Nationella allmänna domstolar

Tyskland

Här hittar du information om hur de allmänna domstolarna är organiserade i Tyskland.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Allmänna domstolar – Inledning

Behörighet i tvistemål

I sin roll som förstainstansdomstolar är distriktsdomstolarna (Amtsgerichte) behöriga att pröva tvistemål – framför allt mål där tvisteföremålets värde uppgår till högst 5 000 euro. De prövar även vissa mål, t.ex. hyrestvister och familje- och underhållsmål, oberoende av tvisteföremålets värde.

Mål i distriktsdomstolar prövas av en ensamdomare.

I sin roll som förstainstansdomstolar är delstatsdomstolarna (Landgerichte) behöriga att pröva alla tvistemål som inte omfattas av distriktsdomstolarnas behörighet. Det rör sig vanligtvis om tvister där tvisteföremålets värde överstiger 5 000 euro.

I princip prövas därför även mål vid delstatsdomstolarna av en ensamdomare. Komplicerade ärenden och mål av grundläggande betydelse avgörs dock i en avdelning bestående av tre yrkesdomare.

I sin roll som domstolar i andra instans prövar delstatsdomstolarna överklaganden av distriktsdomstolars avgöranden i tvistemål. Överklaganden prövas av en avdelning bestående av tre domare.

Dessutom kan avdelningar för handelsmål inrättas vid delstatsdomstolarna. De prövar tvister i första och andra instans. Dessa avdelningar består av en lagfaren domare som fungerar som ordförande och två personer ur näringslivet som fungerar som lekmannadomare.

Delstatsöverdomstolarna (Oberlandesgerichte) fungerar vanligtvis som domstolar i andra instans. I tvistemål prövar de överklaganden av domar från delstatsdomstolarna samt överklaganden av distriktsdomstolars domar i familjefrågor.

De avdelningar (Senate) som delstatsöverdomstolarna är indelade i består vanligtvis av tre yrkesdomare. Tvistemål som inte är särskilt komplicerade och som inte är av grundläggande betydelse kan dock även överlämnas till en ensamdomare.

Den högsta allmänna domstolen är den högsta förbundsdomstolen (Bundesgerichtshof), som är sista instans och endast prövar överklaganden i rättsfrågor. De avdelningar som högsta förbundsdomstolen är indelad i består av fem yrkesdomare.

Behörighet i brottmål

Förstainstansdomstolen

domstolslagen (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) anges domstolarnas behörighet i brottmål. Distriktsdomstolarna är första instans i brottmål, om inte delstatsdomstolarnas eller delstatsöverdomstolarnas domsrätt är etablerad (§ 24.1 punkterna 1–3 GVG). En brottmålsdomstol prövar ett mål (§ 25 GVG) om

  • enskilt åtal väckts, eller
  • ett strängare straff än en tvåårig fängelsedom inte förväntas.

I alla andra fall inrättas en domstol med lekmannadomare (Schöffengericht) (§ 28 GVG). Denna är sammansatt av en yrkesdomare och två lekmannadomare.

Denna domstol prövar mål om medelsvåra brott som distriktsdomstolen är behörig för (§ 24.1 GVG), om målet inte har hänskjutits till en brottmålsdomare (§ 25 GVG). Det rör sig om mål där det förväntade straffet är fängelse i 2–4 år. Dessutom kan domstolen på begäran av åklagarmyndigheten pröva mål i utökad sammansättning (§ 29.2 GVG) om åklagarmyndigheten och domstolen anser att ärendets omfattning gör att ytterligare en yrkesdomare bör yttra sig.

Behörigheten för delstatsdomstolarna regleras av § 74.1 GVG. I denna anges att delstatsdomstolen är ansvarig för att pröva alla brott som varken omfattas av distriktsdomstolarnas eller delstatsöverdomstolarnas behörighet, dvs. brott som förväntas ge ett längre fängelsestraff.

I den tyska strafflagen (Strafgesetzbuch) skiljer man mellan en ”förseelse” (Vergehen) och ett ”brott” (Verbrechen). Ett brott är en brottslig gärning som enligt lag ger fängelse i minst ett år. Brott betraktas således som allvarligare än förseelser.

Delstatsdomstolarna prövar också alla andra brottmål som kan ge fängelse i mer än fyra år (§ 74.1 första delen av andra meningen GVG). Delstatsdomstolarna är också behöriga om åklagarmyndigheten beslutar att väcka åtal i en delstatsdomstol eftersom målet är av särskild betydelse, även om distriktsdomstolen i vanliga fall skulle vara behörig.

Vid delstatsdomstolarna prövas brottmål i första instans av en så kallad stor brottmålsavdelning (Große Strafkammer), som vanligtvis är sammansatt av tre yrkesdomare och två lekmannadomare. Enligt § 76.2 GVG kan en stor brottmålsavdelning, när ett mål inleds eller när datumet för rättegång fastställs, besluta att endast två yrkesdomare och två lekmannadomare behövs.

Delstatsöverdomstolen fungerar som första instans för de brott och förseelser som anges i § 120.1 och 120.2 GVG, varav de flesta rör hot mot Förbundsrepubliken Tysklands säkerhet eller existens. Brottmålsavdelningen (Strafsenat) vid högsta förbundsdomstolen är sammansatt av fem domare, inklusive ordföranden. När rättegången inleds kan brottmålsavdelningen dock besluta att målet endast behöver prövas av tre yrkesdomare, inklusive den domare som fungerar som ordförande, om inte brottets omfattning eller svårighetsgrad kräver att ytterligare två yrkesdomare deltar (§ 122.2 första och andra meningen GVG).

Överklaganden

Delstatsdomstolarna prövar överklaganden av domar från distriktsdomstolen (§ 312 i straffprocesslagen [Strafprozessordnung, StPO]), där överklagandet prövas av en så kallad liten brottmålsavdelning (Kleine Strafkammer) (§ 76.1 GVG), som är sammansatt av en yrkesdomare och två lekmannadomare. Vid överklaganden av domar från en utökad avdelning med lekmannadomare ingår ytterligare en yrkesdomare (§ 76.6 GVG). Dessutom är det enligt § 335 StPO möjligt att i stället för ett ordinarie överklagande inge ett så kallat direktöverklagande (Sprungrevision) avseende en rättsfråga.

Överklaganden avseende rättsfrågor (Revision) kan inges mot alla domar från delstatsdomstolen eller delstatsöverdomstolen (§ 333 StPO). Högsta förbundsdomstolen är appellationsdomstol (Revisionsinstanz) vid alla avgöranden från delstatsöverdomstolarna och de stora brottmålsavdelningarna vid delstatsdomstolarna (§ 135.1 GVG). Avdelningarna vid högsta förbundsdomstolen prövar överklaganden i en sammansättning med fem yrkesdomare, inklusive den domare som fungerar som ordförande. Överklaganden av (andra) domar från delstatsdomstolar prövas av delstatsöverdomstolarna.

Länkar

Högsta förbundsdomstolen

Senaste uppdatering: 14/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.