Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Cypern har endast två domstolsnivåer. Högsta domstolen (Ανώτατο Δικαστήριο), som i andra instans prövar alla överklaganden av en förstainstansdomstols domar, och följande domstolar i första instans:

  • Förvaltningsdomstol (Διοικητικό Δικαστήριο)
  • Distriktsdomstolar (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • Brottmålsdomstolar (Κακουργιοδικεία)
  • Familjedomstolar (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • Hyresdomstolar (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • Arbetsdomstolar (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)
  • Militärdomstolen (Στρατοδικείο)

Allmänna domstolar – Inledning

  • Högsta domstolen

Högsta domstolen är sammansatt av 13 domare, av vilka en fungerar som ordförande. Högsta domstolen har följande behörighetsområden:

Appellationsdomstol (Εφετείο)

Högsta domstolen prövar alla överklaganden av avgöranden från förstainstansdomstolar med behörighet i civil- och straffrättsliga frågor. Överklaganden prövas i regel i en sammansättning med tre domare. Prövningen av överklaganden grundas på protokollet från rättegången i första instans (förutom i de exceptionella och mycket sällsynta fall där det även är tillåtet med vittnesmål). När Högsta domstolen utövar sin överprövningsrätt kan den fastställa, ändra eller upphäva det överklagade avgörandet. Den kan också besluta om ny rättegång.

Omprövning av förvaltningsbeslut

Högsta domstolen har exklusiv behörighet att pröva överklaganden av beslut, handlingar eller underlåtenheter av personer eller organ som utövar förvaltningsmyndighet. Högsta domstolen kan upphäva ett förvaltningsbeslut som går utöver eller missbrukar en myndighets befogenheter eller strider mot lagstiftningen eller författningen.

Domstolsålägganden (Προνομιακά Εντάλματα)

Högsta domstolen har exklusiv behörighet att utfärda domstolsålägganden om prövning av lagligheten av ett häktnings- eller omhändertagandebeslut (habeas corpus), ett föreläggande som gör det möjligt att beordra en domstol i lägre instans eller en offentlig myndighet att fullgöra en skyldighet som är reglerad i lagen (mandamus), prövningstillstånd (certiorari), prövning av grunden för en offentlig myndighets behörighet i syfte att förebygga eller förhindra att myndigheter överskrider sina maktbefogenheter (quo warranto) och ett föreläggande som förbjuder en underinstans att vidta åtgärder som överskrider dess behörighet (prohibition).

Sjörätt (Ναυτοδικείου)

Högsta domstolen har behörighet i första instans och överprövningsrätt i sjörättsmål. I första instans handläggs sjörättsmål av ensamdomare, och vid överklaganden av domstolen i plenum.

Valöverklaganden (Εκλογοδικείου)

Som valövervakande domstol har Högsta domstolen exklusiv behörighet att pröva överklaganden rörande tolkning och tillämpning av vallagar.

Konstitutionella frågor

Högsta domstolen är behörig att pröva om en lag är författningsenlig och lösa tvister om bemyndigande eller behörighet som uppkommer mellan olika statliga organ. Högsta domstolen prövar också författningsenligheten hos lagar i samband med vilka Cyperns president utövar sin författningsenliga rätt att väcka talan.

  • Distriktsdomstolar (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Distriktsdomstolarna prövar alla tvistemål i första instans (med undantag av sjörättsmål) och alla brottmål där straffskalan är fängelse i upp till fem år. Alla Cyperns administrativa regioner har en distriktsdomstol. Målen handläggs av en ensamdomare och det finns ingen jury.

  • Brottmålsdomstolar (Κακουργιοδικεία)

Brottmålsdomstolar prövar endast brottmål. I regel prövar de endast de allvarligaste fallen, där straffskalan överstiger fem år. Varje brottmålsdomstol är sammansatt av tre domare. Alla beslut är majoritetsbeslut. Ingen jury finns.

Rättsdatabaser

Det finns fortfarande ingen officiell rättsdatabas. Det finns ett antal privata rättsdatabaser varav några tillhandahåller tjänster till abonnenter medan andra ger fri tillgång.

De innehåller information om domstolsavgöranden och primärlagstiftning.

Länkar

Högsta domstolen i Cypern

Senaste uppdatering: 11/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.