Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Redna sodišča v državah članicah

Škotska

Ta spletna stran vsebuje predstavitev rednih sodišč v škotski jurisdikciji Združenega kraljestva.

Vsebino zagotavlja
Škotska

Redna sodišča – uvod

Glavno civilno sodišče (Court of Session), Vrhovno kazensko sodišče (High Court of Justiciary), grofijska sodišča (Sheriff Courts) in mirovna sodišča (Justice of the Peace Courts) upravlja Škotska sodna služba (Scottish Courts and Tribunals Service – SCTS), ki je neodvisni subjekt s pravno osebnostjo in ji predseduje Lord President, najvišji sodnik na Škotskem.

Škotska vrhovna sodišča (Supreme Courts)

Na Škotskem sta vrhovni sodišči Glavno civilno sodišče (Court of Session) in Vrhovno kazensko sodišče (High Court of Justiciary).

Glavno civilno sodišče (Court of Session)

Glavno civilno sodišče je vrhovno civilno sodišče na Škotskem, sedež pa ima v parlamentarni zgradbi v Edinburgu. Ima funkcijo pritožbenega sodišča in civilnega sodišča, ki obravnava spore v zvezi z izterjavo dolgov in odškodninami ter spore v družinskopravnih in gospodarskopravnih zadevah.

Vrhovno kazensko sodišče (High Court of Justiciary)

Vrhovno kazensko sodišče obravnava pritožbe v kazenskih postopkih, ki izhajajo iz rednih postopkov, in huda kazniva dejanja. V postopku odloča bodisi sodnik posameznik bodisi porota.

Pri obravnavi pritožb sodišče zaseda v Edinburgu.  Za obravnavo ostalih zadev ima sodišče stalne sedeže v Edinburgu, Glasgowu in Aberdeenu, vendar sojenja lahko potekajo tudi v drugih mestih na Škotskem.

Grofijska sodišča (Sheriff Courts)

Škotska je razdeljena na šest grofijskih sodnih okrožij (Sheriffdoms). Vsako grofijsko sodno okrožje ima višjega grofijskega sodnika (Sheriff Principal), ki kot grofijski sodnik za pritožbe (appeal Sheriff) obravnava pritožbe v civilnih zadevah in je pristojen za učinkovito vodenje zadev pred grofijskimi sodišči.

V teh grofijskih sodnih okrožjih je skupno 39 grofijskih sodišč, ki se razlikujejo po velikosti in sestavi, vendar vsa služijo istemu namenu.

Večino zadev obravnava grofijski sodnik (Sheriff). Dejavnost grofijskih sodišč lahko razdelimo na tri glavna področja: civilne, kazenske in zapuščinske zadeve. Grofijska sodišča upravljajo lokalni grofijski sodni uradniki (local sheriff clerks) in njihovo osebje.

Sodniki v skrajšanih postopkih (Summary Sheriffs) so pristojni za opravljanje nekaterih nalog grofijskega sodnika v kazenskih in civilnih zadevah.

Poleg tega obstaja novo vseškotsko sodišče za osebne poškodbe (Personal Injury Court), ki ima sedež v Edinburgu.

Na civilnih grofijskih pritožbenih sodiščih (civil Sheriff Appeal Courts) v civilnih pritožbenih postopkih, ki izhajajo iz zadev, obravnavanih na grofijskih sodiščih, razsojajo sodniki posamezniki ali tričlanski senati.

Kazenska grofijska pritožbena sodišča (criminal Sheriff Appeal Courts) obravnavajo pritožbe zoper odločitve grofijskih in mirovnih sodnikov v kazenskih zadevah, obravnavanih po skrajšanem postopku.  Obravnavajo tudi vse pritožbe zoper odločitve grofijskih in mirovnih sodišč v zvezi z varščino.

Civilne zadeve

V večini civilnih zadev gre za spore med fizičnimi ali pravnimi osebami. Grofijska sodišča obravnavajo tri različne vrste zadev:

  • po rednem postopku večinoma obravnavajo zadeve v zvezi z razvezo in otroki, premoženjskopravne spore in zahtevke za plačilo dolga/odškodnine v vrednosti več kot 5 000 GBP;  z izjemo družinskih zadev (razen če se zahteva le preživnino) se zadeve v vrednosti do 100 000 GBP lahko vložijo le pred grofijskim sodiščem;
  • zadeve, ki se obravnavajo po poenostavljenem postopku, v zvezi z zaostalimi plačili najemnin za socialna stanovanja in odškodninami zaradi telesnih poškodb z denarno vrednostjo do 5 000 GBP;
  • zadeve, ki se obravnavajo po poenostavljenem postopku, v zvezi z zahtevki za plačilo, dostavo blaga ali povrnitvijo premičnine v vrednosti do 5 000 GBP ali za odredbo, da neka fizična ali pravna oseba stori nekaj specifičnega.

Poleg tega grofijska sodišča obravnavajo številne druge civilne vloge in postopke, med drugim za:

  • posvojitev otrok,
  • likvidacijo podjetij,
  • preiskavo nesreč s smrtnim izidom,
  • stečaje.

Kazenske zadeve

Grofijsko sodišče lahko obravnava zadeve po rednem ali skrajšanem postopku. Lokalni tožilec (Procurator Fiscal) odloči o tem, kateri postopek se uporabi v določeni zadevi.

Redni postopek se uporablja za obravnavo hujših kaznivih dejanj, v katerih se lahko izreče kazen več kot dvanajstih mesecev zapora ali neomejena globa. Zadeve obravnava grofijski sodnik s poroto.

Skrajšani postopek se uporablja za obravnavo manj hudih kaznivih dejanj, o katerih odloča grofijski sodnik brez porote. Čeprav so pooblastila grofijskih sodnikov za izrek kazni omejena na dvanajst mesecev zaporne kazni, obstajajo primeri, v katerih se lahko izreče višja kazen.

Zapuščinske zadeve

Zapuščinske zadeve se nanašajo zlasti na razpolaganje z zapuščino pokojne osebe. Pooblastilo, ki ga da sodišče izvršilcu oporoke, da zbere in razdeli zapuščino, se imenuje potrditev (confirmation). Pooblastilo se da šele po predložitvi popisa zapuščine pokojne osebe sodišču.

Če bruto vrednost zapuščine ne presega 36 000 GBP, se uvrsti med manjše zapuščine (small estate). Osebi, ki zahteva izvršitev oporoke, pri izpolnjevanju ustreznega obrazca pomaga osebje lokalnega grofijskega sodnega uradnika. Če vrednost zapuščine presega 36 000 GBP, se osebam, ki zahtevajo izvršitev oporoke, svetuje, da se posvetujejo z odvetnikom.

Mirovna sodišča (Justice of the Peace Courts)

Mirovno sodišče je porotno sodišče, kjer mirovni sodnik, ki ni pravno usposobljen, odloča skupaj s pravno usposobljenim sodnim uradnikom. Navedeni uradnik svetuje sodniku glede uporabe materialnega in procesnega prava. To sodišče v glavnem po skrajšanem postopku obravnava manj huda kazniva dejanja. Najstrožja kazen, ki jo lahko izreče mirovno sodišče, je 60 dni zaporne kazni ali denarna kazen do 2 500 GBP.

Grofijski sodni uradnik je pristojen za upravno delo na grofijskem sodišču in mirovnem sodišču, vključno z:

  • izterjavo glob in izvršbo sklepov o nadomestilu,
  • izdajo kopij sodnih sklepov, npr. v zvezi z varščino, družbenokoristnim delom ali omejitvijo svobode.
  • imenovanjem in vodenjem porotnikov.

Podrobnejše informacije o sodiščih na Škotskem najdete na spletišču Škotske sodne službe (Scottish Courts and Tribunals Service).

Sorodne povezave

Škotska sodna služba (Scottish Courts and Tribunals Service)

Zadnja posodobitev: 02/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.