Redna sodišča v državah članicah

Nizozemska

Na tej strani so na voljo informacije o organizaciji rednih sodišč na Nizozemskem.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Okrožna sodišča (rechtbanken)

Nizozemska ima 11 okrožnih sodišč.

Vsako sodišče sestavlja več oddelkov:

  • civilno pravo (spori med fizičnimi osebami in/ali organizacijami);
  • upravno pravo (spori med fizičnimi osebami ali organizacijami in javnimi organi);
  • kazensko pravo (kazniva dejanja).

Sodišče ima tudi oddelek za okraje (kanton), v katerem okrajni sodnik med drugim obravnava manjše kazenske in civilne zadeve v zneskih do 25 000 EUR.

Pritožbe

Stranka v postopku, ki ne soglaša z odločitvijo okrožnega sodišča, se lahko pritoži. Kazenske in civilne zadeve bo obravnavalo eno od štirih pritožbenih sodišč (gerechtshoven). V upravnih zadevah lahko, odvisno od predmeta, pritožbo obravnava:

  • pritožbeno sodišče (gerechtshoven);
  • višje sodišče za zadeve s področja socialnega varstva in javnih uslužbencev (Centrale Raad van Beroep);
  • višje upravno sodišče za gospodarske zadeve (College van Beroep voor het bedrijfsleven);
  • oddelek za upravne spore (Afdeling bestuursrechtspraak) pri državnem svetu (Raad van State).

Vrhovno sodišče (Hoge Raad)

Vrhovno sodišče Nizozemske je najvišje sodišče na Nizozemskem na področju civilnega, kazenskega in davčnega prava. Vrhovno sodišče lahko razveljavi sodne odločbe, zlasti odločbe pritožbenih sodišč (zoper katere je mogoče na vrhovnem sodišču vložiti kasacijsko pritožbo). Vrhovno sodišče je odgovorno tudi za zagotavljanje pravne enotnosti in razvoja nizozemskega prava.

Več informacij o organizaciji sodnega sistema je na voljo na spletišču rechtspraak.nl.

Pravne zbirke podatkov

V podatkovni zbirki sodne prakse je objavljeno veliko število sodb. Te odločbe in sodbe se vključijo v podatkovno zbirko in so na voljo javnosti na spletišču rechtspraak.nl.

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Sorodne povezave

Nizozemsko pravosodje in vrhovno sodišče Nizozemske

Informacije o nizozemskem sodnem sistemu (v angleščini)

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.