Nationella allmänna domstolar

Litauen

Här hittar du information om Litauens allmänna domstolar.

Innehåll inlagt av
Litauen

Allmänna domstolar– inledning

I Litauen finns 56 allmänna domstolar:

  • Litauens högsta domstol (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
  • Litauens appellationsdomstol (Lietuvos apeliacinis teismas)
  • 5 regionala domstolar (apygardos teismai).
  • 49 distriktsdomstolar (apylinkės teismai).

Litauens högsta domstol

Litauens högsta domstol fungerar som kassationsinstans (högsta instans) för domar, beslut, avgöranden och förelägganden som meddelats av de allmänna domstolarna.

Domstolen har utvecklat en enhetlig domstolspraxis genom att tolka och tillämpa lagar och andra bestämmelser.

Mer information finns på högsta domstolens webbplats.

Litauens appellationsdomstol

Appellationsdomstolen är överprövningsinstans för ärenden som en regional domstol avgjort i första instans. Den tar också upp frågor om erkännande av beslut som avkunnats av utländska och internationella domstolar och av utländska och internationella skiljedomstolar och avgör hur de ska verkställas i Litauen. Den har också andra uppgifter som anges i lag.

Appellationsdomstolens ordförande organiserar och övervakar de regionala domstolarnas administrativa verksamhet på det sätt som anges i lag.

Mer information finns på appellationsdomstolens webbplats.

Regionala domstolar

En regional domstol är förstainstansdomstol för vissa brottmål och tvistemål enligt vad som anges i lag, och dessutom appellationsdomstol för domar, beslut, avgöranden och förelägganden som meddelats av distriktsdomstolarna.

Ordföranden för en regional domstol organiserar och övervakar distriktsdomstolarnas och domarnas administrativa verksamhet inom regionen på det sätt som anges i lag.

Distriktsdomstolar

En distriktsdomstol fungerar som domstol i första instans för följande mål:

  • Brottmål
  • Tvistemål
  • Mål som rör administrativa överträdelser (i de fall som enligt lag faller inom domstolens domsrätt)
  • Hypoteksmål
  • Mål som rör verkställighet av beslut och domar.

Domarna vid en distriktsdomstol fungerar också som undersökningsdomare, ser till att beslut verkställs och utför andra uppgifter som domstolen har tilldelats enligt lag.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.