Nationella allmänna domstolar

Italien

Här hittar du information om hur de allmänna domstolarna är organiserade i Italien.

Innehåll inlagt av
Italien

Allmänna domstolar – inledning

De allmänna domstolarnas behörighet omfattar:

  • Behörighet i tvistemål, vilket innebär juridiskt skydd av rättigheter i relationer mellan privatpersoner eller mellan privatpersoner och den offentliga förvaltningen då förvaltningen i sitt arbete påverkar en persons personliga rättigheter.
  • Behörighet i brottmål, vilket innebär att en domare ska avgöra om en allmän åklagares åtal mot en person är välgrundat.

Tvistemåls- och brottmålsrättegångar regleras av två separata uppsättningar rättegångsregler: civilprocesslagen och straffprocesslagen.

Brottmålsrättegångar inleds av en medlem av den allmänna domarkåren som agerar allmän åklagare (se artikel 107 sista stycket i grundlagen).

Tvistemålsrättegångar kan inledas av ett offentligt organ eller en privat enhet (kärande) mot en annan enhet som yrkandet riktar sig till (svarande).

Behörighet i tvistemål

Fredsdomare (giudici di pace) är domare med hedersuppdrag som har behörighet att döma i tvister om mindre värden.

Underrätterna (tribunali) är förstainstansdomstolar för alla andra tvister, men fungerar också som domstolar i andra instans vid överklagande av fredsdomarnas beslut.

Ungdomsdomstolarna och appellationsdomstolarnas ungdomsavdelningar (tribunali per i minorenni respektive sezione per i minorenni delle corti di appello) har behörighet i frågor som rör minderåriga där allmänna domstolar inte har behörighet.

Det finns avdelningar inom underrätterna och appellationsdomstolarna som är specialiserade på arbetsrättsliga frågor (sezione dei tribunali e delle corti di appello specializzata per le controversie in materia di lavoro).

Appellationsdomstolar (corti d’appello) är domstolar i andra instans.

Kassationsdomstolen (corte di cassazione) har säte i Rom och är den högsta domstolen i rättsmedelssystemet och den domstol som bedömer frågor om lagenlighet.

Behörighet i brottmål

Fredsdomare (giudici di pace) är domare med hedersuppdrag som har behörighet i mindre brottmål.

Underrätter (tribunali) fungerar som första instans i alla brottmål som fredsdomarna och brottmålsdomstolarna saknar behörighet för. De är även appellationsdomstolar som omprövar fredsdomarnas avgöranden.

Underrätterna och appellationsdomstolarnas ungdomsavdelningar (tribunali per i minorenni och sezione per i minorenni delle corti d’appello) är första och andra instans för alla brott som begås av minderåriga.

Brottmålsdomstolar (corti d’assise) är förstainstansdomstolar i allvarligare brottmål.

Appellationsdomstolar (corti d’appello) är domstolar i andra instans.

Appellationsdomstolar för brottmål (corti d’assise d’appello) är domstolar i andra instans som omprövar brottmålsdomstolarnas avgöranden.

Övervakningsdomstolar och övervakningsbyråer (tribunali di sorveglianza och ufficio di sorveglianza) har behörighet att verkställa frihetsberövande domar och böter samt tillämpa kriminalvårdslagstiftningen.

Kassationsdomstolen (corte suprema di cassazione) är den domstol i Italien som handlägger mål om felaktig rättstillämpning. Den har behörighet att pröva överklaganden av alla övriga domstolars avgöranden (i vissa fall kan talan väckas direkt vid kassationsdomstolen) i både tvistemål och brottmål samt i alla mål som rör kränkningar av den personliga friheten.

Kassationsdomstolen är det italienska rättssystemets högsta instans. Enligt den grundläggande lagstiftningen om domstolsväsendet, lag nr 12 av den 30 januari 1941 (artikel 65), är en av kassationsdomstolens viktigaste uppgifter att se till att lagarna tillämpas på rätt sätt och tolkas enhetligt. Dessutom ska den se till att den nationella rätten är objektiv och att gränsdragningen mellan olika behörighetsområden respekteras. Kassationsdomstolens främsta arbetsuppgift är med andra ord att göra lagen enhetlig och på så sätt garantera ett säkert rättssystem.

När det gäller frågan om det finns en prövning i tredje instans i Italien kan det anges att kassationsdomstolen enligt gällande regler endast kan pröva de faktiska omständigheterna i ett mål om de redan har fastställts i lägre instans och då bara i den mån det är nödvändigt för att bedöma de rättsmedel som finns tillgängliga i lagstiftningen för att föra ett mål vidare till kassationsdomstolen.

Senaste uppdatering: 18/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.