Nationella allmänna domstolar

Österrike

I följande avsnitt finns information om allmänna domstolar för tvistemål och brottmål i Österrike.

Innehåll inlagt av
Österrike

Allmänna domstolar – inledning

De allmänna domstolarna är organiserade i fyra nivåer. För närvarande (september 2019) prövar följande domstolar tvistemål och brottmål:

 • 115 distriktsdomstolar (Bezirksgerichte)
 • 20 regiondomstolar (Landesgerichte)
 • 4 överregiondomstolar (Oberlandesgerichte)
 • Högsta domstolen (Oberster Gerichtshof)

I början av 2013 inleddes en gradvis minskning av antalet distriktsdomstolar genom sammanslagningar i delstaterna Oberösterreich, Niederösterreich och Steiermark. Antalet uppgår sedan den 1 juli 2014 till 116. Under andra halvåret 2017 och under 2018 och 2019 gjordes ytterligare ändringar i distriktsdomstolarnas struktur, vilket har lett till att tre distriktsdomstolar har försvunnit.

Åklagarväsendet består av

 • 16 allmänna åklagarmyndigheter,
 • Centrala åklagarmyndigheten för bekämpning av ekonomisk brottslighet och korruption (Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption),
 • 4 överåklagarmyndigheter,
 • Riksåklagarmyndigheten (Generalprokuratur).

28 kriminalvårdsanstalter ansvarar för att verkställa frihetsberövande straff.

A. Domstolsorganisation: Domstolar för tvistemål och brottmål

Tvister prövas i första instans antingen av distriktsdomstolar eller av regiondomstolar. Behörigheten bestäms i tvistemål huvudsakligen av typen av tvist (Eigenzuständigkeit), och i övrigt av värdet på föremålet för tvisten (Wertzuständigkeit). Den förstnämnda behörighet har företräde framför den andra.

I brottmål avgörs behörigheten av vilken påföljd som kan komma i fråga för en viss misstänkt gärning.

Distriktsdomstolar (första nivån)

Distriktsdomstolarna är första instans i följande typer av mål:

 • Tvistemål gällande belopp under 15 000 euro (Wertzuständigkeit).
 • Vissa typer av mål (oavsett belopp som tvisten gäller), huvudsakligen familjemål, hyresmål och verkställighetsärenden (Eigenzuständigkeit).
 • Vissa brottmål där påföljden för gärningen är böter, böter och högst ett års fängelse eller enbart fängelse i högst ett år (exempelvis vållande till kroppsskada, stöld).

Regiondomstolar (andra nivån)

Regiondomstolar (i brottmål) eller domstolar i första instans (i tvistemål) är behöriga att

 • som första instans pröva mål som inte är förbehållna distriktsdomstolarna. De är dessutom behöriga i mål som omfattas av Atomhaftpflichtgesetz (lag om ansvar för atomskada), Amtshaftungsgesetz (lag om tjänstemäns ansvar) och Datenschutzgesetz (dataskyddslag) samt i konkurrens- och upphovsrättsmål,
 • som andra instans pröva överklaganden av distriktsdomstolarnas avgöranden.

Överregiondomstolar eller domstolar i andra instans (tredje nivån)

Överregiondomstolar och domstolar i andra instans (tredje nivån). De finns i Wien (omfattar Wien, Niederösterreich och Burgenland), Graz (omfattar Steiermark och Kärnten), Linz (omfattar Oberösterreich och Salzburg) samt Innsbruck (omfattar Tyrolen och Vorarlberg).

De prövar överklaganden av alla typer av tvistemål och brottmål (i andra instans).

De spelar dessutom en särskild roll i förvaltningen av domstolsväsendet. Ordföranden för en överregiondomstol ansvarar även för förvaltningen av alla domstolar i domkretsen. Den enda direkt överordnade nivån i detta sammanhang är förbundsjustitieministern.

Högsta domstolen (fjärde nivån)

Högsta domstolen i Wien är högsta instans i tvistemål och brottmål. Högsta domstolen fungerar jämte författningsdomstolen och förvaltningsdomstolen som högsta rättsinstans. Det innebär att dess utslag inte överklagas vidare (inom landet).

Högsta domstolens rättspraxis är viktig för en enhetlig rättstillämpning i hela landet.

Även om domstolar på lägre nivå inte är bundna enligt lag att följa Högsta domstolens avgöranden låter de sig oftast vägledas av den rättspraxis som utformas där.

B. Tvistemålsdomstolar

Till det civilrättsliga området hör allmänna tvistemål, arbetsrättsmål, handelsmål samt rättsvårdsärenden och liknande (Außerstreitverfahren).

Den allmänna civilprocessen omfattar alla tvistemålförfaranden som inte omfattas av handelsrätten eller arbetsrätten, och som inte räknas som rättsvårdsärenden och liknande.

C. Instansordning

C.1. Instansordning i tvistemål

allmänna tvistemål finns i princip två olika instansordningar, som var och en kan indelas i tre olika steg. Tvister prövas i första instans antingen av distriktsdomstolar eller av regiondomstolar.

Om en distriktsdomstol varit behörig i första instans, ska ett eventuellt överklagande inges till regiondomstolen. Där prövas överklagandet av en särskild besvärsavdelning (Berufungssenat).

När regionala domstolar fungerar som första instans, ska eventuella överklaganden av deras avgöranden ges in till överregiondomstolen , där de prövas av en särskild besvärsavdelning (Berufungssenat).

Domstolar i andra instans överprövar endast avgöranden i första instans. De prövar målet på handlingarna, dvs. på grundval av vad som förekommit vid den muntliga förhandlingen i första instans och de fakta som lades fram där. Domstolarna i andra instans kan fastställa eller ändra den lägre domstolens dom. De kan pröva målet på nytt (helt eller delvis), återförvisa målet till första instans för ny prövning eller ogilla överklagandet.

Domar i särskilt viktiga mål av principiell betydelse kan överklagas från andra instans till Högsta domstolen.

Högsta domstolen avgör i princip endast rättsfrågor. Den bygger sitt avgörande på de sakförhållanden som fastslagits i lägre instans. Högsta domstolen bedömer främst om rätt beslut fattats på basis av sakförhållandena och tar ställning till domens giltighet och i viss utsträckning även till rättegångsfel i de lägre instanserna. Högsta domstolen prövar dock inte enbart domars formella giltighet. Den kan även pröva själva saken för att fastställa eller ändra domen, återförvisa målet till första eller andra instans för ny prövning eller ogilla överklagandet.

I första instans avgörs målen i de flesta fall av en enmansdomstol. Endast i tvister som gäller mer än 100 000 euro avgörs ärendet av tre domare, om ena parten begär det. I andra instans avgörs målen av tre domare. Högsta domstolen dömer med fem domare. Om det gäller tvist av principiell betydelse (till exempel ändring av rättspraxis) dömer Högsta domstolen med elva domare.

C.2. Instansordning i brottmål

I brottmål finns två nivåer.

Ett avgörande av en distriktsdomstol i första instans kan överklagas på följande sätt:

 • talan om ogiltighet,
 • besvär avseende skuldfrågan och straffvillkoren.

Regiondomstolen prövar målet av tre domare.

När en regiondomstol med ensamdomare avgjort ett mål i första instans som rör förseelser och brott som kan medföra högst fem års fängelse, exempelvis att vittna falskt i domstol, kan domen överklagas på följande sätt:

 • talan om ogiltighet,
 • besvär avseende skuldfrågan och straffvillkoren.

Överregiondomstolen prövar målet av tre domare.

Om en regiondomstol är ansvarig domstol i första instans ska en eventuell ogiltighetstalan anhängiggöras vid Högsta domstolen. Om överklagandet däremot gäller straffvillkoren prövar överregiondomstolen målet.

D. Rättsmedel

När det gäller allmänna tvistemål kan domar i första instans överklagas om domen av någon anledning är ogiltig, vid felaktig rättstillämpning eller annars om särskilda skäl föreligger. Domar om belopp på över 2 700 euro kan även överklagas på grund av rättegångsfel eller felaktig bedömning av fakta i målet.

Domar i andra instans kan genom besvärsformen Revision överklagas till Högsta domstolen. Denna besvärsform kan endast användas i vissa fall beroende på ämnesområde. I princip prövar Högsta domstolen endast rättsfrågor av principiell betydelse. Vissa domar från andra instans kan över huvud taget inte överklagas (t.ex. tvister gällande värden under 5 000 euro), eller endast ske om andra instans beviljar prövningstillstånd (direkt eller efter ny ansökan) och tvisten inte gäller värden över 30 000 euro.

E. Rättsdatabaser

Webbplatsen för Österrikes justitieministerium innehåller allmän information om det österrikiska rättssystemet.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till webbplatsen för Österrikes justitieministerium är kostnadsfri.

Länkar

Domstolarnas behörighet – Österrike

Senaste uppdatering: 14/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.