Redna sodišča v državah članicah

Slovenija

Na tej strani so navedene informacije o organizaciji sodišč splošne pristojnosti v Sloveniji.

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Sodišča splošne pristojnosti

V skladu z 98. členom Zakona o sodiščih so sodišča splošne pristojnosti v Sloveniji:

 • okrajna sodišča,
 • okrožna sodišča,
 • višja sodišča,
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vrhovno sodišče).

Pristojnost okrajnih sodišč

V skladu z 99.členom Zakona o sodiščih so okrajna sodišča v Sloveniji pristojna v naslednjih zadevah:

Kazenske zadeve

 1. Sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, razen v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, storjenih s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja.
 2. Opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz prejšnje točke.
 3. Opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

Civilne zadeve

Sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji:

 1. v pravdnih zadevah v skladu z Zakonom o pravdnem postopku;
 2. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah, če zakon ne določa drugače, ter za vodenje zemljiške knjige;
 3. v zadevah izvršbe in zavarovanja, če zakon ne določa drugače.

Druge zadeve

Sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar to določa zakon.

Pravna pomoč

Opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče in za opravljanje mednarodne pravne pomoči v zadevah o prekrških.

Pristojnost okrožnih sodišč

V skladu s členom 101 Zakona o sodiščih so okrožna sodišča v Sloveniji pristojna v naslednjih zadevah:

Kazenske zadeve

 1. Sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera niso pristojna okrajna sodišča.
 2. Opravljanje preiskav ali preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj (iz točke 1).
 3. Opravljanje predhodnih postopkov in sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih mladoletnikov.
 4. Odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe tujega sodišča.
 5. Izvrševanje kazenskih sodb (iz točk 1, 3 in 4) in izvrševanje kazenskih sodb okrajnih sodišč.
 6. Odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine.
 7. Odločanje v zunajobravnavnem senatu (tudi v kazenskih zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč).
 8. Opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
 9. Opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega ravnanja z obsojenci ter nadzorstva nad priporniki.

Specializirani oddelki (okrožnih) sodišč so v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj pristojni za naloge iz točke 1, 2, 3, 6, 7 in 8.

Civilne zadeve

Sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji:

 1. v pravdnih zadevah v skladu z Zakonom o pravdnem postopku,
 2. o priznanju tujih sodnih odločb,
 3. v zadevah prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, kadar je v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi,
 4. v sporih o pravicah intelektualne lastnine,
 5. o predlogih za izdajo začasnih odredb vloženih pred začetkom spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih v gospodarskih sporih, oziroma zadevah, v katerih je dogovorjena arbitražna pristojnost ter o predlogih za izdajo začasnih odredb v zadevah v zvezi z intelektualno lastnino
 6. v nepravdnih postopkih, za katere tako določa zakon.

Druge zadeve

 • Vodenje sodnega registra.
 • Sojenje ozioma odločanje o drugih zadevah, če tako določa zakon.
 • Opravljanje zadev pravne pomoči v civilnih, kazenskih in drugih zadevah.
 • Opravljanje mednarodne pravne pomoči.

Pristojnosti višjih sodišč

V skladu s 104. členom Zakona o sodiščih Republike Slovenije so višja sodišča pristojna za:

 1. Sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja
 2. Odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oziroma okrožnimi sodišči s svojega območja ter za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo okrajno oziroma okrožno sodišče s svojega območja
 3. Opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

Pravne zbirke podatkov

Ime in internetni naslov zbirke podatkov

Sodstvo Republike Slovenije

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Kratek opis vsebine

Sodstvo Republike Slovenije omogoča dostop do številnih zbirk podatkov, kot so:

 • sodni sistem Republike Slovenije,
 • sodna uprava,
 • javne knjige (zemljiške knjige, sodni register).

Sorodne povezave

Seznam sodišč

Zadnja posodobitev: 29/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.