På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Nationella allmänna domstolar

England och Wales

Här finns information om de allmänna domstolarna i England och Wales.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Allmänna domstolar – inledning

Här beskrivs organisationen för de olika domstolarna i England och Wales. Mer uppgifter finns på webbplatsen för det brittiska domstolsverket, Her Majesty's Courts and Tribunals Service, som har hand om förvaltningen av och stödet till alla domstolar förutom Supreme Court (Högsta domstolen).

Supreme Court (Högsta domstolen)

Förenade kungarikets högsta domstol (Supreme Court of the United Kingdom) tog den 1 oktober 2009 över som högsta instans från Appellate Committee of the House of Lords (överklagandenämnden i överhuset). Den tog också över de delegerade uppgifter som dittills hade ålegat Judicial Committee of the Privy Council (lagutskottet i Privy Council, den högsta appellationsdomstolen i flera oberoende länder i det brittiska samväldet, Storbritanniens utomeuropeiska territorier och brittiska kronbesittningar).

Supreme Court är Förenade kungarikets slutinstans i både brottmål och tvistemål, med förbehåll för att skotska brottmålsavgöranden inte kan överklagas dit. Prövningstillstånd beviljas som regel endast om målen berör rättsfrågor av allmän betydelse för rättstillämpningen.

Court of Appeal (appellationsdomstolen)

Appellationsdomstolen, Court of Appeal, har en avdelning för tvistemål och en för brottmål. Den sammanträder vanligtvis i London.

Brottmålsavdelningen behandlar överklaganden av fällande domar och påföljder från Crown Court med Lord Chief Justice som ordförande. Brottmålsavdelningen vid Court of Appeal kan ogiltigförklara eller fastställa en dom eller beordra en ny rättegång. Gäller överklagandet påföljden får domstolen endast lindra straffet. När Attorney General hänskjuter ett mål till Court of Appeal får domstolen dock skärpa en påföljd som den anser vara otillbörligt mild.

Domstolen har en mer omfattande befogenhet att höra ad hoc-överklaganden, t.ex. i fråga om anmälningar eller begränsningar av offentlighet, överklaganden av avgöranden till åklagarens nackdel och olika överklaganden inom ramen för 2002 års lag om vinning av brott. Dessutom behandlar domstolen överklaganden i krigsrättsmål.

Brottmålsavdelningen vid Court of Appeal är som regel sammansatt av tre domare, men endast en dom avkunnas (majoritetsavgörande).

Ordföranden för tvistemålsavdelningen vid Court of Appeal kallas för Master of the Rolls. Domstolen behandlar främst överklaganden av avgöranden från High Court (inklusive ChanceryQueens Bench och Family Division) och från grevskapsdomstolar i hela England och Wales samt från vissa nämnder. Vanligtvis sammanträder tre domare (Lord Justices). När domarna når sitt avgörande får de fatta alla beslut som de anser borde ha fattats av den domstol som målet hänsköts från. I vissa fall beordras en ny rättegång.

Vittnen hörs sällan i Court of Appeal. Avgörandena baseras vanligtvis på handlingar, protokoll från rättegångsförhandlingarna i underinstansen och framställningar från parternas advokater.

High Court

High Court är baserad i London, även om förhandlingar kan hållas i andra delar av England och Wales. High Court kan handlägga nästan alla typer av tvistemål, men i praktiken tar den huvudsakligen upp större eller mer invecklade mål. Domstolen består av tre avdelningar:

 • Queen’s Bench Division är den största av dem och handlägger en rad olika civila ärenden, bl.a. skadestånd vid avtalsbrott och skadestånd utanför avtalsförhållanden, förtal, handelstvister och mål som rör teknik, byggverksamhet och sjörätt (t.ex. mål om fartygskollisioner, lastskador och bärgning).
 • Chancery Division behandlar framför allt egendomsärenden, bl.a. förvaltning av dödsbon, tolkning av testamenten, patent och immaterialrätt, konkurser samt tvister om bolag och andra sammanslutningar.
 • Family Division handlägger många av de mer invecklade skilsmässo- och äktenskapsmålen och finansiella frågor i samband med dessa. Det kan handla om ärenden som rör vårdnad av barn (framför allt förmyndarskap, adoption och bortförande av barn), mål som omfattar Court of Protection och mål som handlar om medicinsk behandling av barn som omfattas av domstolens jurisdiktion.

Administrative Court (förvaltningsdomstolen)

Arbetet vid förvaltningsdomstolen (Administrative Court) är varierat och omfattar den förvaltningsrättsliga jurisdiktionen för England och Wales samt tillsyn över lägre instanser och nämnder.

Tillsynen utövas framför allt genom rättslig granskning och omfattar personer och organ som utövar offentliga uppgifter. Syftet med den rättsliga granskningen är att se till att dessa organ eller personer fattar korrekta och lagenliga beslut och att de inte överskrider de befogenheter som de har fått av parlamentet.

Administrative Court behandlar också ett antal olika typer av lagstadgade överklaganden och ansökningar, s.k. statutory appeals and applications:

 • Rätten enligt vissa lagar att bestrida beslut som fattats av ministrar, lokala myndigheter eller nämnder.
 • Ansökningar inom ramen för Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 (2002 års lag om nationalitet, invandring och asyl).
 • Överklaganden som avgörs på handlingarna; det rör sig närmare bestämt om överklaganden av vissa avgöranden från magistrates' courts och Crown Court.
 • Ansökningar om skydd mot frihetsberövande.
 • Ansökningar om åtgärder till följd av domstolstrots.
 • Ansökningar om åtgärder mot personer som inlett processer utan skälig anledning.
 • Ansökningar inom ramen för Coroners Act 1988.
 • Olika ansökningar inom ramen för lagarna om förebyggande av terrorism, vinning av brott, narkotikahandel och straffrätt.

År 2009 öppnade Administrative Court regionala kontor i Birmingham, Cardiff, Leeds och Manchester, vilket gör det möjligt att göra olika typer av ansökningar närmare det område som man har anknytning till. Ytterligare ett regionalt kontor öppnades i Bristol i november 2012.

Divisional courts (avdelningsdomstolar)

Vissa överklaganden från lägre instanser handläggs av High Courts avdelningsdomstolar, divisional courts (dvs. en domstol med minst två domare).

Överklaganden från grevskapsdomstolar i mål som omfattas av jurisdiktionerna för Chancery och Queen's Bench handläggs av respektive avdelningsdomstol.

Avdelningsdomstolarna i Queen's Bench handlägger bl.a. överklaganden i rättsfrågor från magistrates' courts och Crown Court (förutom då Crown Court dömt i ett allvarligt brottmål).

En avdelningsdomstol för familjeavdelningen handlägger överklaganden av avgöranden från magistrates’ courts i familjeärenden.

County Courts (grevskapsdomstolar)

Grevskapsdomstolar handlägger den största delen av tvistemålen i England och Wales. Enkelt uttryckt tas de mindre invecklade tvistemålen upp i grevskapsdomstolarna medan de mer invecklade målen handläggs av High Court. Det största antalet mål som handläggs av grevskapsdomstolarna avser indrivning av fordringar. Ärenden som rör utmätning (när en person inte har skött sina avbetalningar), skadeståndskrav vid personskada eller försummelse samt konkursärenden handläggs också i grevskapsdomstolarna.  En del grevskapsdomstolar fungerar även som High Court District Registries, där ärenden som omfattas av High Court kan inledas. Dessutom har vissa av dem specialiserad behörighet som låter dem pröva mindre invecklade frågor som annars skulle tas upp i High Court.

Fordringar eller skadeståndskrav på mindre än 5 000 pund handläggs vanligen enligt ett särskilt förfarande för småmål. Detta är ett billigt och informellt sätt att avgöra tvister utan att advokater behöver anlitas. Här kan domaren inta en mer aktiv och utredande roll och hjälpa både käranden och svaranden att förklara sin ståndpunkt. Grevskapsdomstolarna erbjuder också en egen medlingstjänst i småmål, men det finns möjlighet för extern medling för andra tvistemål.

Grevskapsdomstolarna arbetar också med familjeärenden som skilsmässor, ärenden som rör barn – t.ex. boende – och vårdnadsärenden samt adoptioner. En del mer invecklade familjeärenden kan handläggas av High Court. Familjeärenden i London handläggs däremot av Principal Registry of the Family Division och inte av de lokala grevskapsdomstolarna. Familjerådgivning erbjuds via Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS).

Crown Court

Crown Court är landstäckande och sammanträder på olika orter i England och Wales. Den handlägger alla grövre brottmål som hänskjutits från magistrates' courts. Rättegångarna sker inför en domare och en tolvmannajury.

I vissa fall krävs en jury även i tvistemål, t.ex. när det gäller förtal och talan mot polisen som inletts utan skälig anledning i ont uppsåt. Detta händer inte så ofta, men när så är fallet äger rättegången rum i High Court eller i en grevskapsdomstol. Crown Court är också överinstans i mål som har handlagts av lekmannadomare i magistrates' courts.

Magistrates’ Courts

Magistrates' courts handlägger huvudsakligen brottmål, och det stora flertalet brott tas upp i dessa domstolar. De allvarligaste brotten hänskjuts till Crown CourtMagistrates' courts tar också upp vissa tvistemål, t.ex. vissa familjerättsärenden och indrivning av vissa typer av skulder, t.ex. kommunalskatt. De handlägger även tillståndsärenden (t.ex. utskänkningstillstånd), fall där domstolsavgöranden eller de närmare villkoren för tillstånd överträtts samt ärenden som rör vadhållning och spel.

De flesta av målen vid magistrates' courts handläggs av lekmannadomare (även kallade fredsdomare) som saknar juridisk utbildning. De sammanträder vanligtvis tre och tre och får råd i juridiska frågor av juridiskt utbildade tjänstemän. Mer invecklade ärenden vid magistrates' courts handläggs av heltidsarbetande medlemmar av den professionella domarkåren som kallas District Judges (Magistrates' Courts) samt deltidsarbetande Deputy District Judges (Magistrates' Courts).

Magistrates' courts kan utdöma böter och fängelsestraff (i kortare perioder) – vissa ärenden hänskjuts därför till Crown Court för att fastställa påföljden.

Vissa magistrates' courts fungerar som ”ungdomsdomstolar” eller ”familjedomstolar”. De är sammansatta av särskilt utbildade domare som endast handlägger brottsanklagelser och andra ärenden som rör barn och ungdomar eller familjemål.

Länkar

Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (brittiska domstolsverket)

Senaste uppdatering: 02/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.