Redna sodišča v državah članicah

Slovaška

Na tej strani so na voljo informacije o organizaciji rednih sodišč na Slovaškem.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Redna sodišča – uvod

Sodno oblast na Slovaškem izvajajo neodvisna in nepristranska sodišča. Sodne zadeve so na vseh stopnjah ločene od zadev drugih nacionalnih organov.

Pravne zbirke podatkov

Zbirka podatkov slovaškega ministrstva za pravosodje Slov-Lex

Projekt „Elektronska zbirka zakonodajnih aktov (Slov-Lex)“ slovaškega ministrstva za pravosodje temelji na dveh medsebojno povezanih informacijskih sistemih:

 1. eZbierka (e-zbirka) – informacijski sistem, ki zagotavlja dostop do zavezujočih prečiščenih besedil zakonodajnih aktov in drugih standardov v elektronski obliki;
 2. eLegislatíva (e-zakonodaja) – informacijski sistem vodenja postopkov za vse faze zakonodajnega postopka, ki je opremljen z naprednimi orodji za urejanje, namenjenimi zakonodajalcem.

Koristi za ciljne skupine:

Temeljno pravno načelo, po katerem so vsi ljudje seznanjeni z veljavnimi zakoni ter poznajo svoje pravice in obveznosti, je zaradi vse večjega obsega in kompleksnosti zakonodaje v praksi vse težje uveljavljati. Projekt Slov-Lex bo v pomoč pri boljšem uresničevanju tega načela, saj vsakomur zagotavlja učinkovit dostop do veljavne zakonodaje:

 • državljani – zlasti del Zbierka projekta omogoča vsebinsko in oblikovno izboljšan ter brezplačni dostop do veljavne zakonodaje kot tudi do informacij o novi zakonodaji;
 • pravniki – imajo stalen dostop do veljavne zakonodaje ter možnost prejemanja obvestil o sprejetju nove zakonodaje v Slovaški republiki ali Evropski uniji, in sicer zakonodaje na splošno in s področij, za katera so specializirani;
 • podjetniki – tudi ti imajo stalen brezplačni dostop do veljavne zakonodaje ter možnost prejemanja obvestil o sprejetju nove zakonodaje v Slovaški republiki ali Evropski uniji, in sicer zakonodaje na splošno in s področij, na katerih poslujejo; boljše regulativno okolje omogoča ugodnejše razmere za poslovanje ter zmanjšuje upravno breme podjetij;
 • lokalni in regionalni organi – imajo stalen brezplačni dostop do virov veljavne zakonodaje, hkrati pa se zmanjšuje njihovo upravno breme (upravno zahtevna in draga obveznost, da morajo ob delovnih dneh zagotavljati dostop do zbirke zakonov, ki je povezana z naročilom na tiskano izdajo zbirke zakonov in njenim arhiviranjem), ker jim ni več treba zagotavljati pomoči pri dostopu do zbirke zakonov ob delovnih dneh;
 • javni organi – projekt po eni strani zagotavlja stalen brezplačni dostop do virov veljavne zakonodaje, po drugi strani pa zmanjšuje upravno breme in s tem tudi finančne stroške zakonodajnega postopka ter omogoča boljše izvajanje nalog na področju sprejemanja zakonodaje in izvajanja zakonodaje Evropske unije;
 • pravosodni organi – imajo stalen in hiter dostop do zakonodaje, kot je veljala na kateri koli dan v preteklosti, ter možnost stalnega dostopa do sodnih odločb, ki se nanašajo na veljavno zakonodajo, kar omogoča vsaj delno odpravo rutinskih opravil ter povečuje učinkovitost dela sodnikov in sodnih uradnikov;
 • zakonodajni organi – na voljo imajo učinkovito orodje za pripravo zakonodaje in izvajanje zakonodajnega postopka, s čimer so odpravljena nekatera nepotrebna birokratska opravila, zakonodajni organi pa se lahko bolj posvetijo vsebini obravnavanih predlogov.

Organizacija rednih sodišč

Sistem sodišč Slovaške

Slovaško sodstvo zajema:

 • okrajna sodišča (54);
 • okrožna sodišča (8);
 • specializirano kazensko sodišče;
 • vrhovno sodišče Slovaške republike.

Pristojnost sodišč

Okrajna sodišča

Okrajna sodišča delujejo kot sodišča prve stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, če ni s predpisi o sodnih postopkih določeno drugače.

Obravnavajo tudi volilne zadeve, kadar je tako določeno z ustrezno zakonodajo.

Okrožna sodišča

Okrožna sodišča delujejo kot sodišča druge stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, ki so jih na prvi stopnji obravnavala okrajna sodišča.

Predpisi o sodnih postopkih določajo, v katerih civilnih in kazenskih zadevah okrožna sodišča delujejo kot sodišča prve stopnje.

Okrožna sodišča delujejo kot sodišča prve stopnje v upravnih zadevah, če ni s posebno zakonodajo določeno drugače.

Obravnavajo tudi druge zadeve, če to določa posebna zakonodaja (Zakon št. 166/2003 o varstvu zasebnosti pred nepooblaščeno uporabo informacijske tehnologije in o spremembi nekaterih drugih aktov).

Specializirano kazensko sodišče

Specializirano kazensko sodišča odloča v kazenskih zadevah in drugih zadevah, določenih s predpisi o sodnih postopkih.

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče odloča o:

 • rednih pravnih sredstvih zoper odločbe okrožnih sodišč in specializiranega kazenskega sodišča, če tako določajo predpisi o sodnih postopkih;
 • izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe okrajnih sodišč, okrožnih sodišč, specializiranega kazenskega sodišča in vrhovnega sodišča, če tako določajo predpisi o sodnih postopkih;
 • sporih o pristojnosti med sodišči in organi javne uprave;
 • dodelitvi zadeve sodišču, ki ni pristojno sodišče, če tako določajo predpisi o sodnih postopkih;
 • drugih zadevah, če tako določa zakon ali mednarodna pogodba.

Vrhovno sodišče izvaja revizijo pravnomočnih odločb sodišč.

Vrhovno sodišče tudi spodbuja enotno razlago in dosledno uporabo zakonov ter drugih splošnih pravnih aktov:

 • z lastno sodno prakso;
 • s sprejemanjem mnenj, namenjenih poenotenju razlage zakonov in drugih splošnih pravnih aktov;
 • z objavljanjem pravnomočnih sodnih odločb posebnega pomena v zbirki mnenj vrhovnega sodišča ter odločb sodišč Slovaške republike.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.