Nationella allmänna domstolar

Bulgarien

I det här avsnittet finns information om det bulgariska domstolsväsendet.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Organisationen av rättskipningen – domstolsväsendet

Förstainstansdomstolar i tviste- och brottmål

Distriktsdomstolar

Den huvudsakliga förstainstansdomstolen är distriktsdomstolen. Den behandlar alla mål som inte enligt lag ska prövas av andra domstolar. Den behandlar tvistemål, brottmål och förvaltningsmål. Distriktsdomstolens avgöranden kan överklagas till respektive regionaldomstol.

Distriktsdomstolen består av domare och leds av en ordförande.

Regionaldomstolar

I egenskap av förstainstansdomstol behandlar regionaldomstolen följande:

Tvistemål – talan om fastställande av faderskap, avslutande av adoptioner, omyndigförklaring av en person eller upphävande av en sådan omyndighetsförklaring, talan om fastställande av äganderätt till eller sakrätt i en egendom om tvisteföremålets värde överstiger 50 000 bulgariska lev (BGN), privaträttsliga tvister som rör belopp på mer än 25 000 BGN (med undantag av underhållskrav, arbetsrättsliga krav eller krav på återbetalning av obehöriga utgifter), talan om fastställande av en otillåten, ogiltig eller felaktig bolagsregistrering för vilken det i lag föreskrivs att regionaldomstolen har behörighet i första instans, tvister som enligt annan lagstiftning ska prövas av en regionaldomstol.

Brottmål – mål som rör brott enligt artiklarna 95–110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 131.2.1 och 131.2.2, 142, 149.5, 152.4, 196a, 199, 203, 206.4, 212.5, 213a.3 och 213a.4, 214.2, 219, 224, 225b, 225c, 242, 243–246, 248–250, 252–260, 277а–278e, 282–283b, 287а, 301–307а, 319а–319f, 330.2 och 330.3, 333, 334, 340–342, 343.1 c, 343.3 b och 343.4, 349.2 och 349.3, 350.2, 354a.1 och 354a.2, 354b, 356f–356i, 357–360 och 407–419a i strafflagen, med undantag av de mål som omfattas av behörighetsområdet för den specialiserade brottmålsdomstolen enligt artikel 411a i strafflagen.

I Sofia finns en stadsdomstol med samma befogenheter som en regionaldomstol. Stadsdomstolen i Sofia fungerar som förstainstansdomstol i mål som rör brott av en allmän karaktär och som begåtts av personer som åtnjuter immunitet eller av regeringsledamöter.

Regionaldomstolarna är belägna i regionernas centralorter. Inom varje regionaldomstols domkrets finns en eller flera distriktsdomstolar.

Andrainstansdomstolar i tviste- och brottmål

I egenskap av andrainstansdomstolar behandlar regionaldomstolarna överklaganden av avgöranden i distriktsdomstolsmål samt andra mål som de tilldelas enligt lag.

I egenskap av andrainstansdomstolar behandlar appellationsdomstolarna överklaganden av avgöranden i regionaldomstolsmål samt andra mål som de tilldelas enligt lag.

Tredjeinstansdomstolar i tviste- och brottmål

Högsta kassationsdomstolen fungerar som sista instans i samtliga tviste- och brottmål. Dess territoriella behörighet omfattar hela Bulgarien.

Rättsdatabas

Varje domstol i Bulgarien har en webbplats som tillgodoser medborgarnas, juridiska personers och förvaltningsmyndigheters behov. På dessa webbplatser finns information om domstolens organisation och verksamhet samt information om pågående och avslutade mål.

Databasernas namn och adress

högsta rättsliga rådets webbplats finns en detaljerad förteckning över domstolarna i Bulgarien, inklusive deras adresser och webbplatser (endast på bulgariska).

Senaste uppdatering: 10/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.