Nationella allmänna domstolar

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Tvistemålsdomstolar (Politiká dikastíria)

Tvistemålsdomstolarna är behöriga att pröva alla civilrättsliga tvister, inklusive sådana rättsvårdsärenden som enligt lag omfattas av deras behörighet.

Tvistemålsdomstolarna är följande:

 1. Högsta domstolen (Áreios Págos).
 2. Appellationsdomstolar (Efeteía).
 3. Förstainstansdomstolar med flera domare (Polymelí Protodikeía).
 4. Förstainstansdomstolar med en domare (Monomelí Protodikeía).
 5. Fredsdomstolar (Eirinodikeía).

Brottmålsdomstolar (Poiniká dikastíria)

Brottmålsdomstolarna prövar brottmål.

Brottmålsdomstolarna är följande:

 1. Högsta domstolen (Áreios Págos).
 2. Appellationsdomstolar med fem domare (Pentamelí Efeteía).
 3. Domstolar med blandad jury (meiktá orkotá dikastíria).
 4. Appellationsdomstolar med blandad jury (meiktá orkotá Efeteía).
 5. Appellationsdomstolar med tre domare (Trimelí Efeteía).
 6. Domstolar med tre domare för mindre allvarliga brott (Trimelí Plimmeleiodikeía).
 7. Domstolar med en domare för mindre allvarliga brott (Monomelí Plimmeleiodikeía).
 8. Domstolar för mindre förseelser (Ptaismatodikeía).
 9. Ungdomsdomstolar (Dikastíria Anilíkon).

Enligt särskilda lagar har även följande domstolar behörighet att döma i brottmål:

 • Krigsrätt (Stratodikeía).
 • Marinens domstolar (Naftodikeía).
 • Flygvapnets domstolar (Aerodikeía).

Dessa domstolar fungerar som specialdomstolar.

De prövar mål om brott som begåtts av militär personal inom armén, flottan eller flygvapnet.

Förvaltningsdomstolar (Dioikitiká dikastíria)

 • Högsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”) (Symvoúlio tis Epikrateías) är en av de tre högsta domstolarna i Grekland (tillsammans med Högsta domstolen och den grekiska revisionsrätten (Elegktikó Synédrio)).
 • Högsta förvaltningsdomstolen behandlar bland annat

  • ansökningar om ogiltigförklaring av förvaltningsåtgärder på grund av lagöverträdelser, myndighetsmissbruk, bristande behörighet eller formella fel,
  • överklaganden från civil, militär, myndighetsanställd eller annan personal mot beslut av personalkommittéer (ypiresiaká symvoúlia) i frågor om befordran, avskedande, degradering osv, och
  • ansökningar om förnyad prövning av beslut som meddelats av förvaltningsdomstolar. Förvaltningsdomstolarna dömer i förvaltningstvister mellan myndigheter och medborgarna.
 • Revisionsrätten har både rättsliga och administrativa befogenheter, vilket gör den till ett organ med dubbel funktion. Dess uppgift är att kontrollera statens utgifter, både den offentliga sektorns och de lokala myndigheternas. Den ansvarar också för att övervaka och fördela ansvar till offentliga förvaltningar, och har rättsliga befogenheter att pröva vissa löneärenden för offentliganställda.
 • De allmänna förvaltningsdomstolarna (taktiká dioikitiká dikastíria) är förvaltningsdomstolar i första instans (Dioikitiká Protodikeía) och appellationsdomstolar för förvaltningsmål (Dioikitiká Efeteía).

 • Förvaltningsdomstolar i första instans har en eller tre domare, beroende på tvistens värde. De prövar skattemål, socialförsäkringsmål samt tvister av förvaltningsrättslig natur mellan medborgare och statliga eller lokala myndigheter.
 • Förvaltningsdomstolarna i första instans med tre domare prövar även överklaganden av domar från förvaltningsdomstolar i första instans med en domare.

 • Appellationsdomstolar i förvaltningsmål prövar överklaganden av domar som meddelats av förvaltningsdomstolarna i första instans med tre domare. Som första instans prövar de även ansökningar om ogiltigförklaring av förvaltningsåtgärder som påverkar anställningssituationen för tjänstemän i den offentliga förvaltningen (avskedanden, förbigående vid tillsättningar av tjänster eller befordringar osv.).
 • Rättsdatabaser

  1. Högsta förvaltningsdomstolens webbplats. Tillgång till denna databas är kostnadsfri.
  2. Högsta domstolens webbplats. Tillgång till denna databas är kostnadsfri.

  Länkar

  Högsta domstolen

  Högsta förvaltningsdomstolen (Statsrådet)

  Grekiska revisionsrätten

  Förstainstansdomstolen i Aten

  Förstainstansdomstolen i Thessaloniki

  Förstainstansdomstolen i Pireus

  Förstainstansdomstolen i Patras

  Förstainstansdomstolen i Tripoli

  Förstainstansdomstolen i Amfissa

  Fredsdomstolen i Patras

  Fredsdomstolen i Nikaia

  Fredsdomstolen i Korinth

  Senaste uppdatering: 14/06/2024

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.