Nationella allmänna domstolar

Estland

På denna sida redogörs för hur de allmänna domstolarna är organiserade i Estland.

Innehåll inlagt av
Estland

Allmänna domstolar – inledning

Distriktsdomstolarna (Maakohus) är allmänna domstolar i första instans och handlägger alla tvistemål, brottmål och mål om mindre brott. De handlägger även vissa andra ärenden som enligt lag omfattas av deras behörighet. De rättsliga förfarandena i distriktsdomstolarna regleras av följande lagar: civilprocesslagen, straffprocesslagen och lagen om förfarandet i mål om mindre brott.

Överklaganden av avgöranden som har meddelats av distriktsdomstolarna prövas av de regionala domstolarna (ringkonnakohus). Förfarandena i de regionala domstolarna omfattas av samma lagstiftning som förfarandena i första instans.

Domstolar i första instans

I Estland finns det fyra distriktsdomstolar. Varje distriktsdomstol är indelad i ett antal lokala domstolsavdelningar (kohtumaja).

Distriktsdomstolar:

Harju distriktsdomstol (Harju Maakohus):

 1. Tallinns lokala domstolsavdelning (Tallinna kohtumaja)

Viru distriktsdomstol (Viru Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning i Jõhvi (Jõhvi kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning i Narva (Narva kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning i Rakvere (Rakvere kohtumaja)

Pärnu distriktsdomstol (Pärnu Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning i Pärnu (Pärnu kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning i Haapsalu (Haapsalu kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning i Kuressaare (Kuressaare kohtumaja)
 4. Lokal domstolsavdelning i Rapla (Rapla kohtumaja)
 5. Lokal domstolsavdelning i Paide (Paide kohtumaja)

Pärnu distriktsdomstol har en avdelning för betalningsorder, som handhar påskyndade förfaranden för betalningsföreläggande.

Tartu distriktsdomstol (Tartu Maakohus):

 1. Lokal domstolsavdelning i Tartu (Tartu kohtumaja)
 2. Lokal domstolsavdelning i Jõgeva (Jõgeva kohtumaja)
 3. Lokal domstolsavdelning i Viljandi (Viljandi kohtumaja)
 4. Lokal domstolsavdelning i Valga (Valga kohtumaja)
 5. Lokal domstolsavdelning i Võru (Võru kohtumaja)

Tartu distriktsdomstol har också registreringsenhet och fastighetsregister. Fastighetsregistret och fartygsregistret förs av fastighetsregistret. Registreringsenheten registrerar handelsregistret, registret över ideella föreningar och stiftelser samt företagsinteckningar.

Domstolar i andra instans

Det finns det två regionala domstolar i Estland (ringkonnakohus).

Regionala domstolar (ringkonnakohus):

 • Tallinns regionala domstol (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Tartu regionala domstol (Tartu Ringkonnakohus)

Databaser inom det rättsliga området

Kontaktuppgifter till domstolarna finns på justitieministeriets webbplats, särskilt på domstolarnas webbplats. Tillgången till kontaktuppgifterna är gratis.

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.