Redna sodišča v državah članicah

Romunija

Ta stran vsebuje informacije o rednih sodiščih v Romuniji.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Uvod v pravosodni sistem Romunije

Struktura pravosodnega sistema Romunije:

Sodišča in tožilstva

Raven 1

 1. Sodišča prve stopnje (176)
 2. Tožilstva

Raven 2

 1. Sodišča druge stopnje (42)
 2. Posebna sodišča druge stopnje (3)
 3. Sodišče za družinske zadeve in mladoletnike (1)
 4. Tožilstva

Raven 3

 1. Pritožbena sodišča (15)
 2. Tožilstva

Raven 4

 1. Vrhovno kasacijsko sodišče
 2. Tožilstvo
 • Pravosodni sistem Romunije sestavljajo vrhovno kasacijsko sodišče in druga sodišča.

Sodišča

Vrhovno kasacijsko sodišče

Vrhovno kasacijsko sodišče je kot najvišje sodišče v Romuniji edina pravosodna institucija, ki zagotavlja, da druga sodišča enotno razlagajo in uporabljajo pravo. Glavni postopek za doseganje tega cilja je revizija v interesu prava.

Vrhovno kasacijsko sodišče ima štiri oddelke, od katerih je vsak pristojen za svoje področje:

 • civilni oddelek I;
 • civilni oddelek II;
 • kazenski oddelek;
 • oddelek za upravne in davčne pravdne spore.

Preostali oddelki vrhovnega sodišča, ki imajo svoje pristojnosti, so štirje senati petih sodnikov, združeni oddelki, senat za revizijo v interesu prava in senat za odločanje o nekaterih pravnih vprašanjih.

Civilni oddelek I, civilni oddelek II ter oddelek za upravne in davčne pravdne spore pri vrhovnem kasacijskem sodišču obravnavajo pravna sredstva zoper sodbe pritožbenih sodišč in odločbe drugih sodišč, kot določa zakon, ter pravna sredstva zoper nepravnomočne sodbe ali katere koli pravosodne akte, zoper katere ni druge pritožbe, če je bil v taki zadevi postopek pred pritožbenim sodiščem prekinjen.

Kazenski oddelek vrhovnega kasacijskega sodišča obravnava:

 1. na prvi stopnji zadeve in vloge, za katere je vrhovno kasacijsko sodišče po zakonu pristojno na prvi stopnji;

kazenski oddelek vrhovnega kasacijskega sodišča kot sodišče prve stopnje obravnava zadeve, ki se nanašajo na veleizdajo, kazniva dejanja, ki jih storijo člani obeh domov romunskega parlamenta in poslanci Evropskega parlamenta iz Romunije, člani vlade, sodniki ustavnega sodišča, člani vrhovnega sodnega sveta, sodniki vrhovnega kasacijskega sodišča ter tožilci s tožilstev, ki so dodeljena takim sodiščem;

 1. pravna sredstva zoper sodbe v kazenskih zadevah, ki jih na prvi stopnji izreče pritožbeno sodišče ali vojaško pritožbeno sodišče;
 2. pravna sredstva zoper sodbe v kazenskih zadevah, ki jih na prvi stopnji izreče pritožbeno sodišče, vojaško pritožbeno sodišče ali kazenski oddelek vrhovnega kasacijskega sodišča;
 3. pravna sredstva zoper nepravnomočne sodbe ali katere koli pravosodne akte, zoper katere ni druge pritožbe, če je bil v taki zadevi postopek pred pritožbenim sodiščem prekinjen;
 4. pritožbe zoper pravnomočne kazenske sodbe, kot določa zakon;
 5. predloge za sprejetje predhodne odločbe za razjasnitev nekaterih pravnih vprašanj;
 6. spore o pristojnosti, kadar je to sodišče nadrejeno obema sodiščema v sporu o pristojnosti;
 7. zahteve za napotitev s pristojnega pritožbenega sodišča drugemu pritožbenemu sodišču;
 8. druge zadeve, če tako določa zakon.

Senati petih sodnikov

Na podlagi člena 24 zakona št. 304/2004, kakor je bil ponovno objavljen, naknadno dopolnjen in spremenjen, senati petih sodnikov obravnavajo pravna sredstva zoper sodbe, ki jih na prvi stopnji izda kazenski oddelek vrhovnega kasacijskega sodišča, po prvotni odobritvi pritožbe zoper sodbe, ki jih na podlagi pritožbe izdajo senati petih sodnikov, pravna sredstva zoper sklepe, ki jih na prvi stopnji izda kazenski oddelek vrhovnega kasacijskega sodišča, disciplinske zadeve na podlagi zakona in druge zadeve, ki so nanje naslovljene in ki po zakonu spadajo v njihovo pristojnost, ter pravna sredstva zoper sodbe, s katerimi se zavrne napotitev na ustavno sodišče in ki jih izda drug senat petih sodnikov. V skladu s členom 51(3) zakona št. 317/2004, kakor je bil ponovno objavljen, senati petih sodnikov obravnavajo pravna sredstva zoper sodbe, ki jih v disciplinskih zadevah izda vrhovni sodni svet.

Združeni oddelki vrhovnega kasacijskega sodišča obravnavajo:

 1. vprašanja v zvezi s spremembami sodne prakse vrhovnega kasacijskega sodišča;
 2. zaprosilo ustavnemu sodišču, naj odloči glede ustavnosti zakonov pred njihovo razglasitvijo.

Pritožbeno sodišče

Pritožbena sodišča v Romuniji vodi predsednik, ki mu lahko pomagata en ali dva podpredsednika.

Pritožbeno sodišče ima specializirane oddelke ali senate za:

 • civilne zadeve;
 • kazenske zadeve;
 • zadeve, povezane z mladoletniki, ali družinske zadeve;
 • zadeve, povezane z upravnimi ali davčnimi spori;
 • zadeve v zvezi z delovnimi spori in spori v zvezi s socialnim zavarovanjem, družbami, poslovnim registrom, insolventnostjo, nelojalno konkurenco in drugimi zadevami ter
 • pomorske zadeve in zadeve v zvezi s celinskimi plovnimi potmi.

Vsako od 15 pritožbenih sodišč je samostojna pravna oseba, ki je pristojna za območje več sodišč druge stopnje (približno 3).

V civilnih zadevah pritožbena sodišča obravnavajo naslednje zadeve:

kot sodišča prve stopnje obravnavajo vloge v zvezi z upravnimi in davčnimi spori v skladu s posebnimi pravnimi določbami;

kot pritožbena sodišča obravnavajo pritožbe zoper sodbe, ki jih na prvi stopnji izdajo sodišča druge stopnje;

kot revizijska sodišča obravnavajo pravna sredstva zoper sodbe, ki jih na podlagi pritožbe izdajo sodišča druge stopnje, ali zoper sodbe, ki jih na prvi stopnji izdajo sodišča druge stopnje, če po zakonu zoper njih ni pritožbe, pa tudi v vseh drugih primerih, če tako izrecno določa zakon.

V kazenskih zadevah pritožbena sodišča obravnavajo naslednje zadeve:

kot sodišča prve stopnje:

 • kazniva dejanja iz členov 394 do 397, 399 do 412 in 438 do 445 kazenskega zakonika;
 • kazniva dejanja, ki se nanašajo na nacionalno varnost Romunije, kot določajo posebni zakoni;
 • kazniva dejanja, ki jih storijo sodniki sodišča prve stopnje ali sodišča druge stopnje ali tožilci s tožilstev, ki so dodeljena takim sodiščem;
 • kazniva dejanja, ki jih storijo odvetniki, notarji, sodni izvršitelji ali revizorji računskega sodišča ter zunanji javni revizorji;
 • kazniva dejanja, ki jih storijo vodje verskih skupnosti, organiziranih v skladu z zakonom, ter drugi visoki verski predstavniki, ki imajo vsaj položaj škofa ali enakovreden položaj;
 • kazniva dejanja, ki jih storijo pomožni sodniki vrhovnega kasacijskega sodišča, sodniki pritožbenega sodišča in vojaškega pritožbenega sodišča ter tožilci s tožilstev, ki so dodeljena takim sodiščem;
 • kazniva dejanja, ki jih storijo člani računskega sodišča, predsednik zakonodajnega sveta, varuh človekovih pravic, namestnik varuha človekovih pravic in kvestorji;
 • vloge za prenos v drugo pristojnost, kot določajo zakoni.

Kot pritožbena sodišča obravnavajo pritožbe zoper kazenske sodbe, ki jih na prvi stopnji izdajo sodišča prve in druge stopnje.

Pritožbena sodišča odločajo tudi o sporih o pristojnosti med sodišči druge stopnje ali sodišči prve stopnje in sodišči druge stopnje na svojem območju pristojnosti ali med sodišči prve stopnje znotraj pristojnosti različnih sodišč druge stopnje na območju pristojnosti pritožbenega sodišča.

Pritožbena sodišča odločajo tudi o zahtevah za izročitev obsojencev ali njihovo premestitev v tujino.

Sodišča druge stopnje

Vsako od 42 nacionalnih sodišč druge stopnje je samostojna pravna oseba, organizirana na ravni okrožja. Območje pristojnosti vsakega sodišča druge stopnje pokriva vsa sodišča prve stopnje v okrožju sodišča druge stopnje.

Sodišča druge stopnje imajo specializirane oddelke ali senate za:

 • civilne zadeve;
 • kazenske zadeve;
 • zadeve, povezane z mladoletniki, ali družinske zadeve;
 • zadeve, povezane z upravnimi ali davčnimi spori;
 • zadeve v zvezi z delovnimi spori in spori v zvezi s socialnim zavarovanjem, družbami, poslovnim registrom, insolventnostjo, nelojalno konkurenco in drugimi zadevami ter
 • pomorske zadeve in zadeve v zvezi s celinskimi plovnimi potmi.

V civilnih zadevah sodišča druge stopnje obravnavajo naslednje zadeve:

kot sodišča prve stopnje obravnavajo vse vloge, ki po zakonu ne spadajo v pristojnost drugih sodišč;

kot pritožbena sodišča obravnavajo pritožbe zoper sodbe, ki jih na prvi stopnji izdajo sodišča prve stopnje;

kot revizijska sodišča obravnavajo pravna sredstva zoper sodbe, ki jih izdajo sodišča prve stopnje, če po zakonu zoper njih ni pritožbe, pa tudi v vseh drugih primerih, če tako izrecno določa zakon.

V kazenskih zadevah sodišča druge stopnje obravnavajo naslednje zadeve:

kot sodišča prve stopnje:

 • kazniva dejanja zoper življenje, telesno celovitost in zdravje, kazniva dejanja zoper osebno svobodo, kazniva dejanja hudega poškodovanja premoženja, kazniva dejanja z izredno resnimi posledicami, tihotapljenje migrantov, mučenje, korupcija in kazniva dejanja v okviru služenja v vojski, razkritje obveščevalnih podatkov, ki so državna skrivnost, razkritje tajnih obveščevalnih podatkov, nezakonita pridobitev sredstev, poneverba, neupoštevanje režima, ki velja za jedrske ali druge radioaktivne snovi, neupoštevanje režima, ki velja za razstrelivo, prenos aidsa, kazniva dejanja zoper varnost in celovitost informacijskih sistemov in podatkov ter vzpostavitev organizirane kriminalne združbe;
 • naklepna kazniva dejanja, katerih posledica je smrt osebe;
 • kazniva dejanja, pri katerih vlogo tožilstva prevzame direktorat za preiskovanje organiziranega kriminala in terorističnih kaznivih dejanj (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată) ali nacionalni direktorat za preprečevanje korupcije, razen če po zakonu spadajo v pristojnost višjih sodišč;
 • kazniva dejanja, ki vključujejo pranje denarja in davčno utajo, na podlagi člena 9 zakona št. 241/2005 za preprečevanje davčnih utaj in boj proti njim, kakor je bil naknadno spremenjen;
 • druga kazniva dejanja, za katera so pristojna po zakonu.

Sodišča druge stopnje odločajo v sporih o pristojnosti med sodišči prve stopnje znotraj svojega območja pristojnosti ter o pravnih sredstvih zoper sodbe, ki jih izdajo sodišča prve stopnje v zadevah, za katere tako določa zakon.

Sodišča prve stopnje

Sodišča prve stopnje niso samostojne pravne osebe; ustanovljena so znotraj nacionalnih okrožij in v Bukarešti.

V civilnih zadevah sodišča prve stopnje obravnavajo predvsem naslednje zadeve:

 • vloge, ki so na podlagi civilnega zakonika v pristojnosti sodišča za družinske zadeve in skrbništvo, razen zadev, glede katerih zakon izrecno določa drugače;
 • vloge, ki se nanašajo na evidence osebnih stanj, v skladu z zakonom;
 • vloge, povezane z upravljanjem večnadstropnih zgradb, stanovanj ali prostorov, ki so v izključnem lastništvu več oseb, ali s pravnimi razmerji, ki jih vzpostavijo združenja lastnikov stanovanj z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, kot je ustrezno;
 • vloge za deložacijo;
 • vloge, ki se nanašajo na skupne stene ali jarke, razdaljo med zgradbami ali nasadi, pravico do prehoda ter vsa druga bremena ali omejitve, ki vplivajo na lastninske pravice, kot določa zakon, o katerih sta se sporazumeli stranki ali ki jih je določilo sodišče;
 • vloge, povezane s spremembami glede meja ali označevanjem meja;
 • vloge za zaščito premoženja;
 • vloge, povezane z obveznostmi do izvajanja ali opustitve dejanj, ki jih ni mogoče ovrednotiti v denarju, ne glede na to, ali temeljijo na pogodbi, razen tistih, ki so po zakonu v pristojnosti drugih sodišč;
 • vloge za izdajo sodne odločbe o smrti osebe;
 • vloge za sodno razdelitev premoženja, ne glede na vrednost predmeta postopka;
 • vloge v zapuščinskih zadevah, ne glede na vrednost predmeta postopka;
 • vloge za priposestvovanje, ne glede na vrednost predmeta postopka;
 • vloge v zadevah v zvezi s pravico do posesti, razen tistih, ki so na podlagi posebnega zakona v pristojnosti drugih sodišč;
 • vse druge vloge, ki se lahko ovrednotijo v denarni vrednosti, in sicer do vključno 200 000 RON, ne glede na to, ali imata stranki poklicni status.

Sodišča prve stopnje obravnavajo tudi pritožbe zoper odločbe lokalnih javnih upravnih organov z lokalno pristojnostjo in drugih organov s takšno pristojnostjo, če tako določa zakon, ter vse druge vloge, za katere so po zakonu pristojna.

V kazenskih zadevah sodišča prve stopnje obravnavajo predvsem naslednje zadeve:

na splošno vse vrste kaznivih dejanj, razen tistih, za katere zakon določa, da jih morajo na prvi stopnji obravnavati sodišča druge stopnje, pritožbena sodišča ali vrhovno kasacijsko sodišče.

Več informacij o teh sodiščih je na voljo na portalu sodišč, ki ga vzdržuje romunsko ministrstvo za pravosodje.

Pravne zbirke podatkov

Na spletu so na voljo naslednje pravne zbirke podatkov:

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.