Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella allmänna domstolar

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Tvistemålsdomstolar

Tvistemålsdomstolarna är behöriga att pröva alla civilrättsliga tvister, inklusive sådana rättsvårdsärenden som enligt lag omfattas av deras behörighet.

Tvistemålsdomstolarna är följande:

 1. Högsta domstolen (Ο Άρειος Πάγος)
 2. Appellationsdomstolar (Το Εφετείο)
 3. Förstainstansdomstolar med flera domare (Πολυμελές Πρωτοδικεία)
 4. Förstainstansdomstolar med en domare (Μονομελές Πρωτοδικεία)
 5. Fredsdomstolar (Ειρηνοδικεία)

Brottmålsdomstolar (Ποινικά δικαστήρια)

Brottmålsdomstolarna prövar brottmål.

Brottmålsdomstolarna är följande:

 1. Högsta domstolen
 2. Appellationsdomstolar med fem domare (Πενταμελή Εφετεία)
 3. Domstolar med blandad jury (μεικτά ορκωτά δικαστήρια)
 4. Appellationsdomstolar med blandad jury (μεικτά ορκωτά Εφετεία)
 5. Appellationsdomstolar med tre domare (Πενταμελή Εφετεία)
 6. Domstolar med tre domare för mindre allvarliga brott (Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία)
 7. Domstolar med en domare för mindre allvarliga brott (Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία)
 8. Domstolar för mindre förseelser (Τα Πταισματοδικεία)
 9. Ungdomsdomstolar (Τα Δικαστήρια Ανηλίκων)

Enligt särskilda lagar har även följande domstolar behörighet att döma i brottmål:

 • Krigsrätt (Στρατοδικεία)
 • Marinens domstolar (Ναυτοδικεία)
 • Flygvapnets domstolar (Αεροδικεία)

Dessa domstolar fungerar som specialdomstolar.

De prövar mål om brott som begåtts av militär personal inom armén, flottan eller flygvapnet.

Förvaltningsdomstolar (Διοικητικά δικαστήρια)

 • Högsta förvaltningsdomstolen (Statsrådet) är en av de tre högsta domstolarna i Grekland (tillsammans med Högsta domstolen och den grekiska revisionsrätten).
 • Högsta förvaltningsdomstolen behandlar bland annat

  ansökningar om ogiltigförklaring av förvaltningsåtgärder på grund av lagöverträdelser, myndighetsmissbruk, bristande behörighet eller formella fel,

  överklaganden från civil, militär, myndighetsanställd eller annan personal mot beslut av personalkommittéer (υπηρεσιακά συμβούλια) i frågor om befordran, avskedande, degradering osv, och

  ansökningar om förnyad prövning av beslut som meddelats av förvaltningsdomstolar. Förvaltningsdomstolarna dömer i förvaltningstvister mellan myndigheter och medborgarna.

 • Revisionsrätten har både rättsliga och administrativa befogenheter, vilket gör den till ett organ med dubbel funktion. Dess uppgift är att kontrollera statens utgifter, både den offentliga sektorns och de lokala myndigheternas. Den ansvarar också för att övervaka och fördela uppgifter till offentliga förvaltningar, och har rättsliga befogenheter att pröva vissa löneärenden för offentliganställda.
 • De allmänna förvaltningsdomstolarna är förvaltningsdomstolar i första instans och appellationsdomstolar för förvaltningsmål.

 • Förvaltningsdomstolar i första instans har en eller tre domare, beroende på tvistens värde. De prövar skattemål, socialförsäkringsmål samt tvister av förvaltningsrättslig natur mellan medborgare och statliga eller lokala myndigheter.
 • Förvaltningsdomstolarna i första instans med tre domare prövar även överklaganden av domar från förvaltningsdomstolar i första instans med en domare.

 • Appellationsdomstolar i förvaltningsmål prövar överklaganden av domar som meddelats av förvaltningsdomstolarna i första instans med tre domare. Som första instans prövar de även ansökningar om ogiltigförklaring av förvaltningsåtgärder som påverkar anställningssituationen för tjänstemän i den offentliga förvaltningen (avskedanden, förbigående vid tillsättningar av tjänster eller befordringar osv.).
 • Rättsdatabaser

  1. Högsta förvaltningsdomstolens webbplats. Tillgång till denna databas är kostnadsfri.
  2. Högsta domstolens webbplats. Tillgång till denna databas är kostnadsfri.

  Länkar

  Högsta domstolen

  Förstainstansdomstolen i Aten

  Förstainstansdomstolen i Thessaloniki

  Förstainstansdomstolen i Pireus

  Högsta förvaltningsdomstolen (Statsrådet)

  Grekiska revisionsrätten

  Åklagarmyndigheten vid förstainstansdomstolen i Aten

  Senaste uppdatering: 12/07/2022

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.