne spise generalnemu državnemu tožilcu. Če obtoženec ne poda ugovora, lahko generalni državni tožilec zadeve, ki se kaznujejo z zaporno kaznijo do deset let, preda nazaj mirovnemu sodišču, da zadevo obravnava in odloči v njej.

Predseduje mu mirovni sodnik.

Mirovno sodišče za otok Gozo

Prva stopnja

Na kazenskem področju ima mirovno sodišče za otok Gozo enake pristojnosti kot mirovno sodišče v vlogi sodišča za kazenske zadeve in kazenskega preiskovalnega sodišča.

Predseduje mu mirovni sodnik.

Sodišče za mladoletnike

Prva stopnja

Sodišče za mladoletnike odloča o obtožbah proti mladoletnim osebam, mlajšim od 16 let, in vodi druge postopke v zvezi z njimi ter lahko izda tudi odredbe o skrbništvu.

Predsedujejo mu mirovni sodnik in dva člana.

Pravne zbirke podatkov

Obiščite spletno stran Organizacija pravosodja v državah članicah ‒ Malta, na kateri so na voljo podrobne informacije o podatkovnih zbirkah ter povezave do njih.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo

Storitve sodišč

Storitve sodišč – Sentenzi Online

Storitve sodišč – sodni postopki

Storitve sodišč – razpored obravnav po sodnih dvoranah

Storitve sodišč– statistični podatki

Storitve sodišč – sodne dražbe

Storitve sodišč – sodni obrazci (v malteščini)

Sodni izvedenci

Pravne storitve (Zakonodaja Malte)

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.